Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Література до курсової


Література до курсової

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Добрий вечір . Допоможіть, будь ласка,  підібрати список літератури до курсової роботи  на тему :"Вербалізація макроконцепту "Mutter" в драмі Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти".

0

2

Вербалізація макроконцепту Mutter в драмі Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти»
И(Нем)
Б 87
Brecht B. Mutter Courage und ihre Kinder : (Eine Chronik aus dem dreißigjährigen Krieg) / Bertolt Brecht ; mit zeichnungen von Tadeusz Kulisiewicz. - Leipzig : Reclam, 1987. - 96 s.
Примірників всього: 2
Н.-д. лаб. "Брехт центр" ННІ інозем. філолог. (2)

И(Нем)
Б 87
Брехт Б. Три епічні драми = Bertolt Brecht Drei epische dramen / Б. Брехт ; за наук. ред. О. С. Чиркова ;[ пер. з нім. М. Л. Ліпісівіцького, С. Ф. Соколовської, В. П. Прищепи]. - Житомир : Полісся, 2010. - 293, [1] с. - Зміст:
Золотий перетин драматургічної тріади Брехта / О. Чирков. - С .5-35
Матінка Кураж та її діти / пер. С. Соколовської. - С .109-185.
ЧЗ № 1, Аб. № 2, Б-ка ННІ інозем. філолог., Аб. №1

Бармак Е. В. Лінгвістичні аспекти функціонування парадокса в художньому тексті (на матеріалі творів Бертольта Брехта) / Е. В. Бармак // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, 27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [за ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. – Житомир, 2015. – С. 8-12.


Д 13
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XX століття : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. - 3-тє вид. - Київ : Центр учб. Літ., 2011. - 487 с. - Із змісту: Розвиток німецької драматургії. Б. Брехт.
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (4), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

Марчук У. Б. Особливості функціонування концепту "мати(мама)" в індоєвропейському лінгвокультурному просторі / У. Б. Марчук // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2008. -   Вип. 39. – С. 213-216. – Бібліогр.: с. 216.

8И(Нем)
N 78
Neubauer M. Mutter Courage und ihre Kinder / Martin Neubauer. - München : Mentor Verlag, 1997. - 64 s.
Примірників всього: 2
Н.-д. лаб. "Брехт центр" ННІ інозем. філолог. (2)

8И(Нем)
О-56
Olsson J. E. Mutter Courage auf der Bühne / Jan Esper Olsson. - Stockholm : [s. n.], 1996. - 186 s.
Н.-д. лаб. "Брехт центр" ННІ інозем. філолог.

Охота Н. В. Вербалізація концепту «мати» у сучасній лінгвокультурі / Н. В. Охота // Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, 25 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філол., Студ. наук. т-во "Просвіта" ; [за заг. ред. В. В. Жуковської, І. І. Савчук, Л. Є. Блін]. – Житомир, 2011. – С. 265– 266.

И(Нем)
Х 41
Hecht W. Materialien zu Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder" / Werner Hecht. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1973. - 208 s.
Примірників всього: 2
Н.-д. лаб. "Брехт центр" ННІ інозем. філолог. (2)

8И(Нем)
Ч-65
   Чирков Олександр Семенович.  Бертольт Брехт : життя і творчість / О. С. Чирков. - Київ : Дніпро, 1981. - 157, [2] с. - (Класики зарубіжної літератури).
ЧЗ №1 (3), Аб. №1 (1)


С 30
Шевчук О. С. Жанрові особливості драми Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти" / О. С. Шевчук // Semper Tiro : студент. наук.-літератур. часопис / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філол., Каф. романо-герман. літ. та літературознавчства. - Житомир, 2012. - № 1. - С. 78-82. - Бібліогр.: с. 82.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

Пікалова А. О. Концепти-образи МАТИ та СЕСТРА як репрезентанти макроконцепту РОДИНА в поетичному мовленні М. Стельмаха / А. О. Пікалова // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2010. - Вип. 54. - С. 201-203. - Бібліогр.: 4 назв.
ч/з № 1

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Література до курсової