Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 1 страница 30 из 387

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

2

parlamentrm написал(а):

Доброго дня. Які у вас є книги Дена Брауна? можите написати мені список книг???

Доброго дня, у бібліотеці університету на абонементі художньої літератури є такі книги:
1.Браун, Д. 
Код да Винчи [Текст] / Дэн Браун = The da Vinci / Dan Brown. - М. : АСТ : Матадор, 2005. - 542 с. - ISBN 5-17-027386-X : 32.00 грн
Є екземпляри у відділі:  всього 2 : Аб. №2 (2)

2.Браун, Д. 
Утраченный символ [Текст] : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ.  Е. Романовой, М. Десятовой]. - М. : АСТ, [2010]. - 570 с. - ISBN 978-985-16-7765-4. - ISBN 978-5-17-064155-0. - ISBN 978-5-403-02897-4 : 65.00 грн
Є екземпляри у відділі:  всього 1 : Аб. №2 (1)

3.Браун, Д. 
Втрачений символ [Текст] / Ден Браун ; пер. з англ. Володимира Горбатько = The Lost Symbol / Dan Brown : [роман]. - Х. : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2010. - 605 с. - ISBN 978-966-14-0670-3 (укр. дод. накл.). - ISBN 978-0-385-50422-5 (англ.) : 36.00 грн
Є екземпляри у відділі:  всього 1 : Аб. №2 (1)

0

3

Tatyana написал(а):

Здрастуйте. Допоможіть, будь ласка, скласти список до курсової на тему "УНДІАСД: історія та основні напрями дослідження". Щиро дякую.

Доброго дня! Надсилаємо вам список літератури за вашою темою.
1. Алексеева Е. Архивоведение: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по спец. 0611 – Делопроизводство и архивоведение / ред. В.П. Козлов. – 3.изд., доп. – М. : Издательский центр "Академия", 2005. – 271с.
2. Архівні установи України : довідник / ДержкомархівУкраїни, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2000. – 260 с.
3. Архівознавство: метод. рек / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича ; уклад. Наталія Юріївна Ротар. – Чернівці, 1998. – 32с
4. Архівознавство: підручник / Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна та ін. ; за заг. ред.: Ярослава Калакури та Ірини Матяш ; Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. – 2-е вид., виправл. і доповн. – К. : КМ Академія, 2002. – 354 с.
5. Архівознавство: підруч. для студ. іст. фак. вузів / Я. С. Калакура та ін. – К., 1998. – 314с.
6. Власюк І. М. Музеєзнавство та архівна справа : навч.-метод. посіб. / І. М. Власюк, О. Ю. Зосимович, М. В. Хададова ; Житомир. держ. ун-т ім.. І. Франка, Каф. всесвіт. історії. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2006. – 75 с.
7. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення : ДСТУ 2732-94. – Введ. 01.07.95. – К., 1994. – 33 с.
8. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» : [зі змінами] // Відомості ВР України. – 2002. - № 11. Ст. 81
9. Крайская З. Архивоведение: учеб. для сред. спец. учеб. заведений. – М. : Норма, 1996. – 224с.
10. Кулешов С. Г. Документознавство : історія : теор. основи / С. Г. Кулешов. – К., 2000. – 161 с.
11. Ляхоцький В. На рубежі тисячоліть:здобутки та перспективи українського архівознавства // Пам'ять століть. – 1998. – № 5. – С. 90-98
12. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. ред. Ірини Матяш та Катерини Климової. – К. : КМ Академія, 2002. – 612 с.
13. Олійник С. Архівознавство України: метод. рек. для студ. іст. ф-ту / Кам'янець- Поділ. держ. ун-т. – Кам'янець-Поділ. : РВВ Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту, 2006. – 34с.
14. Основні  положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України / Держкоиархів України, УНДІАСД ; уклад. І. Б. Матяш  та ін. – К., 2001. – 51 с.
15. Тельчаров А. Д. Архивоведение : конспект лекцій : пособие для подгот. к екзаменам. – М. : Приор-издат, 2004. – 156с.
16. Трач Ю. Архівознавство : навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнарод. ун- т розвитку людини "Україна". – К. : Університет "Україна", 2005. – 362с.
17. Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наук. доповіді Всеукр. конф., 19-20 листопада 1996 р. :У 2 ч. / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка; Спілка архівістів України ; упоряд.: В. Ляхоцький, Ірина Борисівна Матяш. – К., 1997.
18. Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: програма наук. конф. / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 19с.
19. Хрестоматія з архівознавства: підручник / Держ. комітет архівів України, УНДІАСД ; упоряд.: Г.В. Боряк, Ірина Матяш та ін. – К. : КМ Академія, 2003. – 407 с.

0

4

bondar написал(а):

Доброго дня! Підкажіть чи зберігаються у фондах бібліотеки дисертаційні роботи? Якщо так, то який термін зберігання?

Доброго дня! У науковому читальному залі (ІІ поверх центрального корпусу бібліотеки) безтерміново зберігаються дисертації, захищені у ЖДУ ім. Івана Франка.

0

5

Юлия написал(а):

Доброго дня. Репрезентуйте,будь ласка, наявний перелік наукових праць з діалектології Никончука М. В. І чи зможу я,будучи студенткою магістранткою НПУ Драгоманова, скористатися Вашою бібліотекою з метою написання магістерської роботи? Дякую.

Доброго дня, Юліє! Пропонуємо Вам список книг М. В. Никончука, наявних у нашій бібліотеці. Працювати з цією літературою Ви зможете у нашому читальному залі.
01
Б-59   
         Бібліографія наукових праць викладачів Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2000. – 375 с.

913(У)     
В-67
          Волинь-Житомирщина : історико-філол. зб. з регіон. пробл. Ч. 3. – Житомир, 1998. – 173 с.


П 78
         Київське Полісся. – К. : Наук. Думка, 1989. – 265, [2]с.


Н 19
         Назви одягу та взуття правобережного Полісся / під. ред. М. В. Никончука. – Житомир, 1998. – 230 с.


Н 64
          Никончук, М. В. Будівельна лексика правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов / М. В. Никончук, О. М. Никончук. – Житомир, 1990. – 369 с.

4
Н 64
         Никончук, М. В. Лексичний атлас правобережного Полісся / Микола Никончук. – К.-Житомир : 1994. – 18 с. + 200 к.


Н 63
         Никончук, М. В. Матеріали до лексичного атласу української мови. – К. : Наук. думка, 1979. – 314 с.


Н 64
         Никончук, М. В. Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся / М. В. Никончук. – К. : Наук. думка, 1985. - 310, [2] с.


Н 64
                    Никончук, М. В. Транспортна лексика правобережного Полісся в системі східнослов’янських мов / М. В. Никончук, О. М. Никончук.  – К. : Наук. думка, 1990. - 291 с.


Н 64
         Проблеми української діалектології на сучасному етапі. – Житомир, 1990. – 225 с.

0

6

Alina написал(а):

Доброго дня! Прошу допомогти підібрати літературу до теми "Педагогічні погляди Григорія Сковороди". Дякую!

Доброго дня! Пропонуємо Вам список літератури, наявної у  нашій бібліотеці.

1. Артемова Л. В. Педагогічні погляди Григорія Сковороди / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підручник / Л. В. Артемова. – К., 2006. – С. 126-130.
2. Бичко І. В. Сковорода Григорій Савич / І. В. Бичко // Києво-Могилянська академія в іменах, XVII-XVIII ст. / [редкол.: В. С. Брюховецький (гол.), В. С. Горський, О. Ф. Задорожна та ін.]. – К., 2001. – С. 488-490.
3. Дічек Н. П. Сковорода Григорій Савич / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях. У 2 кн. Кн. 1. Х-ХIX ст. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. – С. 198-207. – Бібліогр.: с. 207.
4. Кислашко О. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди в українській духовності / Олександр Кислашко // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 6. – С. 42-44.
5. Кравець В. Григорій Савич Сковорода / В. Кравець // Історія української школи і педагогіки : курс лекцій / В. Кравець. – Т., 1994. – С. 91-97.
6. Левківський М. В. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди / М. В. Левківський // Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський. – К., 2003. – С. 178-183.
7. Любар О. О. Освітня діяльність і педагогічні погляди Григорія Сковороди / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2006. – С. 156-167.
8. Мосіяшенко В. А. Григорій Савович Сковорода (1722-1794) / В. А. Мосіяшенко, О. І. Курок, А. В. Задорожна // Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко, О. І.  Курок, А. В. Задорожна. – Суми, 2012. – С. 41-46.
9. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди / [редкол.: О. Г. Дзеверін, В. З. Смаль, І. А. Табачников]. – К., 1972. – 244, [2] с.
10. Сисоєва С. Григорій Сковорода / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К., 2003. – С. 108-112.
11. Ткаченко Л. І. Г. С. Сковорода і В. О. Сухомлинський про розвиток особистості: традиція гуманістичної педагогічної думки / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 2. – С. 77-83.
12. Ткаченко Л. І. Г. С. Сковорода про особистість і розвиток особистості: педагогічний підхід / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 4. – С. 31-40. – Бібліогр.: с. 39-40.

+1

7

tonia написал(а):

Добрий день, а де можно узнати всі назви журналів, яки передплачує бібліотека?

Доброго дня! Перелік журналів, які передплачує, бібліотека Ви можете подивитись на сайті нашої бібліотеки у розділі Ресурси у колонці праворуч. Також там же представлено довідник "Періодичні видання - 2012".

0

8

Катерина Залевська написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему "Мовно-стилістичні особливості сучасної наукової прози".

Доброго дня, Катерино! Надсилаємо Вам список літератури, наявної у фондах нашої бібліотеки.
      4У
      Б 12  Бабич, Н. Д.
Практична стилістика і культура української мови [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. - Л. : Світ, 2003. - 430, [1] с.

05
В 53   Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998. - Вип. 51 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А Дубасенюк ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2010. - 233, [5] с.

05
В 53   Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998. - Вип. 56 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2011. - 232, [2] с.

05
В 53   Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. /     Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - Вип. 59. - С. 182-185.

05
В 53   Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - Вип. 62 / голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова. - 238, [2] с.

05
В 53   Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - Вип. 64 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2012. - 237 с. : табл.

Кожедуб, Л. Г.
Лінгвостилістичний аналіз та інтерпретація художніх текстів у процесі навчання читання майбутніх філологів [Текст] / Л. Г. Кожедуб // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine : наук.-теорет. та інформ. вісн. Нац. акад. пед. наук України. - 2012. - N 3. - С. 32-36.

801
К 66   Корвін-Пйотровська, Д.
Проблеми поетики прозового опису [Текст] / Дорота Корвін-Пйотровська ; пер. з пол. Зоряни Рибчинської. - Л. : Літопис, 2009.


К 75   Кочан, І. М.
Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кочан ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 423 с.


С 30  Семенюк, Ірина Сергіївна.
Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Семенюк ; [рец.: А. Е. Левицький, Л. Ф. Ваховська, І. Є. Фролова]. - К. : НВП Поліграфсервіс, 2010. - 214 с.


С 85  Стилистика и литературное редактирование [Текст] : учебник / Под ред. В. И. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 651 с.

0

9

parlamentrm написал(а):

Доброго дня. мене цікавить які є книги Ремарка у фондах бібліотеки. і в яких читальних залах їх можна взяти.?

Доброго дня! На сайті нашої бібліотеки у розділі "Ресурси" представлено презентації книг,
у рубриці "Персоналії" пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку «Перечитуючи Ремарка». У цій презентації представлені романи Е. М. Ремарка, які є на абонементі художньої літератури.
Ці та інші  книги також є на абонементі № 1(І поверх центрального корпусу бібліотеки) та у читальному залі № 1(Навчальний корпус №4). Романи цього автора німецькою мовою є на абонементі ННІ іноземної філології, про які можна довідатись, переглянувши на головній сторінці сайту бібліотеки новини від 29.05.2013.

+1

10

Катерина Залевська написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему "Прагматичні аспекти функціонування термінологічної лексики в художньому тексті"

Отредактировано Катерина Залевська (2013-05-31 18:12:21)

Здрастуйте, Катерино! Надсилаємо  до курсової роботи список літератури, яку Ви зможете взяти на абонементі та у читальному залі.

Б 12
           Бабич, Н. Д. Практична стилістика і культура української мови [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. - Л. : Світ, 2003. - 430, [1] с
         
           Бацевич, Ф. С. Абсурдний художній текст у вимірах лінгвістичної прагматики [Текст] / Ф. С. Бацевич // Мовознавство : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознав. ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України. - 2012. - N 1. - С. 18-30.
4
Б 31
          Бацевич, Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики [Текст] : підручник / Ф. С. Бацевич ; [рец.: М. С. Скаб, О. П. Левченко]. - К. : Академія, 2011. - 302 с.


Б 61
          Білозерська, Л. П. Термінологія та переклад [Текст] : навч. посіб. для студ. філолог. напряму підготовки / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Нова кн., 2010. - 232 с.
05
В 53
           Вишина М. Ю. Парадигма ключових понять міфологічного аналізу художнього тексту / М. Ю. Вишина // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998. - Вип. 55.

           Гуйванюк, Н. "Складня" Степана Смаль-Стоцького крізь призму сучасних наукових парадигм [Текст] / Ніна Гуйванюк // Українська мова : наук.-теорет. журн. - 2010. - N 1. - С. 3-15.

05
В 53
         Ємець О. В. Стилістична конвергенція у художньому тексті: прагматичний та концептуальний аспекти О. В. Ємець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998. - Вип. 62.


К 75
           Кочан, І. М. Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кочан ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008.         

4
П 75
          Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології. Megaling-2010 [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Укр. мов.-інформ. фонд. ; [відп. ред. В. А. Широков]. - К. : Довіра, 2010.

0

11

Юлія написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему "Вживання політично коректних новотворів у сучасних газетних статтях".Дякую.

Доброго дня! Надсилаємо список літератури по вашій темі.
002.6
Г 75
             Грабельников, А. А.
Работа журналиста в прессе [Текст] : учеб. пособие / А. А. Грабельников. - М. : РИП-холдинг, 2005. - 273 с.

002.6
Г 85
             Гриценко, О. М.
Основи теорії міжнародної журналістики [Текст] : підручник / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - К. : Київський ун-т, 2002. - 303 с.

4Р(07)
Р 89
         Дорофеева, Е. Н.
Современная газетная коммуникация: тенденции развития [Текст] / Е. Н. Дорофеева // Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - Киев : [б. и.], 2006. - С. 123-126.

002.6
Ж 91
            Журналистика в мире политики. Исследовательские подходы и практика участия [Текст] / Б-ка проф. журналиста ; Под ред. С. Г. Корконосенко. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. - 446 с.

002.6
М 31
           Мас-медіа на перехідному етапі: система мас-медіа, політична комунікація, аспекти журналістики, методи дослідження [Текст] / Центр вільної преси, Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка ; [за ред. О. М. Пазяк]. - К. : Аверс, 2001. - 287 с.

             Никитина, О. А.
Особенности неосемантизма в современной немецкой газетно-публицистической лексике [Текст] / О. А. Никитина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 1. - С. 187-192. 

            Омельчук, С. Вивчення іменника на матеріалі лексичних новотворів: дослідницьке опрацювання [Текст] / Сергій Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі : наук.-метод. та літ.-мистец. журн. - 2012. - N 4. - С. 15-17

05
В 53
            Семенюк, Ірина Сергіївна.
Вторинна номінація як структурний і функціональний елемент мови у сучасній газетній публіцистиці [Текст] / І. С. Семенюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - Вип. 64. - С. 194-197.

05
В 53
            Ханстантинов, В. О.
Толерантність у політично нестабільному суспільстві [Текст] / В. О. Ханстантинов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 52. - С. 13-16.

05
В 53
             Януш, О. Б.
Дискурс у системі політичної лінгвістики [Текст] / О. Б. Януш // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 51.

+1

12

parlamentrm написал(а):

Доброго дня. допоможыть скласти список літератури до реферату на тему "хмарні технології в освіті"

Доброго дня! Пропонуємо Вам список літератури за вашою темою.

1. Гриценко, В. Нові інформаційні технології в освіті : інтеграція науки та освіти [Текст] / В. Гриценко // Інформатика. Шкільний світ [Текст] : всеукр. газ. для вчителів інф-ки. - 2012. - N 3. - С.5-9

2. Журавський, В. С. Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій в освіті [Текст]  / В. С. Журавський // Комп'ютер у школі та сім'ї [Текст] : наук.-метод. журн./ Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т інформ. технол. і засобів навч. – 2010.- N 4. - С.3-5.

3. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи [Текст] : монографія / [авт. кол.: О. Є. Антонова та ін. ; за ред. П. Ю. Сауха]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011.

4. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології [Текст] : кол. моногр. / Акад. пед. наук України, Ін-т засобів навчання. - К. : Атіка, 2005.

5. Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України [Текст] : початок XXI ст. / С. М. Ніколаєнко. - К. : Знання, 2006. - 232, [21] с.

6. Нові інформаційні технології в освіті для всіх [Текст] // Інформатика. Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів інф-ки. - 2011. - N 3 : Спецвипуск : Матеріали П'ятої міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх". - С. 3-4.

7. Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. : матеріали наук.-метод. конф. "Пробл. безперерв. освіти в сучас. умовах соц.-економ. розв. України" 14-15 листопада 2002р. м. Івано-Франківськ. спец. випуск / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти, Івано-Франків. нац. тех. ун-т нафти і газу . - К. : [НІЧЛАВА], 2003. - 199 с. : табл.

8. Огнев'юк, В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку [Текст] / В. О. Огнев'юк ; [рец.: В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, М. І. Михальченко ; за ред. О. Ф. Цвігун]. - К. : Знання України, 2003. - 447 с.

9. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін [Текст] : до 85-річ. ювілею ЖДУ ім. І. Франка / [за ред. О. А. Дубасенюк]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004.

10. Освітні технології [Текст] : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. М. Пєхоти. - К. : А. С. К., 2001. - 255 с. : табл.

11. Перспективні освітні технології [Текст] : наук.-метод. посіб. / [за ред. Г. С. Сазоненко]. - К. : Гопак, 2000. - 559 с.

12. Червинська, О. Інформаційні технології - в освітній процес [Текст] / Ольга Червинська // Дошкільне виховання : наук.-метод. журн. МОН України для педагогів і батьків. - 2011. - N 1. - С. 12-15.

13. Якса, Н. В. Педагогічні теорії, системи, технології. Загальні основи педагогіки. Дидактика. Теорія виховання [Текст] : [курс лекцій] / Н. В. Якса. - 2-ге вид., переробл. и допов. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 179 с.

-1

13

Доброго дня! За Вашим запитом у нашій бібліотеці є такі книги:
1. Вайман Л. Динамический HTML. Руководство разработчика Web-сайтов: пер с англ. / Линда Вайнман, Вильман Вайнман. - К., 2001. - 449 с.
2. Матвієнко О. В. Internet- технології: проектування Web- сторінки / О. В. Матвієнко, І. Л. Бородкіна. - К., 2004 - 152 с.
3. Самсонов В. В. Методи та засоби Інтернет- технологій / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохін. - Х., 2008. - 262 с.

0

14

Анна написал(а):

Добрий день, допоможіть мені будь-ласка скласти список літератури на тему: "Основні моделі шкіл", буду дуже вдячна за допомогу.

Доброго дня! Надсилаємо Вам список літератури, наявної у нашій бібліотеці.

373.01
В 23     Ващенко, Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону [Текст] : монографія / Л. М. Ващенко ; [рец.: Н. С. Побірченко, Л. П. Пуховська]. - К. : Тираж, 2005. - 379 с.

373.01
Д 18     Даниленко, Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : монографія / Л. І. Даниленко ; [рец.: В. І. Бондар, В. Ф. Паламарчук, В. І. Маслов]. - К. : Міленіум, 2004. - 358 с.

001У
Н 34    Коновалова, О. М. Порівняння традиційної та нетрадиційної моделей школи [Текст] / Коновалова О. М. // Науковий пошук майбутніх вчителів-дослідників : зб. наук. пр. учасн. Всеукр. студ. олімпіади з педагогіки : 80-річчю Житомир. держ. пед. ун-ту присвяч. / М-во освіти України, Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во. - Житомир : [Вид-во ЖДПУ ім. І. Франка], 1999. - С. 44-48.

373.01
М 74    Моделі інноваційного розвитку школи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 28-30 жовт. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки НАПН України ; [редкол.: В. А. Надзієва та ін.]. - К. : Арт Економі, 2010. - 311 с.

378
П 84     Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку [Текст] : монографія / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Вид. 2-ге, доповн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - 395 с.

     Слюсарчин, М. Моделювання школи [Текст] / Марія Слюсарчин // Директор школи. Шкільний світ : газ. для кер. навч. закл. - 2011. - N 25. - С. 3-13

373.01
У 67     Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології [Текст] / [авт. кол. Н. В. Бортник та ін. ; рец. М. І. Бурда та ін.] ; Ін-т пед. АПН України. - К. : Володимир. район. колегіум, 2011. - 559 с. : ілюстр., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 416-558.

373
Э 94     Эффективный школьный менеджмент [Текст] : пособие для директоров шк. / под ред.: О. И. Тавгеня, Н. И. Запрудского, Н. Н. Кошель ; рец. В. А. Янчук. - Минск : Тонпик, 2006. - 442 с.

0

15

Гурза Катерина написал(а):

Добрий день! Допоможіть, будь-ласка, підібрати матеріал для курсової на тему: "Особливості електронного тексту у філологічному просторі". Дякую.

Доброго дня, Катерино! Для розкриття цієї теми курсової роботи, у фондах нашої бібліотеки Ви можете взяти такі книги:
     Александров, К. В. Компьютерная программа для формирования лексической компетенции при изучении иностранного языка [Текст] / К. В. Александров // Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. - 2010. - N 6. - С. 67-73.
4
А 48  Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст] : учебн. пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М. : Флинта : Наука, 2005. - 412 с.

6П9.5(07)
В 14   Вакалюк, Тетяна Анатоліївна. Новітні інформаційні технології: (лабораторний практикум) [Текст] : навч.-наоч. посіб. для студ. спец. із поглибленим вивч. інозем. мови / Т. А. Вакалюк, С. О. Карплюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. приклад. математики та інф-ки. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 195 с.

       Жосан, О. Е. Місце електронного підручника в навчально-виховному процесі [Текст] / О. Е. Жосан // Пед. майстерня : наук.-метод. журн. - 2012. - N 9. - С. 11-17.

4И(Англ)
К 17    Калініна, Лариса Вадимівна. Професійне письмо [Текст] : [посібник] / Лариса Калініна, Інна Самойлюкевич. - К. : Шк. світ, 2007. - 110, [1] с.

       Лященко, М. Формування мовленнєвої компетенції засобами використання комп'ютерних та мультимедійних технологій на уроках української мови [Текст] / Марина Лященко // Українська мова та література. Шкільний світ : фахове вид. - 2011. - N 8. - С. 7-11.
4
П 18     Партико, З. В. Прикладна і комп'ютерна лінгвістика [Текст] : вступ до спец. : [навч. посіб.] / З. В. Партико. - Л. : [Афіша], 2008. - 221 с.
4
П 75    Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології. Megaling-2010 [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Укр. мов.-інформ. фонд. ; [відп. ред. В. А. Широков]. - К. : Довіра, 2010. - 264, [1] с.
4И(Англ)
Р 15     Радовель, В. А. Английский язык. Основы компьютерной грамотности [Текст] : учеб. пособие / В. А. Радовель. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 219 с.

Ш 64   Широков, В. А. Елементи лексикографії [Текст] : [монографія] / В. А. Широков ; Нац. акад. наук України, Укр. мов.-інформ. фонд. - К. : Довіра, 2005. - 302, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 294-301.

0

16

Оксана Киршицька написал(а):

Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для курсової на тему: "Засоби вираження емоцій в прозі Кетрін Менсфілд".

Шановна Оксано, надсилаємо Вам список літератури до теми курсової роботи:

Mansfield, K. Selected Stories [Текст] / Mansfield Katherine. – M.: Foreign Languages Publishing House, 1957. – 182 p. (вступна стаття російською мовою)

Аникст, А. История английской литературы [Текст] / А. Аникст. – М.: УЧПЕДГИЗ, 1956. – 474 с.
Геккер, М. Английская литература [Текст] / М. Геккер, Т. Волосова, А. Дорошевич. – М.: Просвещение, 1975. – 246 с.

Bagats'ka, O. V. Outline of English Literature [Текст] : навч. посіб. / O. V. Bagats'ka, M. V. Duka. - Суми : Унів. кн., 2006. - 443 с.

The Norton Anthology of English Literature [Текст] : [textbook] / ed.: M. H. Abrams, Stephen Greenblatt. - 7th ed. - New York : W. W. Norton & Company, 2001. - 2870 p.

Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. «Иностр. Яз.»/ И. В. Арнольд – 3-е изд. М.: Просвещение, 1990. – 300 с.

Кузьмин, С. С. Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и практика) [Текст] : учебник / С. С. Кузьмин. - М. : Флинта : Наука, 2004. - 311, [1] с.

Измайлов, А. З.  Словотворчество: поиск нового смысла [Текст] / А. З. Измайлов // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 3. - С. 15-19.

Семенюк, Ірина Сергіївна. Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Семенюк ; [рец.: А. Е. Левицький, Л. Ф. Ваховська, І. Є. Фролова]. - К. : НВП Поліграфсервіс, 2010. - 214 с.
 
Є також інша література, але краще завітати з цього приводу до бібліотеки ННІ іноземної філології.

+1

17

Юлія написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему "Особливості використання стилістичних засобів в сучасному англомовному художньому творі". Дякую.

Для Юлії на тему "Особливості використання стилістичних засобів в сучасному англомовному художньому творі"

Арнольд  И. В. Стилистика современного английского языка [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. «Иностр. Яз.»/ И. В. Арнольд – 3-е изд. М.: Просвещение, 1990. – 300 с.

Семенюк, Ірина Сергіївна. Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Семенюк ; [рец.: А. Е. Левицький, Л. Ф. Ваховська, І. Є. Фролова]. - К. : НВП Поліграфсервіс, 2010. - 214 с.

Yefimov, L. P. Practical Stylistics of English [Текст] : [учбово-метод. посіб.] / L. P. Yefimov, E. A. Yasinetskaya ; рец.: Н. І. Панасенко, І. М. Підгайська, О. В. Жарікова. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 228 с.

Стилистика английского языка: учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К.: Выща шк., 1991. – 272 с.

Скребнев, Ю. М. Основы стилистики английского языка [Текст] : учебник / Ю. М. Скребнев. - 2-е изд., испр. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 220, [2] c.

Жуковська, Вікторія Вікторівна. Основи теорії та практики стилістики англійської мови [Текст] / В. В. Жуковська = English stylistics: fundamentals of theory and practice / V. V. Zhukovska : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 239 с.

Кузнєцова, Ірина Володимирівна. Stylistics in Practice [Текст] = Стилістика на практиці : практикум / І. В. Кузнєцова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., випр. і допов. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 131 с.

Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов [Текст] : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 211 с.

Galperin, I. R. Stylistics [Текст]/ I. R. Galperin. – Moscow: Higher School Publishing House, 1971. – 343 p.

0

18

biblZDU написал(а):

Надсилаємо Вам, Оксано, список літератури:
1. Алексюк А. М Львівський університет / А. М. Алексюк // Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – С. 96-100.
2. Біднов В. Школи на австрійській Україні в XIX ст. / Василь Біднов // Українська культура : лекції / за ред. Дмитра Антоновича. – К. : Либідь, 1993. – С. 66-71. – (Пам’ятки історичної думки України).
3. Гнатюк М. Наша гідність і опора : каф. укр. л-ри Львів. ун-ту – 145 р. / Михайло Гнатюк // Дзвін. – 1994. – №5. – С. 121-134.
4. Грушевський М. Меморіал Товариства до міністра просвіти в справі утворення самостійного українського університету у Львові / Михайло Грушевський // Твори. У 50- ти т. Т. 3. Серія : суспільно- політичні твори (1907 – березень 1917) / Михайло Грушевський. – Львів : Світ, 2005. – С. 20-22.
5. Єфремов С [Про Львівський університет] / Сергій Єфремов // Історія українського письменства. У 2 т. Т. 2 / Сергій Єфремов. – Київ-Ляйпціг, 1919. – С. 102.
6. Лещак. Т. Історико-педагогічні дослідження у Львівському університеті Яна Казимира (1918-1939) / Теодор Лещак // Вісник Львівського університету. – 2004. – Вип. 18. – С. 232-238.
7. Лещак Т. Система педагогічної освіти у Львівському університеті : теологічний напрям (1812-1918) / Теодор Лещак // Вісник Львівського університету. – 2005. – Вип. 20. – С. 267-272.
8. Максимович М. Г. Львівський університет / М. Г. Максимович // УРЕ. [В 12 т.]. Т. 6. Куликів – мікроклімат. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1981. – С. 279.
9. Сірополко С Освіта в Галичині від 1848 до 1920 рр. / Степан Сірополко // Історія в Україні / Степан Сірополко. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 566-579.
10. Станіславський В. В. Львівський університет / В. В. Станіславський // Історія української культури. У 5 т. Т. 3. Українська культура другої половини XVII – XVIII століть / редкол.: Смолій В. А. [та ін]. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 479-481.

+3

19

Юлія написал(а):

Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему "Становлення вищої освіти в Україні". Дякую.

Здрастуйте, Юліє. Пропонуємо список літератури за Вашою темою:
1. Закон України "Про вищу освіту" [Текст] / Верх. Рада України Ін-т   законодавства. - К. : [Ін-т законодавства ВР України], 2002. - 95, [2] с.
2. Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку [Текст] : наук.-метод. зб. / Ун-т менеджм. освіти АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : ОІППО, 2009. - 222 с. : табл. - Бібліогр. в кінці гл.

3. Ніколаєнко, С. М. Стратегія розвитку освіти України [Текст] : початок XXI ст. / С. М. Ніколаєнко. - К. : Знання, 2006. - 232, [21] с.

4. Вища освіта України і Болонський процес [Текст] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України ; за ред. В. Г. Кременя . - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2004. - 382, [2] с. : табл. - Бібліогр.: с. 360-367.

5. Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державостворення і культури в Україні [Текст] / В. С. Журавський ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України. - К. : Вид. дім "Ін Юре", 2003. - 415 с. - Бібліогр.: с. 398-413.

6. Мирончук, Наталія Миколаївна. Болонський процес і вища освіта України [Текст] : метод. посіб. / Н. М. Мирончук, М. В. Левківський. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 151 с. : табл., ілюстр.

7. Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика [Текст] / О. І. Волков [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технології та дизайну. - К. : Наук. думка, 2006. - 301 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 289-297.

8. Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / М. М. Фіцула ; рец.: П. Г. Лузан, М. І. Сметанський . - 2-ге вид. допов. - К. : Академвидав, 2010. - 454, [2] с. - (Альма-матер). - Термінолог. слов.: с. 436-443. - Бібліогр.: с. 444-454.

9. Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи [Текст] : підруч. для   студ. вищ. навч. закл. / С. С. Вітвицька ; Житомир. держ. ун-т ім. І.  Франка. - Вид. 3-тє, випр. і доповн. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 398 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 369-383. - Предм. покажч.: с.  384. - Імен. покажч.: с. 385.

10. Алексюк, А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія.     [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Алексюк ; Міжнар. фонд ''Відродження'', Прогр. "Трансформація гуманіт. освіти в Україні". - К. : Либідь, 1998. - 557, [1] с. - Бібліогр.: с. 504-517.

11. Вища освіта в Україні [Текст] : навч. посіб. / М-во освіти і науки України ; за ред.: В. Г. Кременя, С. М. Ніколаєнка. - К. : Знання, 2005. - 327 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 321-327.

12. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 2007 - 2011 рр. [Текст] : наук.-допом. бібліограф. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського , Ін-т вищої освіти України ; упоряд. Пономаренко Л. О. [та ін.] ; наук. ред. Рогова П. І. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 663 с. - Імен. покажч.: с. 616-659.

13. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи [Текст] :   монографія / [авт. кол.: О. Є. Антонова та ін. ; за ред. П. Ю. Сауха]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 443 с.

14. Саух, Петро Юрійович. Україна на межі століть: трансформація духу і випробування національним буттям [Текст] / П. Ю. Саух. - Рівне : [Волин. обереги], 2001. - 219 с. - Бібліогр.: с. 202-209.

Доповнити список літератури Ви зможете, скористувавшись електронним каталогом бібліотеки та періодичними виданнями читального залу №1.

0

20

олочка написал(а):

Допоможіть, будь ласка, підібрати літерату для курсової роботи з теми: "Взаємозв`язок тривожності та загальної самооцінки молодших школярів із вадами зору".
Вельми вдячна!

Доброго дня! Надсилаємо Вам список літератури за темою курсової роботи:
1. Божко М. І. Проблема тривожності. Подолання проявів тривожності у молодшому шкільному віці / М. І. Божко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 10. – С. 6-8. – Бібліогр.: с. 8.
2. Ермаков В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения : справоч.-метод. пособие для учителя / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. – М. : Просвещение, 1990. - 222, [1] с.
3. Загурська І. С. Розвиток самооцінки здібностей у молодшому шкільному віці / І. С. Загурська // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 6. – С. 14-21. – Бібліогр. в кінці ст.
4. Кобильченко В. Загальні підходи щодо психологічної реабілітації школярів з глибокими порушеннями зору / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2007. – № 1. – С. 7-9.
5. Кобильченко В. Концепція психологічного супроводу учнів 1-4 класів спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями зору / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2007. – № 4. – С. 36-39.
6. Кобильченко В. Методичні рекомендації щодо проведення індивідуальних занять з корекції психосоціального розвитку учнів 1-4 класів з порушеним зором / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2006. – № 1. – С. 12-15.
7. Кобильченко В. Теоретико-методичні засади корекції психосоціального розвитку молодших школярів з глибокими порушеннями зору / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2005. – № 2. – С. 23-27.
8. Колишкін О. В. Особливості психічного розвитку дітей з порушенням зору / О. В. Колишкін // Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : Унів. кн., 2012. – С. 99-102.
9. Колупаєва А. Навчання дітей з порушеннями зору в масових загальноосвітніх закладах / Алла Колупаєва // Дефектологія. – 2011. – № 1. – С. 13-17.
10. Литвак А. Г. Тифлопсихология : учеб. пособие / А. Г. Литвак. – М. : Просвещение, 1985. – 206, [2] с.
11. Скрипник Т. Особливості розвитку ставлення до себе у слабозорих дітей / Тетяна Скрипник, Оксана Таран // Дефектологія. – 2003. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр.: с. 26.

0

21

олочка написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для курсової роботи з теми: "Психологічні особливості адаптації до вступу загальноосвітньої школи дітей і не здорових дітей"
Дякую!

Здрастуйте, Олочко, надсилаємо список літератури до курсової роботи:
1. Блинова Л. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития / Л. Блинова. – М., 2004. – С. 63-64.
2. Большакова І. Проблеми психологічної готовності дитини до школи / І. Большакова // Початкова школа. – 2005. – № 4. – С. 4-7.
3. Большакова І. Проблеми психологічної готовності дитини до школи / І. Большакова // Початкова школа. – 2005. – № 5. – С. 9-12.
4. Жук В. Особливості інтегрування дітей з порушеннями слуху в загальноосвітній простір / Валентина Жук // Дефектологія. – 2010. – № 3. – С. 16-19.
5. Загородня О. Шкільна адаптація і психічне здоров’я першокласника / О. Загородня, Л. Курганська // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 4. – С. 47-55.
6. Кияниця Н. В. Особливості соціально-психологічної адаптації школярів із порушеннями зору / Н. В. Кияниця // Дефектологія. – 2012. – № 4. – С. 39-72.
7. Коцур Н. Адаптація шестирічної дитини до школи: психолого-педагогічні та медичні критерії / Н. Коцур // Рідна школа. – 2008. – № 10. – С. 38-42.
8. Мартиненко С. Педагогічна адаптація першокласників / С. Мартиненко // Директор школи. – 2012. – № 12. – С. 37-43.
9. Нестеренко О. В. Психолого-педагогічний супровід дітей під час переходу з дитячого садка до початкової школи / О. В. Нестеренко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 10. – С. 14-16.
10. Семёнова Т. С. Соотношение хронологического и психологического возраста при диагностике готовности к школе / Т. С. Семёнова // Вопросы психологии. – 2012. – № 2. – С. 18-22.
11. Соловьева Д. Ю. Факторы адаптации первоклассников к школе / Д. Ю. Соловьева // Вопросы психологии. – 2012. – № 4. – С. 23-31.

0

22

олочка написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для курсової роботи з теми: "Особливості психологічної адаптації до умов навчання в загальноосвітній школі у 6-річного віку, які відвідували та не відвідували дошкільні навчальні заклади".
Спасибі!

І знову здрастуйте! Надсилаємо список літератури і до цієї теми курсової роботи:
1. Амонашвілі, Ш. О. До школи - у шість років / Ш. О. Амонашвілі // Педагогічний пошук. – К.: Рад. шк., 1989
2. Воронцова, Е. Психологічна адаптація першокласників як основа успішного навчання / Емілія Воронцова // Початкова освіта. Шкільний світ : перша всеукр. газ. для першого вчителя. - 2011. - N 21. - С. 8-10
3. Гевадзяк, Н. Готовність і адаптація дитини до навчання у школі: заняття з елементами тренінгу для вчителів / Наталія Гевадзяк // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 11. - С. 3-14.
4. Гордієнко, І. Труднощі навчання першокласника у школі : психол. тренінг для вчителів почат. кл. / Ірина Гордієнко, Валентина Циба // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2011. - N 32. - С. 9-13
5. Калька, Н. Готовність шестирічок до навчання у школі / Н. Калька, С. Макаренко // Психолог на батьківських зборах / [упоряд. О. Главник]. - К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. - С. 11-18
6. Колесова, Г.  Діагностика адаптації першокласників : метод. забезп. /    Ганна Колесова // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 23/24. - С. 3-7
7. Матвійчук, В. Графічні прийоми та техніки в період адаптації першокласників : корекц.-розвив. прогр. / Валентина Матвійчук // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 23/24. - С. 47-71.
8. Мухина, В. С. Шестилетний ребёнок в школе / В. С. Мухина. – М.: Просвещение, 1986
9. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка / Т. І. Поніманська. – К.: Академвидав, 2004
10. Прийменко, В. Ефективна адаптація першокласників : прогр. підтримки / Вікторія Прийменко // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 33. - С. 4-10
11. Психолого- педагогические проблемы дошкольного воспитания и подготовки детей к школе / ред. Л. Н. Лысова. – М.: Педагогика, 1973
12. Туріщева, Л. В. Труднощі в навчанні першокласників / Л. В. Туріщева // Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2010. - N 8. - С. 5
13. Чумак, Н. А. Я - першокласник. Адаптація дитини до школи / Н. А. Чумак // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2011. - N 22/23

0

23

Спасибі!
Ви мені дуже допомогли!

0

24

Аліна Герасимчук написал(а):

Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи з теми:"Вживання обставин часу (now, presently, at present)для позначення теперішнього часу" (або про теперішній час взагалі)
Дякую!

Шановна Аліно, надсилаємо відповідь на вашу довідку:
Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учебник. Для студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. педвузов / М. Я. Блох. – М. : Высш. школа, 1983. – 383 с.

Смирницкий А. И. Морфология английского языка / А. И. Смирницкий, ред. В. В. Пассек. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1959. – 440 с.

Хорнби А. С. Конструкции и обороты современного английского языка / А. С. Хорнби, перевод с англ. А. С. Игнатьева. - 2-е изд. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1960. – 335 с.

Лич Д. Коммуникативная грамматика английского языка: Пособие для учителя / Д.Лич, Я. Свартвик. – М. Просвещение, 1983. – 304 с.

Alexander L. G. Longman English Grammar / L. G. Alexander; consultant R. A. Close. – London: Longman, 1995
Просимо Вас звернутися у бібліотеку ННІ іноземної філології та переглянути запропоновані бібліотекарем джерела до теми курсової роботи.

0

25

Оксана написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати список літератури для дипломної роботи на тему " Вплив розвивальної роботи практичного психолога на підвищення рівня рефлексії професійно значимих  здібностей у юнацькому віці". Дякую)

Доброго дня! Пропонуємо список літератури до теми дипломної роботи.
1. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1976
2. Воронцова, Е.  Задатки, здібності, обдарованість... [Текст] / Емілія Воронцова // Директор школи. Шкільний світ : газ. для кер. навч. закл. - 2011. - N 14.
3. Квітко , В. Використання сучасних профорієнтаційних технологій : психолог. супровід старшокласників / Вікторія Квітко, Наталія Зацепіна // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - К. : Ред. загальнопед. газ., - 2010 р. -  N 3
4. Кон, И. С. Психология юношеского возраста / И. С. Кон. – М.: Просвещение, 1980
5. Кульчицкая, Е. И. Сирень одарённости в саду творчества / Е. И. Кульчицкая, В. А. Моляко. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008
6. Лейтес, Н. С. Умственные способности и возраст / Н. С. Лейтес. – М.: Педагогика, 1971
7. Леонова, Н. С.  Здібності та задатки як базові чинники обдарованості [Текст] / Н. С. Леонова // Пед. майстерня : наук.-метод. журн. - 2013. - N 1.
8. Орлов, Ю. М. Самопознание и самовоспитание характера / Ю. М. Орлов. – М.: Просвещение, 1987
9. Практична психологія та соціальна робота = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : наук.-практ. освітньо-метод. журн. - 2010. - N 6
10. Практична психологія та соціальна робота [Текст] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : наук.-практ. та освітньо-метод. журн. - 2010. - № 2.
11. Практична психологія та соціальна робота = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : наук.-практ. освітньо-метод. журн. - 2010. - N 3.
12. Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді : матеріали наук.-практ. конф. 11-12 трав. 2011 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [відп. за вип.: Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, С. П. Нікіфоров]. - Житомир : [ІОД], 2011. - 398 с.
13. Савчин, М. В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К.: Академвидав, 2005

0

26

олочка написал(а):

Здрастуйте. Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової на тему: "Особливості психологічної адаптації до умов навчання у загальноосвітній школі у здорових дітей і дітей, які часто хворіють". Дякую!

Доброго дня! Надсилаємо список літератури до курсової роботи:
1. Мальцева, Т. В.
Адаптація дітей 6-річного віку до навчання в першому класі [Текст] / Т. В. Мальцева // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2010. - N 12. - С. 2-4
2. Гевадзяк, Н.
Готовність і адаптація дитини до навчання у школі [Текст] : заняття з елементами тренінгу для вчителів / Наталія Гевадзяк // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 11. - С. 3-14. - Бібліогр. в кінці ст. - Дод.: с. 10-14
3. Левченко, В.
Допомогти - не нашкодивши. Адаптація учнів-п'ятикласників до навчання у середній школі [Текст] / Вікторія Левченко // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 20. - С. 10-16
4. Дзюба, В. В.
Адаптація учнів до шкільного життя [Текст] : метод. рек. для вчителів та шк. психологів / В. В. Дзюба // Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2010. - N 6. - С. 6-8
5. Кочерга, О.
Адаптація учнів 10 класів до профільного навчання [Текст] : психолог. супровід / Оксана Кочерга // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 27/28. - С. 40-51. - Бібліогр. в кінці ст. - Дод.: с. 42-51
6. Воронцова, Е.
Психологічна адаптація першокласників - основа успішного навчання [Текст] / Емілія Воронцова // Початкова школа : наук.-метод. журн. - 2010. - N 9. - С. 5-7 : табл. - Бібліогр.: с. 7.
7. Прийменко, В.
Ефективна адаптація першокласників [Текст] : прогр. підтримки / Вікторія Прийменко // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 33. - С. 4-10. - Бібліогр.: с. 10
8. Любімова, А.
Соціально-психологічна адаптація першокласників [Текст] / Алла Любімова // Директор школи. Шкільний світ : газ. для кер. навч. закл. - 2010. - N 37. - С. 19-21 : діагр.
9. Дубейко, Л.
Адаптація десятикласників до навчання [Текст] : психолог. супровід у проф. кл. / Людмила Дубейко // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 42. - С. 11-12
371.015
П 86
10. Борисова, Л.
Шкільна адаптація [Текст] / Л. Борисова // Психолог на батьківських зборах / [упоряд. О. Главник]. - К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. - С. 87-90. – 11. 11. 11.Воронцова, Е.
Психологічна адаптація першокласників як основа успішного навчання [Текст] / Емілія Воронцова // Початкова освіта. Шкільний світ : перша всеукр. газ. для першого вчителя. - 2011. - N 21. - С. 8-10. - Бібліогр.: с. 10 (8 назв)
12. Федченко, Л. О.
Адаптація учнів під час переходу до нового класу, школи [Текст] : тренінг. заняття для педагогів / Л. О. Федченко // Шкільному психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2011. - N 9. - С. 30-32. - Бібліогр.: с. 32 (4 назви)
13. Чумак, Н. А.
Я - першокласник. Адаптація дитини до школи [Текст] / Н. А. Чумак // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2011. - N 22/23 : Навчаємо шестирічок. Ч. 1. - С. 39-53. - Бібліогр.: с. 53 (6 назв)
14. Подмазко, А.
Адаптація п'ятикласників [Текст] : проект / Алла Подмазко // Завуч. Шкільний світ : газ. для заст. директорів середніх навч. закл. - 2011. - N 29. - С. 6-8
15. Яковець, В. М.
Адаптація до шкільного навчання [Текст] : корекц.-розвив. прогр. для учнів 1-х кл. / В. М. Яковець // Шк. психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2013. - N 3. - С. 7-15 : ілюстр. - Бібліогр.: с. 15 (13 назв)
16. Партута, Г.
Адаптація до навчання в першому класі. Проект спільної роботи ДНЗ та НВК [Текст] / Ганна Партута // Почат. освіта. Шк. світ : перша всеукр. газ. для першого вчителя. - 2013. - N 13. - С. 10-11
17. Безпарточна, В.
Адаптація п'ятикласників до умов середньої школи [Текст] : корекц.-розвив. заняття / Вікторія Безпарточна // Школа : інформ.-метод. журн. - 2013. - N 4. - С. 80-95. - Бібліогр.: с. 95 (12 назв)
18. Мігунова, І. А.
Наступність у навчанні й адаптація до школи другого ступеня [Текст] / І. А. Мігунова // Управління шк. : [практ. методики та технології упр.] . - 2013. - N 13/15. - С. 81-88 : табл.
19. Назарина, Ю. М.
Адаптація першокласників до навчання у школі [Текст] : психолог.-пед. семінар / Ю. М. Назарина // Шк. психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2013. - N 5. - С. 9-11
20. Мартиненко С. Педагогічна адаптація першокласників / С. Мартиненко // Директор школи. – 2012. – № 12. – С. 37-43.
21. Нестеренко О. В. Психолого-педагогічний супровід дітей під час переходу з дитячого садка до початкової школи / О. В. Нестеренко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. – № 10. – С. 14-16.
     Пропонуємо вашій увазі наявну у фонді бібліотеки літературу з адаптації у школі.У зв’язку з тим, що у довідково-бібліографічному апараті бібліотеки не відображено поняття «діти, які часто хворіють», рекомендуємо переглянути психолого-педагогічні журнали у читальному залі №1. За додатковою інформацією звертайтеся в інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки.

+1

27

Таня написал(а):

Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему: "Особливості психологічної адаптації до умов навчання у загальноосвітній школі у ліворукої дитини 6-річного віку". Дуже дякую!

Доброго дня, Тетяно! Надсилаємо список літератури до курсової роботи:
1.  159.922.7
     Б 39
    Безруких, М. М.
    Проблемные дети [Текст] : учеб. пособие / М. М. Безруких ; Ун-т Рос. Акад. образования. - М. : Изд-во УРАО, 2000. - 308 с.

2.  Погуляйло, Т. В.
    Специфіка навчання письма ліворуких дітей [Текст] / Т. В. Погуляйло // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2010. - N 12. - С. 5-11. - Бібліогр.: с. 11
 
3.  Проценко, О.
    Особливості розвитку та навчання ліворуких дітей [Текст] / Оксана Проценко // Початкова освіта. Шкільний світ : перша всеукр. газ. для першого вчителя. - 2010. - N 33/34. - С. 41-44. - Бібліогр.: с. 44 . - Дод.: с. 43-44

4.  Шкелебей, Л.
    Ліворукі діти [Текст] / Леся Шкелебей // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2010. - N 13. - С. 8-12. - Бібліогр. в кінці ст.

5.  371.015
     П 86   
     Психолог на батьківських зборах [Текст] / [упоряд. О. Главник]. - К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. - 110, [1] с. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - Із змісту: Готовність шестирічок до навчання у школі / Н. Калька, С. Макаренко. Психічне здоров'я молодшого школяра / О. Кочерга, О. Васильєв. Особливості адаптації до школи / О. Плескач. Визначення здібностей дитини / Л. Терлецька. Емоційна дезадаптованість дітей / М. Тихонова. Шкільна адаптація / Л. Борисова. Вікові особливості підлітків та юнаків / Л. Терлецька. Телебачення у житті дитини / Л. Темешева. Ліворукість - як до цього ставитись? / Л. Темешева. - ISBN 966-8200-08-X : 5.00 грн

6.  Юдін, Н.
    Про феномен ліворукості [Текст] / Н. Юдін, А. Муталінова // Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів. - 2011. - N 35. - С. 6-7. - Бібліогр.: с. 7 (3 назви)

7.  Мальцева, Т. В.
    Адаптація дітей 6-річного віку до навчання в першому класі [Текст] / Т. В. Мальцева // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2010. - N 12. - С. 2-4

8.  Газета Психолог. Шкільний світ [Текст] : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - К. : Ред. загальнопед. газ., 2002 - .2010г. N 33
Із змісту:
Прийменко, В. Ефективна адаптація першокласників : прогр. підтримки / Вікторія Прийменко. - С.4-10. - Бібліогр.: с. 10
Веленко, А. Підвищення рівня адаптації дітей до першого класу : корекц.-розвив. прогр. / Алла Веленко. - С.11-20. - Бібліогр.: с. 20

+1

28

mashat написал(а):

Доброго дня (вечора)! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Нестандартні прийоми розв'язування алгебраїчних завдань", а також пов'язаної з нею курсової "Система задач із розв'язаннями (алгебраїчні завдання, розв'язані нестандартними прийомами)".
Дуже вдячна!

Отредактировано mashat (Вчера 22:23:37)

Доброго дня! Надсилаємо список літератури до ваших тем, а книги можете взяти у себе на абонементі № 1.
1. Андріященко, Л. Нестандартні задачі. Метод мажорант / Людмила Андріященко // Математика. Шкільний світ. - 2011. - N 19. - С. 9-13.
2. Сарана, О. А. Математичні олімпіади : просте і складне поруч : навч. посіб. / О. А. Сарана. - К. : А.С.К., 2004. - 340 с.
3. Остапчук, Т. Алгебраїчні задачі на дослідження / Т. Остапчук // Математика в сучас. шк.: наук.-метод. журн. - 2012. - N 10. - С. 23-27.
4. Жовнір, Я. М. 500 задач з методики викладання математики / Я. М. Жовнір, В. І. Євдокимов. – Х. : Основа, 1997. – 391 с.
5. Василевский, А. Б. Обучение решению задач по математике / А. Б. Василевский. –Минск : Вышэйшая шк., 1988. – 254, [1] с.
6. Пойа, Д. Как решать задачу : пособие для учителей / Д. Пойа ; пер. с англ. В. Г. Звонаревой, Д. Н. Белла ; под. ред. Ю. М. Гайдука. – 2-е изд  - М. : Просвещение, 1961. – 206, [1] с.
7. Фридман, Л. М. Как научиться решать задачи : кн. для учащихся старших кл. сред. шк. / Л. М. Фридман, Е. Н. Турецкий. – 3-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 191, [1] с.
8. Гайштут, О. Г. Розв’язування алгебраїчних задач : посіб. для вчителя / О. Г. Гайштут, Г. М. Литвиненко. – К. : Рад. шк., 1991. – 221 с.
9. Людмилов, Д. С. Складання і розв’язування текстових задач у середній школі : посіб. для вчителів / Д. С. Людмилов. – К. : Рад. шк., 1967. – 173, [1] с.
10. Туманов, С. И. Поиски решения задачи : пособия для учителей / С. И. Туманов. – М. : Просвещение, 1959. – 278, [2] с.
11. Эрдниев, П. М. Методика упражнений по арифметике и алгебре : прямая и обратная задача в элементар. математике ; пособие для учителей. – М. : Просвещение, 1965. – 326, [1] с.

+2

29

parlamentrm написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи на тему " Створення Інтернет-магазину на PrestaShop", а також курсової "Створення модулів до PrestaShop".
Дуже вдячний!

    Доброго дня!
Вивчивши Вашу тему, було переглянуто такі журнали: "Комп'ютер в школі та сім'ї" з 2000 по 2005 рр., "Інформатика в школі" з 2009 по 2013 рр., "Мой компьютер" з 2004 по 2009 рр., газети "Інформатика" з 2006 по 2013 рр., а також книжковий фонд бібліотеки. Нажаль, ми можемо Вам запропонувати лише таку літературу:

338.2
Ф 45
Фетісов, В. С.
Автоматизоване робоче місце менеджера [Текст] : навч. посіб. / В. С. Фетісов. - К. : Знання, 2008. - 390 с.

6П2.15
Ш 24
Шапошников, И.
Web-сайт своими руками [Текст] / И. Шапошников. - СПб. ; Дюсельдорф ; Киев : BHV - Санкт-Петербург, [2000]. - 224 с. : ил. - (Мастер). - Предм. указ.: с. 222-223.

+2

30

Таня написал(а):

Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему:"Психологічні чинники емоційного вигорання співробітників пожежної служби".Дякую!

   Доброго дня! Пропонуємо літературу по Вашій темі, наявну у бібліотеці:

1. Бодров В. А. Развитие учения о профессиональном утомлении человека. Часть 1. Категория „утомление” в системе представлений о функциональном состоянии и деятельности человека // Психологический журнал. – 2010. – Т. 31, № 3. – С. 46-57.
2. Бодров В. А. Развитие учения о профессиональном утомлении человека. Часть 2. Теоретические положения проблемы утомления // Психологический журнал. – 2010. – Т. 31, № 4. – С. 83-93.
3. Бодров В. А. Развитие учения о профессиональном утомлении человека. Часть 3. Механизмы регуляции состояния профессионального утомления // Психологический журнал. – 2010. – Т. 31, № 5. – С. 89-99.
4. Дацунова С. Подолання синдрому емоційного вигорання : аналіт. практикум / С. Дацунова // Психолог. – 2009. – № 17. – С. 9-11.
5. Дзюба К.  Профілактика професійного вигорання : комплекс вправ на емоц. стійкість / Ксенія Дзюба // Психолог. – 2013. – N 8. – С. 24-25.
6. Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа / А. Лэнгле // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 3-16.
7. Лошенко Е. Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання / Елла Лошенко, Тетяна Катаєва // Школа. – 2013. – N 6. – С. 16-20.
8. Москалець В. Психічне вигорання – реальність чи вигадка? / Москалець В., Колтунович Т. // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – N 1. – С. 58-65.
9. Полунина О. В. Увлеченность работой и профессиональное выгорание: особенности взаимосвязей // Психологический журнал. – 2009. – Т. 30, № 1. – С. 73-85.

+3


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка