Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 151 страница 180 из 283

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

151

Катя написал(а):

А також для дипломної роботи на тему:  Методика використання електронного застосунку Scratch у навчанні англомовної мовленнєвої діяльності учнів основного етапу. Дякую. Якщо є схожі теми та роботи, повідомте мене, будь-ласка)

Доброго дня! Надсилаємо також Вам список до дипломної роботи:
етапу.

1. Александров, К. В. Компьютерная программа для формирования лексической компетенции при изучении иностранного языка / К. В. Александров // Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. - 2010. - N 6. - С. 67-73

2. Батюк, М. М. Розвиток мовленнєвих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій / М. М. Батюк // Англ. мова в почат. шк. : [наук.-метод. журн.]. - 2015. - N 1. - С. 7-15

3. Вишневський, О. І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови : посіб. для вчителів / О. І. Вишневський. - Київ : Рад. шк., 1989. - 223 с.

4. Вишневський, О. І. Методика навчання іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2011. - 206 с.

5. Гапон, Ю. А. Застосування комп’ютерної техніки на етапі введення нового матеріалу у системі інтенсивного навчання іноземних мов / Ю. А. Гапон // Іноземні мови : IМ : наук.-метод. журн. - 2000. - N 2. - С. 22-27

6. Костерна, Л. В. Scratch як мова програмування для молодших класів / Костерна Лариса Володимирівна // Комп'ют. у шк. та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2014. - N 4. - С. 33-34

7. Костерна, Л. В. Програмування в середовищі Scratch / Костерна Лариса Володимирівна // Комп'ют. у шк. та сім'ї : наук.-метод. журн. - 2015. - N 4. - С. 17-19

8. Редько, В. Г.  Лінгводидактичні засади формування змісту електронних засобів навчання іноземних мов / В. Г. Редько, О. В. Кохан Олійник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. - Вип. 19. - С. 208-212

9. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / [кол. авт. Л. С. Панова та ін.]. - К. : Академія, 2010. - 327 с. - (Альма-матер)

10. Остап'юк, Я. І. Computer Assisted Language Learning : [комп'ют. на уроці] / Я. І. Остап'юк // Англійська мова та література : наук.-метод. журн. - 2011. - N 13. - С. 8-11

11. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 1991. - 222, [1] с.

12. Петрова, Л. П. Использование компьютера на уроках иностранного язика – потребность времени / Л. П. Петрова // Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. - 2005. - N 5. - С. 57-60

13. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. К. І. Онищенко ; рец.: В. М. Плахотник, Н. Ф. Бориско. - Вид. 2-ге, допов. і переробл. - К. : Ленвіт, 2004. - 360 с.

14. Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Дніпропетр. ун-т економіки та права ; Зінукова Н. В. [та ін.] ; [під заг. ред. Н. Р. Петранговської] ; [рец.: О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, Н. М. Петренко]. - Д. : [Вид-во ДУЕП], 2009. - 492 с.

15. Рахимова, А. Э. Преимущества применения компьютерных технологий при обучении иностранным языкам [Текст] / А. Э. Рахимова // Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. - 2012. - N 10. - С. 56-60

16. Шаффелтон, Д. Компьютерная техника в обучении иностранному языку / Д. Шаффелтон, Т. И. Попова // Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. - 1993. - N 3. - С. 25
Ваше заритання про другі роботи, нам не зовсім зрозуміло. Пропонуємо Вам звернутися у бібліотеку університету для отримання повної відповіді.
Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

152

Гриценюк Діана написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати список літератури для курсової за темою: " Гендерні стереотипи в англомовній комерційній рекламі: лінгвостилістичний аналіз." Дякую.


Доброго дня, Діано! Пропонуємо таку літературу до теми курсової роботи:

1. Батаєва, К. Гендерна візуальність сучасної реклами / Катерина Батаєва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : наук.-теорет. часопис. - 2010. - N 3. - С. 136-152
2. Борисенко, Н. Д. Гендерний аналіз у лінгвістиці : навч. посіб. / Н. Д. Борисенко. – Житомир: Поліграф. центр ЖДПУ, 2000. – 31 с.
3. Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 211 с.
4. Котова-Олійник, С. В. Реклама як агент гендерної соціалізації особистості: до питання толерантності / С. В. Котова-Олійник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 50. - С. 17-21
5. Levitsky, Andrey Eduardovich Linguistics : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Andrey Eduardovich Levitsky, Lyudmila Leonardovna Slavova, Natalia Dmitrievna Borisenko ; рец.: О. Л. Бєссонова, С. О. Швачко, Л. Ф. Соловйова. - К. : Знання України, 2006. - 171 с.
6. Лук'янова, Т. Г. Вербалізація гендерних стереотипів атрибутивними словосполученнями, що акцентують соціальні ролі британської жінки / Т. Г. Лук'янова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - Вип. 56. - С. 113-117
7. Мамаев, М. М. Многоаспектный характер изучения гендерного фактора в лингвистике / М. М. Мамаев // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 2. - С. 32-37
8. Мельник, Ю. П. Об'єктивація гендерних стереотипів у сучасній лінгвістичній науці / Ю. П. Мельник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 45. - С. 110-114
9. Основи теорії гендеру : навч. посіб. - К. : К. І. С., 2004. - 535 с.
10. Романюк, С. К. Типологічні особливості рекламного тексту / С. К. Романюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 54. - С. 228-231
11. Тихоновська, Г. С. Визначення поняття "гендер" та гендерні дослідження у сучасній лінгвістиці / Г. С. Тихоновська  // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - Вип. 66. - С. 231-233
12. Романюк, С. К. Інформаційний простір функціонування американської комерційної реклами 20-х років ХХ столітття / С. К. Романюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 45. - С. 213-217
13. Романюк, С. К. Засоби реалізації стратегій впливу в американському комерційному журнальному рекламному дискурсі / С. К. Романюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 2 (80).
14. Малышенко, А.О. Гендерные аспекты англоязычного рекламного дискурса / А.О. Малышенко // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна . – Харків : Константа, 2004. - N636.– С.88-90 .
Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

153

Крістіна Грач написал(а):

Допоможіть будь ласка підібрати список літератури для курсової за темою : лінгвістичні засоби створення образу головного героя в художньому творі (на матеріалі англомовної жіночої прози)


Доброго Дня, Крістіно! пропонуємо такий список літератури до Вашої курсової:

801
П 89
Пустовойт, П. Г.
От слова к образу [Текст] : [учеб. пособие] / П. Г. Пустовойт. - Изд. 2-е, перераб. - Киев : Рад. шк., 1974. - 189 с.
8И(Англ)
К 49
Клименко, Е. И.
Английская литература первой половины XIX века [Текст] : очерк развития / Е. И. Клименко ; Ленинград. ордена Ленина и ордена Трудового красн. знамени гос. ун-т им. А. А. Жданова. - Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1971.
8И(Англ)
В 21
Ватченко, С. А.
У истоков английского антиколониалистского романа (творческие поиски Афры Бен в романтической прозе) [Текст] : [монография] / С. А. Ватченко. - Киев : Наук. думка, 1984.
8И(Англ)
М 80
Мортон, А. Л.
От Мэлори до Элиота [Текст] : пер. с англ. / А. Л. Мортон. - М. : Прогресс, 1970.
8И(Англ)
Т 81
Тугушева, М.
Шарлотта Бронте [Текст] : Очерк жизни и творчества / М. Тугушева. - М. : Художеств. лит., 1982.
8И(Англ)
Ж 31
Жантиева, Д. Г.
Английский роман XX века, 1918-1939 [Текст] / Д. Г. Жантиева ; Акад. Наук СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - М. : Наука, 1965.
8И(Англ)
У 70
Урнов, М. В.
Вехи традиции в английской литературе [Текст] / М. В. Урнов. - М. : Художеств. лит., 1986.

Є 97
Єщенко, Т. А.
Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Єщенко. - К. : Академія, 2009.
8И(Англ)
Р 38
Ремизов, Б. Б.
Элизабет Гаскелл [Текст] : очерк жизни и творчества / Б. Б. Ремизов. - Киев : Вища шк., 1974.

Довідку виконала бібліотекар абонементу №1 Мельниченко А. В.

0

154

Михайло написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, скласти список до курсової на тему "Політично коректна лексика у дискурсі Інтернет-новин". Дуже дякую.

Доброго вечора, Михайле! Пропонуємо таку літературу то Вашої курсової роботи:

1. Білоус О. М. Витоки політичної лексики: соціолінгвальні аспекти // Філолог. трактати. – 2010. – Т.2, № 3. – С. 5-10.

2. Буравчикова Д. А. Речевой портрет современного журналиста // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2009. - № 1. – С. 113-125.

05
В 53
3.    Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - .
   Вип. 27 / [ред.: П. Ю. Саух, О. А. Дубасенюк ; секр. Т. О. Шевчук]. - 2006. - 243, [3] с. Із змісту: Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел) / Л. Л. Славова.

05
В 53
4.   Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - .
   Вип. 4 (70) / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2013. - 317 с. : табл., рис. – Із змісту: Інтернет-дискурс - невід'ємна складова сучасної комунікації / Н. О. Ґудзь.

913 (У)
В-67
5. Конторчук Г. Проблема культури мовлення у сучасних засобах масової інформації / Г. Конторчук // Волинь-Житомирщина. Вип. 6. – Житомир, 2001. – С. 146-150.

6. Завражина А. Инвективные синтаксические средства масмедийного политического дискурса / А. Завражина // Рус. яз., лит, культура в шк. и вузе. – 2007. - № 3. – С. 55-58.

4Р(07)
Р 89
7.   Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. [Текст] : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - Киев : [б. и.], 2006. - 521 с. - Из содерж.: Язык рекламы, Интернета.
Стефан С. Масмедійне мовознавство для себе і мас // Урок української. – 2007. - № 7-8. – С. 2-3 ; 2008. - № 1-2. – С. 4-5.

8. Чемеркін С. Трансформації розмовного стилю в інтернет-комунікації // Мовознавство. – 2007. - № 4-5. – С. 36-44.
Матеріал підготувала Мартинюк А. І.

+1

155

AndrewR написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати список літератури для курсової роботи на тему: ''Лексичні засоби виразності у публічних промовах.''
Дякую.

Доброго дня! Надсилаємо список до Вашої теми:

1. Алёшина, Е. Ю.
Английская политическая публичная речь конфликтной ситуации / Е. Ю. Алёшина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 6. - С. 88-96.

2. Алёшина, Е. Ю.
Высказывания с выражением агрессии в англоязычном тексте политической публичной речи конфликтной ситуации ( на материале речей президента Дж. Ф. Кеннеди) / Е. Ю. Алёшина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2013. - N 3 – С. 36-41

3. Бажалкина, Н. С.
Лексико-семантические составляющие политических афоризмов (на материале английского и русского языков) / Н. С. Бажалкина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 1. - С. 120-125.

4.Бажалкина, Н. С.
Синтаксическое оформление политических афоризмов в английском и русском языках / Н. С. Бажалкина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 2. - С. 129-133.

5. Hybels, S.
Communicating Effectively : [textbook] / Saundra Hybels, Richard L. Weaver II. - 8th ed. - New York : McGraw-Hill / Higher Ed., 2007. – 418 p.

6. Дубенко, О. Ю.
Порівняльна стилістика англійської та української мов: [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко ; [рец.: А. Ф. Левицький, Л. Ф. Омельченко, С. М. Іваненко] . - 2-е вид., переробл. та доповн. - Вінниця : Нова кн., 2011. - 327 с.

7. Lucas, S. E.
The Art of Public Speaking : [textbook] / Stephen E. Lucas. - 8th ed. - New York : McGraw-Hill/Higher Ed., 2004. – 500 p.

8. Максименко, В. Ф.
Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 507, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 501-503.

9. Моисеев, В.
Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации : (теория и практика) / Вячеслав Моисеев. - К. : Дакор, 2002. - 499, [1] с.

10. Подкоритова, Олена Павлівна.
On public speaking : навч.-метод. посіб. з риторики для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Подкоритова ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2006. - 262 с.

11. Славова, Л. Л.
Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект : монографія / Л. Л. Славова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 357 с.

12. Степанова М. А. Манипулятивные приемы как средство создания образов политических деятелей (на материале ориентационных публичных выступлений Барака Обамы и Дэвида Кэмерона) / М. А. Степанова // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 4. - С. 106-112

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

156

Іванна написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для курсової на тему: "Вживання політично коректних новотворів у сучасних газетних статтях". Дякую.

Доброго дня, Іванно!Пропонуємо Вашій увазі літературу до теми курсової роботи, яка є у нас у бібліотеці:
Бибик, С. Мовні знаки повсякденної культури в сучасній газетно-журнальній публіцистиці [Текст] : на матеріалі лексики діалогізов. повідомл. / Світлана Бибик // Укр. мова : наук.-теорет. журн. - 2013. - N 1. - С. 51-58. - Бібліогр.: с. 58 (2 назви) .

Білоус О. М. Витоки політичної лексики: соціолінгвальні аспекти // Філолог. трактати. – 2010. – Т.2, № 3. – С. 5-10.

Богдан С. К. Мовна поведінка українських тележурналістів: агресія чи толерантність? / С. К. Богдан // Наук. записки нац. Ун-ту «Києво-Могилянська академія». Т. 34. Філолог. Науки. – Київ, 2004. – С. 31-38.

Бойчук, М. Полілексемні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань [Текст] / Марія Бойчук // Укр. мова : наук.-теорет. журн. - 2012. - N 2. - С. 97-103. - Бібліогр.: с. 103 (10 назв) .

Буравчикова Д. А. Речевой портрет современного журналиста // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2009. - № 1. – С. 113-125.

Ганжа, Ю. Інновації в сучасній українській мові [Текст] : на матеріалі преси / Юлія Ганжа // Дивослово : укр. мова й літ. в навч. закл. : наук.-метод. журн. - 2016. - N 9. - С. 40-43. - Бібліогр.: с. 43 (7 назв)

Завражина А. Инвективные синтаксические средства масмедийного политического дискурса / А. Завражина // Рус. яз., лит, культура в шк. и вузе. – 2007. - № 3. – С. 55-58.

Конторчук Г. Проблема культури мовлення у сучасних засобах масової інформації / Г. Конторчук // Волинь-Житомирщина. Вип. 6. – Житомир, 2001. – С. 146-150.

Ясинецька Н. А. Напівкальки англомовних неологізмів в українській мові [на прикладах з укр. ЗМІ] / Н. А. Ясинецька // Філол. трактати. – 2011. – Т. 3, № 2. – С. 87-96.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

157

Anastasy написал(а):

допоможіть знайти матеріал на тему :" Мовно- стилістичні особливості публічних промов(на матеріалі Дж. Буша)"

драстуйте! Література по Вашій темі відібрана у бібліотеці ННІ іноземної філології. Пропонуємо такий перелік:
Алёшина, Е. Ю. Английская политическая публичная речь конфликтной ситуации / Е. Ю. Алёшина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 6. - С. 88-96

Бабич, Н. Диалогизация и интимизация как средства создания персуазивности в политическом дискурсе (на материале президентского интервью Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего и Барака Х. Обамы) / Н. Бабич // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 6. - С.97-103

Бажалкина, Н. С. Лексико-семантические составляющие политических афоризмов (на материале английского и русского языков) / Н. С. Бажалкина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 1. - С. 120-125

Hybels, S. Communicating Effectively : [textbook] / Saundra Hybels, Richard L. Weaver II. - 8th ed. - New York : McGraw-Hill / Higher Ed., 2007. – 418 p.

Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов: [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко ; [рец.: А. Ф. Левицький, Л. Ф. Омельченко, С. М. Іваненко] . - 2-е вид., переробл. та доповн. - Вінниця : Нова кн., 2011. - 327 с.

Жуковська, В. В. Основи теорії та практики стилістики англійської мови / В. В. Жуковська = English stylistics: fundamentals of theory and practice / V. V. Zhukovska : навч. посіб. для вищ. навч. закл. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 239 с.

Lucas, S. E. The Art of Public Speaking : [textbook] / Stephen E. Lucas. - 8th ed. - New York : McGraw-Hill/Higher Ed., 2004. – 500 p.

Максименко, В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 507, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 501-503.

Моисеев, В. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации : (теория и практика) / Вячеслав Моисеев. - К. : Дакор, 2002. - 499, [1] с.

Павленко, Л. І. Ознаки діалектичного мовлення в публічних промовах (на матеріалі сучасної англійської мови) / Л. І. Павленко, О. О. Мангушева // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - Вип. 34. - С. 162-165

Павлов В. В. Структурно-синтаксичні та прагматичні особливості речень інавгураційної промови / В. В. Павлов // Філологічні трактати. – 2010. – Т. 2, № 1. – С. 70-75

Подкоритова, Олена Павлівна On public speaking : навч.-метод. посіб. з риторики для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Подкоритова ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2006. - 262 с.

Славова, Л. Л. Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект [Текст] : монографія / Л. Л. Славова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 357 с.

Степанова М. А. Манипулятивные приемы как средство создания образов политических деятелей (на материале ориентационных публичных выступлений Барака Обамы и Дэвида Кэмерона) / М. А. Степанова // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 4. - С. 106-112

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька

0

158

Анна Коваленко написал(а):

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для курсової на тему: "Композиційні та лінгвістичні особливості англомовних статей з гуманітарних дисциплін". Буду вдячна.

ДОБРОГО ДНЯ, АННО!Доводжу до Вашого відома, що бібліотека не пише списки до курсових робіт, а підбирає літературу до таких робіт, за якою необхідно звернутися у бібліотеку ННІ іноземної філології. Нині надсилаємо Вам список літератури до теми:
Дубенко, О. Ю.
Порівняльна стилістика англійської та української мов : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко ; [рец.: А. Ф. Левицький, Л. Ф. Омельченко, С. М. Іваненко] . - 2-е вид., переробл. та доповн. - Вінниця : Нова кн., 2011. - 327 с.

Кочан, І. М.
Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / І. М. Кочан ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 423 с.

Курило, Л. В.
Структурні і стилістичні характеристики англомовних наукових статей / Л. В. Курило // Інозем. мови = Inozemni movy : IМ : наук.-метод. журн. - 2016. - N 1. - С. 18-23

Семенюк, О. А.
Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. - К. : Академія, 2010. - 237 с. : табл. - (Альма-матер)

Тураева, З. Я.
Лингвистика текста (Текст: структура и семантика) : учеб. пособие для студентов педагог. ин-тов по специальности "Иностр. яз" / З. Я. Тураева. - М. : Просвещение, 1986. - 126, [1] с.

Шейко, В. М.
Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. - 6-те вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008. - 310 с.

Яхонтова, Т. В.
Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Т. В. Яхонтова ; М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 419 с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

159

Таня Білик написал(а):

Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему:"Oсобливості функціонування сленгізмів у сучасних художніх творах".Дякую!

Доброго дня, Тетяно! Доводжу до Вашого відома, що бібліотека не пише списки до курсових робіт, а підбирає літературу до таких робіт, за якою необхідно звернутися у бібліотеку ННІ іноземної філології та читальний зал №1. Нині надсилаємо Вам список літератури до теми:
913(У)
В 67
    Врублевська, Галина Йосипівна. Сленґ та жаргонна лексика як питома ознака мовного побуту (особливості використання просторічної лексики у творах письменників "Житомирської школи прози") [Текст] / Галина Врублевська // Волинь-Житомирщина. Вип. 6 : іст.-філол. зб. з регіон. пробл. / ред.: Володимир Єршов, Віктор Мойсієнко. - Житомир, 2001. - - С. 154-161. - Бібліогр.: с. 161.

4И(АНГЛ)
Є91
    Yefimov, L. P.
    Practical Stylistics of English [Text] : [учбово-метод. посіб.] / L. P. Yefimov, E. A. Yasinetskaya ; рец.: Н. І. Панасенко, І. М. Підгайська, О. В. Жарікова. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 228 с.

Коробкова, М. А. Молодежные жаргонизмы и их функции в языке [Текст] / М. А. Коробкова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS". - 2010. - N 2. - С. 101-105. - Библиогр. в конце ст.

4И(Англ)
К 89
Кузнєцова, Ірина Володимирівна. Stylistics in Practice [Text] = Стилістика на практиці : практикум / І. В. Кузнєцова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., випр. і допов. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 131 с. - Бібліогр.: с. 129-130.

4И(Англ)
М 16
Маковский, М. М. Современный английский сленг. Онтология, структура, этимология [Текст] : / М. М. Маковский. - Изд. 2-е, доп. - М. : КомКнига, 2005. - 164 с. - Библиогр.: с. 161-164.

4Р(07)
Р 89
Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. [Текст] : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - Киев, 2006. - 521 с. - Из содерж.: Язык рекламы, Интернета, FM-радиостанций и художественной литературы как средство популяризации сленга / В. А. Гордиенко.

С 30
    Семенюк, Ірина Сергіївна. Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Семенюк ; [рец.: А. Е. Левицький, Л. Ф. Ваховська, І. Є. Фролова]. - Київ : НВП Поліграфсервіс, 2010. - 214 с.


П-32
Ставицька Л. Національно-мовна характеристика сучасного українського сленгу // Південний архів. Філологічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. XIY / [редкол.: Ю. Бєляєв та ін.]. - Херсон : Айлант, 2002. –С. 115-121.

Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики (на матеріалі сучасної української літератури) // Слово і час. – 2000. - № 4. – С. 54-58.

Тараненко О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х років) // Мовознавство. – 2003. – № 1. – С. 23-42.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

160

leni написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Інформаційно-аналітична діяльність керівника навчального закладу". Дуже дякую!

Здрастуйте! Пропонуємо Вам літературу до запропонованої теми, яка є у нас у бібліотеці:
1. Боднар О. С. Управління аналітико-екcпертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону (теоретико-прикладний аспект) [Текст] : монографія / О. С. Боднар. - Тернопіль : Крок, 2013. - 540 с.

2. Вакуленчик Н. В. Інформаційне забезпечення управління навчальними закладами / Н. В. Вакуленчик // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" [Текст] : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. - Житомир : Левковець, 2015. – С. 49-54.

3. Григораш В. В. Контрольно-аналітична діяльність навчального закладу / В. В. Григора // Управління школою. – 2012. - № 28-30. – С. 59-62.

4. Іванечко Ю. М. Інформаційні потоки в роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу в частині трудових взаємовідносин / Ю. М. Іванечко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" [Текст] : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. - Житомир : Левковець, 2015. - С. 155-160.

5. Калініна Л. М. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології [Текст] : монографія / Л. М. Калініна ; [рец. М. І. Бурда та ін.] ; Ін-т пед. АПН України. - Київ : Інформавтодор, 2008. - 468, [3] с. : табл. - Бібліогр.: с. 444-468.

6. Калініна Л. М. Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом [Текст] : монографія / Л. М. Калініна ; Ін-т пед. АПН України. - Херсон : Айлант, 2005. - 275 с.

7. Касьянова О. М. Контрольно-аналітична діяльність керівника навчального закладу [Текст] : [наук.-метод. посіб.] / О. М. Касьянова. - Харків : Основа, 2014. - 191 с. : табл. - (Абетка керівника). - Бібліогр.: с. 110-115. - Дод.: с. 116-191

8. Касьянова О. М. Контрольно-аналітична діяльність керівника навчального закладу: понятійний і сутнісний зміст / О. М. Касьянова // Управління школою. – 2015. - № 7-9. – С. 70-75.

9. Романюк І. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу : [навч.-метод. посіб.] / Ірина Романюк. - Тернопіль : Мандрівець, 2014. - 277 с.

10. Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / Ін-т пед. АПН України ; [редкол. В. М. Мадзігон та ін.]. - К. ; Миколаїв : Іліон, 2008. - 399 с.

11. Тевлін Б. Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи [Текст] : [посіб. для кер. загальноосвітніх навч. закл.] / Б. Л. Тевлін. - Х. : Основа, 2006. - 189 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Управління школою").

12. Янішевська О. А. Аналітична діяльність керівника навчального закладу / О. А. Янішевська // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" [Текст] : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. - Житомир : Левковець, 2015. – С. 479-486.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

161

Nastya написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати список літератури для курсової за темою: "Лексичні та граматичні особливості розмовного стилю (на матеріалі персонажного мовлення)". Буду вдячна.

Отредактировано Nastya (2016-11-19 16:17:19)

Доброго дня! Інформуємо про те, що Ваш запит некоректно сформульовано, не зрозуміло якої саме мови вас цікавлять
лексичні та граматичні особливості. Також некокретизовано  постає Ваш запит щодо персонажного мовлення. Тому надсилаємо Вам список літератури, який, на нашу думку, підходить до тематики курсової роботи:
Асмут, Б.
Вступ до аналізу драми / Бернхард Асмут ; пер. з нім. С. Соколовської, Л. Федоренко ; [за наук. ред. О. Чиркова] = Einfhrung in die Dramenanalyse / Bernhard Asmuth. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 219, [1] с.

Galperin, I. R.
Stylistics : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / I. R. Galperin. - 3rd ed. - Moscow : Vysšaja Škola, 1981. - 334 p.

Дубенко, О. Ю.
Порівняльна стилістика англійської та української мов : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 211 с.

Кухаренко, В. А.
Інтерпретація тексту  : підруч. для студ. старш. курсів філолог. спец. / В. А. Кухаренко. - Вінниця : Нова кн., 2004. - 261 с.

Орлов, Г. А.
Современная английская речь : учеб. пособие для студентов высш. учеб. зав. / Г. А. Орлов. - М. : Высш. шк., 1991. - 238, [2] с.

Стилистика и литературное редактирование : учебник / под ред. В. И. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 651 с.

Стилистика английского языка : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / А. Н. Мороховский [и др.]. - Киев : Выща шк., 1991. - 271 с.

Стрельницкая, Е. В.
Лексические средства выражения эмоционального состояния персонажа и особенности их использования при переводе художественных текстов с английского языка на русский / Е. В. Стрельницкая // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 3. - С. 131-135

Шарова, Н. А.
Лингвостилистический анализ художественного текста (на материале английского языка) : учеб. пособие / Н. А. Шарова. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1983. - 116, [1] с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.
За літературою з даної теми пропонуємо завітати до бібліотеки ННІ іноземної філології.

0

162

Daryna написал(а):

Доброго дня, будь ласка, допоможіть з підбором літератури для дослідження на тему "Лінгвокультурні характеристики англійської казки" , буду дуже вдячна.

Доброго дня! Літературу до Вашого запиту підібрано у бібліотеці ННІ іноземної філології:

И(Англ)
А 65
    Andersen, H. C. Fairy Tales [Text] / Hans Christian Andersen. - [London] : Penguin Books, [1994]. - 363 p. : il. - (Penguin Popular Classics). - ISBN -13: 978-0-14062-427-4 : 30.00 грн
Переклад назви: Андерсен Г. Х. Казки.

Антонова В. Ф. «Островная» эстетика. К вопросу о своеобразии британской народной сказки / В. Ф. Антонова // Зарубеж. литература в школах Украины. – 2006. – № 2. – С. 6-10.

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 3 (69) / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2013. - 316 с. : табл., рис. – Із змісту: Антропонімічна система англійської народної казки / О. А. Плахова.

05
В 53
    Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - .
   Вип. 58 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2011. - 236, [4] с. –Із змісту: Лінгвокультурний компонент англійської народної казки / К. Г. Худик.
05
В 53
    Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - .
   Вип. 64 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2012. - 237 с. : табл. – Із змісту: Тактики маніпулятивної стратегії в англомовному казковому дискурсі / А. О. Пікалова.


К 30
    Качак, Т. Б. Зарубіжна література для дітей [Текст] : підручник / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. - Київ : Академвидав, 2014. - 415 с. - (Альма-матер)

4
М 74
Мова і культура [Текст] : [у 10 т.] : наук. вид. / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004 - . - (Філологія).
   Вип. 7, т. 5 : Міжкультурна комунікація. - 2004. - 263 с. - Бібліогр.: с. 260-261. - Із змісту: Принцип бінарності та його вербалізація у фольклорних текстах (на матеріалі російської та британської казки) / О. С., Снитко Д. В. Снитко О. С.

ИФ
Н 30
    Folk-tales of the British Isles [Text]. - Moscow : Raduga Publishers, 1987. - 368 p. : ill. - ISBN 5-05-001005-5 : 2.10 р.
Переклад назви: Народні казки Британських островів

Ніколенко О. У пошуках справжньої краси. Оскар Уайльд і його казка «Хлопчик-зірка» / Ольга Ніколенко, Ольга Орлова // Зарубіж. літ. в шк. України. – 2013. - № 6. – С. 2-6.

И(Англ)
У 13
    Wilde, O. Fairy Tales [Text] / Oscar Wilde. - Moscow : Progress Publishers, 1970. - 211 p. : ill. - 0.72 р.
Переклад назви: Уайльд О. Казки

4И(Англ)
У 12
    Wilde, O. Fairy-Tales and Stories [Text] : [навч. посіб.] / Oscar Wilde ; [уклад. Ю. М. Проценко]. - К. : Знання, 2000. - 111 с. - Cont.: The Remarkable Rocket ; The Young King ; The Star-Child ; The Model Millionaire ; The Sphinx without a Secret.
Переклад назви: Уайльд О. Казки та оповідання

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+2

163

Naomi написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти джерела, які допомогли б мені розкрити питання "Етнографічні та історичні розвідки Миколи Івановича Костомарова"

Доброго дня!Пропонуємо Вам таку інформацію з теми:
1.
Гончар, О. Т. Микола Костомаров у пошуках історичного портрета Івана Мазепи (за епістолярними джерелами) [Текст] / О. Т. Гончар // Український історичний журнал : наук. журн. - 2010. - N 1. - С. 190-198. - Бібліогр.: с. 197-198 . (ЧЗ №1)
2.
Коляда, І. "Усе, що було драматичним у нашій історії, розказано ним з безпосередньою майстерністю оповідача". Микола Костомаров: біографічний нарис [Текст] : до 125 річчя з дня смерті / Ігор Коляда, Максим Главацький // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2010. - N 3. - С. 1-8 (ЧЗ №1 (1 екз)
3.
9(У)
К 72
Костомаров, Н. И. Автобиография ; Бунт Стеньки Разина / Н. И. Костомаров ; Акад. наук Украины, Археогр. комис. ; Акад. наук Украины, Археограф. комис. - Киев : Наук. думка, 1992. - 511, [1] с. (Аб. №1 (1 екз), ЧЗ №1 (1 екз)
4.
9(У)
К 72
Костомаров, Н. И. Исторические произведения [Текст] ; Автобиография / Н. И. Костомаров. - Киев : Изд-во при Киев. гос. ун-те, 1989. - 734, [1] с. - (Памятники исторической мысли Украины). - Библиогр.: с. 720-721. (Аб. №1 (2 екз.)
5.
8УФ
К 72
Костомаров, М. І. Слов'янська міфологія [Текст] : вибр. пр. з фольклористики й літературознав. / М. І. Костомаров. - Київ : Либідь, 1994. - 382, [2] с. - (Літературні пам'ятки України). (ЧЗ №1 (1 екз)
6.
9(У)15
П 32
Пінчук, Ю. А. Микола Іванович Костомаров, 1817-1885 [Текст] : [іст. портр.] / Ю. А. Пінчук. - Київ : Наук. думка, 1992. - 231, [2] с.
ЧЗ №1 (2 екз)
7.
Пінчук, Ю. А. Питання національного самоусвідомлення у студії М. Костомарова "Гетманство Бруховецкого" [Текст] / Ю. А. Пінчук // Український історичний журнал : наук. журн. - 2010. - N 1. - С. 179-189. - Бібліогр.: с. 188-189. (ЧЗ №1)
8.
8УФ
П 58
Попов, П. М. М. Костомаров як фольклорист і етнограф [Текст] / П. М. Попов ; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського. - Київ : Наук. думка, 1968. - 112, [1] с. (Аб. №1 (3 екз.)
9.
9(У)1
С 51
Смолій, В. А. Микола Костомаров. Віхи життя і творчості [Текст] : енцикл. довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; за заг. ред. В. А. Смолія. - Київ : Вища шк., 2005. - 543 с.
(абонемент, чит. зал № 1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+2

164

Helen написал(а):

Доброго дня, будь ласка, допоможіть з підбором літератури для дослідження на тему " Мовно-стилістичні особливості текстів газетних статей (на матеріалі сучасних англійських та американських газет)." , буду дуже вдячна.

Доброго дня! До теми Вашого дослідження можемо запропонувати таку літературу:

" Мовно-стилістичні особливості текстів газетних статей (на матеріалі сучасних англійських та американських газет)."

1. Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / И. В. Арнольд. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 295, [1] с.

2. Гальперин, И. Р. Очерки по стилистике английского языка : [учебник] / И. Р. Гальперин. - М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. - 458, [1] с.

3. Galperin, I. R. Stylistics : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / I. R. Galperin. - Moscow : Higher School Publishing House, 1971. - 342, [1] p.

4. Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 211 с.

5. Yefimov, L. P. Practical Stylistics of English : [учбово-метод. посіб.] / L. P. Yefimov, E. A. Yasinetskaya ; рец.: Н. І. Панасенко, І. М. Підгайська, О. В. Жарікова. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 228 с.

6. Семенюк, Ірина Сергіївна Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Семенюк ; [рец.: А. Е. Левицький, Л. Ф. Ваховська, І. Є. Фролова]. - К. : НВП Поліграфсервіс, 2010. - 214 с.

7. Стилистика английского язика : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / А. Н. Мороховский [и др.]. - Киев : Выща шк., 1991. - 271 с.

8. Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір : монографія / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [рец.: О. М. Ільченко, С. О. Швачко ; ред.: А. Е. Левицький, С. І. Потапенко]. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - 255 с.

9. Федоров, А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : для ин-тов и фак. иностр. яз. [учеб. пособие] / А. В. Федоров ; отв. ред. Л. С. Бархударов. - 5-е изд. - М. : Филология три ; СПб. : Филолог. фак. СПбГУ, 2002. - 414, [1] с. - (Студенческая библиотека).

Матеріал підготувала бібліотекар Невмержицька В. О.

Пропонуємо вам скорочений список літератури. Більше матеріалів за вашою темою ви можете отримати, завітавши до бібліотеки ННІ іноземної філології.

0

165

Катя написал(а):

Доброї ночі, допоможіть, будь-ласка, з літературою на тему: Вікові особливості учнів основного етапу. Дякую за увагу.

Доброго дня, Катя!
Пропонуємо до Вашої теми таку літературу:
371.015
В 43
    Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. - Київ : Рад. шк., 1976. - 268, [1] с. - (Педагогічна бібліотека). - Бібліогр.: с. 265-267. - Із змісту: Предмет вікової психології, її історія і методи ; Загальна характеристика онтогенезу людської психіки ; Середній шкільний вік ; Старший шкільний вік.
АБ, Ч/З

371.015
В 43
     Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [кол. авт. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. - Вид. 2-е доповн. - К. : Каравела, 2008. - 399 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 398-399.
Кл.слова (ненормовані):
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
АБ, Ч/З

371.015
З-12
    Заброцький, Михайло Михайлович.
    Основи вікової психології : навч. посіб. / М. М. Заброцький. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2006. - 110 с. - Бібліогр. в кінці гл. - Із змісту: Психологічні особливості підлітка
АБ, Ч/З

371.015
З-15
    Задесенець, М. П.
    Вікові особливості розвитку дітей і формування їх особистості : посіб. для студентів / М. П. Задесенець. - Київ : Вища шк., 1978. - 262, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 259-261. - Із змісту: Розвиток дитини і вікова періодизація ; Середній шкільний вік ; Загальна психологічна характеристика старшокласників
Ч/З

371.015
К 95
    Кутішенко, В. П.
    Вікова та педагогічна психологія : курс лекцій : навч. посіб. / В. П. Кутішенко. - 2-ге вид. - К. : Центр учб. л-ри, 2010. - 125 с. - Бібліогр.: с. 122-125. - Із змісту: Проблема психічного розвитку особистості в онтогенезі. Психологічні особливості підліткового віку.
АБ, Ч/З

371.015
П 44
     Проблеми вікової психології: хрестоматія : навч. посіб. / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; упоряд.: Т. О. Гетьман, Т. Д. Кричковська. - Київ : КНТ, 2016. - 469 с.
Кл.слова (ненормовані):
-- ПІДЛІТКОВИЙ ВІК --  ПСИХОЛОГІЯ ПІДЛІТКА
Ч/З

371.015
П 50
    Поліщук, В. М.
    Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Суми : Унів. кн., 2010. - 351 с.
АБ, Ч/З

159.922.7
П 50
    Поліщук, В.
    Вікові кризи в підлітковому і юнацькому віці: базові симптомокомплекси : монографія / Валерій Поліщук. - Суми : Унів. кн., 2012. - 477 с. : табл. - Бібліогр.: с. 418.

371.015
П 86
    Терлецька, Л..
    Вікові особливості підлітків та юнаків / Л. Терлецька // Психолог на батьківських зборах / [упоряд. О. Главник]. - К. : Ред. загальнопед. газ., 2003. - С. 91-97 .
Ч/З

371.015
С 13
    Савчин, М. В.
    Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - К. : Академвидав, 2005. - 359 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 348-350.
Кл.слова (ненормовані):
  ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛІШАННЯ -- ПСИХОЛОГІЯ ПІДЛІТКА
АБ, Ч/З

159.922.7
Т 35
    Терлецька, Л. Г.
    Вікова психологія і психодіагностика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Терлецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Слово, 2013. - 605, [1] с.
Кл.слова (ненормовані):
-- ПІДЛІТКОВИЙ ВІК
АБ, Ч/З
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк.

+2

166

Вадим написал(а):

Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему "Біологічно-активні речовини рослин у фармакології"
Дуже мало щось матеріалу я знайшов на цю тему.
Дякую))))

Доброго дня, Вадим!
До Вашої теми пропонуємо таку літературу:
613.8
Б 43
Белоус, Владимир Иосифович.
Фитотерапия в офтальмологии [Текст] : монография / В. И. Белоус, И. А. Домненкова. - Житомир : Изд-во ЖГУ им. И. Франка, 2005. - 260 с. - Алф. покажч.: с. 249-250. - Бібліогр.: с. 251-259. - Из содерж.:Фармакология лекарственных растений. Биологически активные вещества, содержащиеся в лекарственных растениях.

615. 9
Г-13
Гаевый М. Д. Фармакология / М. Д. Гаевый. – М. : Медицина, 1983. – 318 с.
Аб (1)

633.88
Д 81
Дудченко, Л. Г.
Плодовые и ягодные растения - целители [Текст] / Л. Г. Дудченко, В. В. Кривенко. - Киев : Наук. думка, 1987. - 112 с. - Библиогр.: с. 109-110.
Анотація: Книга розповідає про історію застосування, дослідження біохімічного складу, використання в світовій медичній практиці найважливіших дикорослих та культивованих плодових і ягідних рослин.

633.88
К 59
Козьяков, С. Н.
Лекарственные ягодные растения [Текст] / С. Н. Козьяков, А. С. Козьяков. - Киев : Урожай, 1991. - 85 с. : рис. - Библиогр.: с. 83-84.
Анотація: В книзі описано значення лікарських ягідних рослин в житті людини, приведені характеристика і дані про їхнє розповсюдження. Висвітлено питання, які пов'язані з культивуванням і відновленням ареалу ягідних лікарських рослин.

633.88
К 73
Котуков, Г. Н.
Культивовані і дикорослі лікарські рослини [Текст] : довідник / Г. Н. Котуков. - Київ : Наук. думка, 1971. - 168 с. : рис. - Бібліогр.: с. 155-157
Б-ка природн. ф-ту (2)

633.88
К 64
Кондратюк, Е. Н.
Дикорастущие лекарственные и плодовые растения Украины [Текст] : справочник / Е. Н. Кондратюк, С. И. Ивченко, Г. К. Смык. - Киев : Урожай, 1969. - 180 с.

633.88
Л 43
Лекарственные растения [Текст]. - Донецк : Донеччина, 2008. - 446, [1] с. : рис. - Алф. указ. рус. названий лекарствен. растений: с. 429-431.

633.88
Л 43
Лекарственные растения и фитотерапия [Текст] : учеб. пособ. / В. Н. Савченко [и др.]. - Харьков : Гриф, 2004. - 272 с.
Анотація: Автори видання систематизували відомості про застосування лікарських рослин, які ростуть на території України. Описані рослини, які використовують як у народній, так і в науковій медицині. Наведені короткі ботанічні характеристики, місця розповсюдження, описані способи збирання та зберігання лікарської сировини, хімічний склад, лікарські властивості, застосування, показання та протипоказання до застосування, технологія приготування препаратів у домашніх умовах. Наведена таблиця взаємозамінюваності рослин.
Б-ка природн. ф-ту (2)

633.88
Х 22
Харченко, М. С.
Лікарські рослини і їх застосування в народній медицині [Текст] / М. С. Харченко, В. І. Сила, Л. Й. Володарський. - Київ : Здоров'я, 1971. - 335 с. : рис. - Бібліогр.: с. 334 . - Алф. покажч.: с. 317-333.
Опис лікарських рослин, способи застосування . - С .15-299

633.88
Ш 83
Шпиленя, С. Е.
Азбука природы (лекарственные растения) [Текст] : справочник / С. Е. Шпиленя, С. И. Иванов ; под ред. Н. И. Феоктистовой ; Нар. ун-т, естественнонауч. фак. - М. : Знание, 1983. - 144 с. : рис.
Анотація: Автори в науковій формі розповідають про лікарські рослини, що займають чільне місце в арсеналі лікувальних засобів сучасної медицини.

За даною літературою звертайтесь до бібліотеки природничого факультету.

0

167

Marinka написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, зі списком літератури для курсової роботи на тему "Аналіз інструментарія соціального супроводу молодої сім'ї". Буду дуже вдячна!


Доброго дня! Надсилаємо Вам список літератури до теми курсової роботи:

Алєксєєнко Т. Формування компетентності молодої сім’ї у вихованні дитини та подоланні конфліктів / Алєксєєнко Т. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 4. – С. 39-44. – Бібліогр.: с. 44.

364
А 87
Архипова, С. П. Методи і технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник // Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. - К. : Слово, 2011. – С. 214-241.
Примірників всього: 10 Аб. №1 (7), ЧЗ №1 (3)

371У
Т 38
Зайцева З. Г. Особливості роботи по соціальній підтримці молодих сімей у системі діяльності центрів соціальних служб для молоді / [З. Г. Зайцева] // Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посіб. / [за ред. А. Й. Капської]. – К. : Аспект, 2000. – С. 168-179.
Примірників всього: 1 ЧЗ №1 (1)

Михайлова Л. М. Основні напрямки соціально-педагогічної роботи зі студентськими сім’ями / Михайлова Л. М. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 74-79. – Бібліогр.: с. 79.

Скоромна О. П. Державна молодіжна політика щодо підтримки студентської молоді та студентської сім’ї / Скоромна О. П. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 4-13. – Бібліогр.: с. 12.

Скоромна О. П. Студентська сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності / Скоромна О. П. // Соціальна. педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 3. – С. 32-38. – Бібліогр.: с. 37-38.

364
Т 38
    Технології соціально-педагогічної роботи з сім'ями [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Й. Капська [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. - Київ : Слово, 2015. - 323, [1] с. : табл.
Примірників всього: 3 ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (2)

364
Т 98
Тюптя Л. Т. Соціальна робота з молодою сім’єю Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова // Соціальна робота (теорія і практика) / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – Київ, 2004. – С. 309-311.
Примірників всього: 14 Аб. №1 (5), ЧЗ №1 (9)

36
Т 38
Шеляг Т. В. Технологии социальной работы с семьей / Т. В. Шеляг // Технологии социальной работы : учебник / [под ред. Е. Холостовой]. – М. : Инфра-М, 2001. – С. 245-263.
Примірників всього: 4Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (3)

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+2

168

Nadia написал(а):

Доброго вечор. Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу для написання дипломної роботи на тему: "Управління розвитком приватним загальноосвітнім навчальним закладом в сучасних умовах". Дякую!

Доброго дня! До запропонованої теми складено такий список літератури:
371.011
М 79
   Агапов Ю. Ю. Приватна освіта в контексті становлення громадянського суспільства / Ю. Ю. Агапов // Морально-етичні засади формування зростаючої особистості / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. В. Левківського. - Житомир : ЖДУ ім І. Франка, 2008. – С. 265-271.

378
П 78
   Астахова В. І. Про стан і перспективи розвитку приватного сектора національної системи освіти України / В. І. Астахова // Проблеми освіти. Вип. 2 / редкол.: Ю. М. Бугай та ін. - К, 1995. – С. 16-23.

Астахова К. Приватна освіта в Україні: розмірковування "низького сезону" / Катерина Астахова // Вища шк. : наук.-практ. вид. - 2014. - N 1. - С. 32-41. - Бібліогр.: с. 39-41 (42 назви)

373.01
З-41
    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів" [Текст] : [29 берез. 2016 р.] / М-во освіти та науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [рец.: Н. А. Сейко, І. І. Кравчук, Т. М. Смагіна ; відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техніч. ред.: Т. А. Бондарчук, С. О. Гавриловський]. - Житомир : Левковець, 2016. - 535 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

373.01
З-41
    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Наукові підходи в управлінні навчальними закладами" [Текст] : [28 квіт. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ педагогіки, каф. педагогіки, психології та упр. навч. закл. ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова ; техн. ред. Т. А. Бондарчук]. - Житомир : Левковець, 2015. - 486 с.

373.01
З-41
    Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами" [Текст] : 10 квіт. 2014 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. пед. наук України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. за вип.: Б. М. Ренькас, Т. Є. Рожнова]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 210 с

Біла О. Приватна освіта – «приватні» проблеми / О. Біла // Завуч. – 2008. - № 16. – С. 5-6.

Бєлий В. Приватна школа: нова місія / Володимир Бєлий // Упр. освітою : часопис для кер. освіт. галузі. - 2016. - N 2(лют.). - С. 48-54

Гриневич Л. Приватна освіта як здорова альтернатива / Л. Гриневич // Обдарована дитина. – 2008. - № 5. – С. 2-4.

373.01
П 19
Пастовенський О. В. Приватні школи як чинник розвитку громадської складової в управлінні загальною середньою освітою / О. В. Пастовенський // Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні / О. В. Пастовенський. - Житомир : Рута, 2014. – С. 283-292.

Селезньова С. А. Приватна школа в контексті соціальних функцій освіти / С. А. Селезньова // Мультиверсум.. - 2011. - N 2. - С. 214-221. - Бібліогр.: с. 220-221

Юхименко П. Приватна освіта: погляд у майбутнє / Петро Юхименко // Вища шк. - 2013. - N 4. - С. 15-25.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+2

169

Alina написал(а):

Добрий день! Прошу надати інформацію:яка література з теми "Актуальні проблеми професійної освіти" є в бібліотеці. Дякую.

Доброго дня, Аліно! Пропонуємо вам список літератури, яка є із позапропонованої теми у нашій бібліотеці:
378
Г 85
    Грищенко, І. М. Професійна освіта в системі економічних досліджень [Текст] : монографія / І. М. Грищенко. - К. : Грамота, 2014. - 381 с.
Примірників всього: 1
ЧЗ №1 (1)

378.1
Д 79
   Дубасенюк, Олександра Антонівна    Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія, практика [Текст] : монографія / О. А Дубасенюк ; [ред.: Н. Г. Ничкало, Т. М. Сорочан, А. А. Герасимчук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015 - 2016.   Т. 2. - 2016. - 375 с. : портр., табл. - Бібліогр. в тексті. –Примірників всього: 1
ЧЗ №1 (1)
378
Ж 68
Жигірь, В.     Професійна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Вікторія Жигірь, Олена Чернєга. - К. : Кондор, 2012. - 336 с. - Бібліогр.: с. 290-294 –
Примірників всього: 6
Аб. №1 (3), ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

378.147
І-99
    Інноваційні педагогічні технології у системі неперервної професійної освіти [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; за ред. С. С. Вітвицької ; рец. О. Є. Антонова. - Житомир : Полісся, 2015. - 364 с. : табл. - Бібліогр.: с. 303-356.
Примірників всього: 2
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

Інформаційно-аналітичні матеріали підготовлені Міністерством освіти і науки України до парламентських слухань на тему: "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення" [Текст] // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. - 2016. - N 7. - С. 3-27
ЧЗ №1 (1)
Луговий, В. І.    Професійна освіта і підготовка в концепції МСКО, проекту НСКО та вітчизняної практики [Текст] / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. - 2014. - N 4. - С. 11-20 : табл. - Бібліогр.: с. 18-20 (18 назв)
ЧЗ №1 (1)

377
Н 70
    Ничкало, Н. Г.     Трансформація професійно-технічної освіти України [Текст] : [монографія] / Н. Г. Ничкало ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Пед. думка, 2008. - 198, [1] с.
Примірників всього: 3
ЧЗ №1 (3)

378.1
П 84
    Професійна педагогічна освіта: системні дослідження [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за ред. А. А. Дубасенюк ; рец. А. А. Герасимчук, І. І. Смагін, Л. О. Хомич]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 308 с.
Примірників всього: 1
ЧЗ №1 (1)

378
П 84
    Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ЖДУ ім І. Франка, 2014. - 443 с. : фото, табл. - Бібліогр. в кінці розд.
Примірників всього: 1
Аб. №1 (1)
378
П 84
   Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку [Текст] : монографія / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Вид. 2-ге, доповн. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - 395 с. –
Примірників всього: 7
Аб. №1 (4), ЧЗ №1 (3)

378
П 84
Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 384 с.
Примірників всього: 4
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (2)

378
П 84
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методика [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [ред. О. А. Дубасенюк ; рец.: Р. С. Гуревич, Л. Л. Хоружа, Н. В. Гузій]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. - 563 с. –
Примірників всього: 2
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)

378
П 84
Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід [Текст] : монографія / [кол. авт.: Антонова О. Є. та ін.; за ред. О. А. Дубасенюк] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 435 с. : рис., табл.
Примірників всього: 4
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (3)

378.147
Т 33
    Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за ред. О. А. Дубасенюк]. - Житомир : Рута, 2016. - 399 с.
Примірників всього: 1
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+2

170

abm написал(а):

Добрий день! Прошу надати інформацію про наявність літератури з андрагогіки.

Добрий день! Пропонуємо такий список літератури з андрагогіки:
378
Н 34
    Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] : наук.-метод. посіб. / [кол. авт. О. І. Бондарчук та ін.; літ. ред. І. В. Трудолюбова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджм. освіти. - К. : Пед. думка, 2012. –
Примірників всього: 3
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (2)

378
П 34
    Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку [Текст] : наук.-метод. зб. / Ун-т менеджм. освіти АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Житомир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Житомир : ОІППО, 2009. - 222 с.
Аб. №1 (1)

05
В 53
    Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка [Текст] : наук. журн. / М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1998 - .
   Вип. 37 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2008. - 238, [2] с. : табл. – Із змісту: Педагогічні умови ефективного навчання дорослих / Т. Ю. Григор'єва.
Аб. №1 (1)

Волярська, О. С.
    Вплив післядипломної педагогічної освіти на професійний розвиток учителів [Текст] / О. С. Волярська // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України = Pedagogics and psychology. Newsletter of the NAPS of Ukraine : наук.-теорет. та інформ. вісн. - 2016. - N 3. - С. 42-47 : табл. - Бібліогр.: с. 47 (6 назв)

374
О-72
    Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади [Текст] : монографія / [авт. кол. Л. Б. Лук'янова та ін. ; ред. Трудолюбова І. В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Пед. думка, 2012. - 271 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 269-271. - Із змісту: Розвиток освіти дорослих: теоретико-методичні засади / Лариса Лук'янова. Розвиток освіти дорослих в Україні (початок ХХІ ст.) / Лариса Сігаєва. Гендерна культура особистості у системі професійної підготовки педагогів / Олена Аніщенко. Соціально-психологічні аспекти освіти дорослих / Світлана Зінченко. Психолого-педагогічні засади адаптації дорослого населення в умовах іншого лінгвокультурного середовища / Ольга Баніт. Історія розвитку освіти дорослих в Росії / Світлана Лапаєнко. Теоретико-методичні засади розвитку освіти дорослих у Російській Федерації / Олена Василенко.
Примірників всього: 10
ЧЗ №1 (1), Каб. пед. (3), Аб. №1 (6)

374
П 84
    Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади [Текст] : монографія / Ничкало Н. Г. [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 263 с.
Примірників всього: 10
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (8)

378
Я 49
    Якухно, І. І.
    Теоретико-методичні основи інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти регіону [Текст] : монографія / Якухно Іван Іванович ; М-во освіти і науки, Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". - Житомир : Полісся, 2014. –
ЧЗ №1 (1),

378
Я 49
    Якухно, І. І.
    Післядипломна педагогічна освіта Житомирщини: історія становлення та розвитку [Текст] : [монографія] / І. І. Якухно, В. Ф. Денисенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджм. освіти, Наук.-метод. комплекс "Консорціум закл. післядиплом. освіти". - Житомир : Полісся, 2011. - 372 с. : табл. - Бібліогр.: с. 366-370.
Примірників всього: 2
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

378
П 34
    Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін [Текст] : навч.-метод. посіб. / Пуховська Л. П. [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" України. - Київ : Пед. думка, 2012. - 121 с. : табл. - Дод.: с. 112-118.
Примірників всього: 2
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)

374
С 91
    Сучасні технології освіти дорослих [Текст] : посібник / [Аніщенко Олена Валеріївна та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. андрагогіки. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 181 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці розд. - Із змісту: Структура, процедура конструювання і практична реалізація технологій навчання дорослих / О. Аніщенко. Тренінгові технології в освіті дорослих / Л. Лук'янова. Сутність і характеристика технологій навчання дорослих / Л. Сігаєва. Застосування сучасних інноваційних технологій в адаптації дорослого населення в умовах іншого лінгвокультурного середовища / О. Баніт. Графічна підготовка у післядипломній освіті робітників: сучасні методичні підходи / Н. Дорошенко.
Примірників всього: 10
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (7), Каб. псих. і пед. ІПДО (1)

374
Т 41
    Тимчук, Л.
    Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець XIX-XX століття) [Текст] : монографія / Людмила Тимчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Вид-во Чернів. нац. ун-т, 2015. - 463 с. - Бібліогр.: с. 412-463.
ЧЗ №1 (1)
378.147
Т 33
    Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання [Текст] : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за ред. О. А. Дубасенюк]. - Житомир : Рута, 2016. - 399 с. : фот.
Примірників всього: 1
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+2

171

Катюшенька написал(а):

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу до теми "Мусульманська культура". Дякую.

Доброго дня! Пропонуємо Вам такий список літератури, яка є у нашій бібліотеці:
9
А-16
Абрамович С. Д. Культура арабо-мусульманського Сходу / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова / Світова та українська культура [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. - Львів : Світ, 2004. – С. 156-165.
Примірників всього: 42
ЧЗ №1 (2), Б-ка природн. ф-ту (14), Б-ка ННІ інозем. філолог. (4), Аб. природ. (1), Аб. №1 (21)

2
В 14
Вайнтруб, И. В. Священные лики цивилизаций [Текст] : [монографія] / И. В. Вайнтруб. - К. : Техніка, 2001. - 509, [1] с. : рис. - Библиогр.: с. 482-506. Из содерж.: Мусульманский мир средневековья (Мусульманская цивилизация).
Примірників всього: 15
ЧЗ №1 (3), Аб. №1 (12

Годованець, Н. Шаріат як основний законодавчий регулятор життя мусульманської громади (умми) / Наталія Годованець // Історія. Філософія. Релігієзнавство - 2010р. - N 3/4. - С.95-98.
ЧЗ №1 (1)

29
Е-70
Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления / Д. Е. Еремеев. – М. : Политиздат, 1990. – 288 с.
ЧЗ №1 (1)

9
І-90   
   Єфименко В. В. Арабо-мусульманський культурний регіон / В. В. Єфименко // Історія світової культури. Культурні регіони [Текст] : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / [Л. Т. Левчук [та ін.]]. - Вид. 2-ге, стер. - К. : Либідь, 2000. – С. 6-45.
ЧЗ №1 (1)

293
К-42
Жданов Н. В. Ислам на пороге ХХI века / Н. В. Жданов, А. А. Игнатенко. – М. : Политиздат, 1989. – 352 с.
ЧЗ №1 (1)


О-66
Орлова, Т. В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Знання, 2012. - 446 с. - (Вища освіта XXI століття). – Ключ. слова: Мусульманська цивілізація
Примірників всього: 5
ЧЗ №1 (1), ЧЗ гурт. №4 (1), Аб. №1 (3)


Р 92
Руэте, Э. Принцесса Занзибара. Женщины при дворе султана Сеида Саида [Текст] / Эмилия Руэте ; [пер. с англ. И. А. Петровской] = Memoirs of an Arabian Princess from Zanzibar / Emily Ruete. - М. : Центрполиграф, 2010. - 190, [1] с. – Из содерж.: Мусульманские праздники.
Примірників всього: 1
Аб. №2 (1)


Т 18
Танья, Я. П'ятдесят питань про антисемітизм [Текст] = Fifty Questions on Antisemitism / Яап Танья ; [ред.: В'ячеслав Ліхачов, Леонід Фінберг ; пер. з англ. Олександра Тимченко]. - К. : Дух і літера, 2009. - 176 с. : ілюстр. - Із змісту: Про юдеїв, християн, мусульман
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+2

172

Иванна написал(а):

Добрий день. Допоможіть будь ласка з літературою до курсової на тему: "Виховання у молодших школярів цінностей здорового способу життя". Буду дуже вдячна.

Доброго дня! До вашої курсової роботи пропонуємо такий список літератури, що є у фондах бібліотеки:
Дембіцька, Л. Здоров'язбережувальні технології в освітньому середовищі : основи здоров'я : 2-й кл. / Людмила Дембіцька, Оксана Петрова // Почат. освіта. - 2015. - N 23. - С. 4-49.
ЧЗ №1 (1),
Дощенко, Т. П. Здоровий спосіб життя : цикл. тренінг. занять у 3-му кл. / Т. П. Дощенко // Почат. навчання та виховання. - 2013. - N 2. - С. 13-30. - Бібліогр.: с. 30.
ЧЗ №1 (1),
Косєва, О. Здоров'язбережувальні технології в початковій школі / Ольга Косєва // Директор школи  - 2013р. - N 13/14 . - С.4-18.
ЧЗ №1 (1),
Красоткіна, Н. Бесіда "Здоровий спосіб життя" / Н. Красоткіна // Початкове навчання та виховання. - 2010. - N 15. - С. 27-29.
ЧЗ №1 (1),
Лавренова, Т. Застосування інноваційних здоров'язбережних технологій у початковій школі / Тетяна Лавренова // Завуч. - 2012. - N 19. - С. 42-44.
ЧЗ №1 (1),
Матвієнко, О. Організаційно-педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров'я у дітей молодшого шкільного віку / Олена Матвієнко // Рідна шк. - 2013. - N 11. - С. 45-48. - Бібліогр.: с. 48
ЧЗ №1 (1),
Наливайко, Н. В. Здоров'я та здоровий спосіб життя : заняття-тренінг / Н. В. Наливайко // Поч. навчання та виховання. - 2016. - N 13/14. - С. 7-10.
ЧЗ №1 (1),
Павлюк, Н. Г. Я обираю здоровий спосіб життя! : цикл вихов. годин з профілактики ВІЛ/СНІДу для учнів поч. шк. / Н. Г. Павлюк // Почат. навчання та виховання. - 2016. - N 10/11. - С. 64-79. - Бібліогр.: с. 79.
ЧЗ №1 (1),
378.147
П 45
    Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. Із змісту: Формування в учнів початкових класів компетентнісного ставлення до свого здоров'я / Т. В. Седель
Примірників всього: 2 ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)
378.147
С 89
Козак, Т. П. Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до здорового способу життя в навчально-виховному процесі / Козак Т. П. // Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2016. - С. 84-89. - Бібліогр.: с. 89
ЧЗ №1 (1)
Сосунова, О. Хвилини здоров'я. Здоров'язбережувальні технології у початковій школі / Олена Сосунова // Завуч. - 2015. - N 23. - С. 25-29
ЧЗ №1 (1),
378.1
Ф 79
    Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 619 с. - Із змісту: Формування знань про здоровий спосіб життя у дітей молодшого шкільного віку / М. М. Лук'янчук, Н. Ю. Рудницька.
Примірників всього: 3 Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+2

173

Доброго дня! Дуже вдячний Мартинюк А.І. за надану інформацію про наявність літератури з андрагогіки.

0

174

Олена С. написал(а):

Вітаю! Підкажіть, будь ласка, якщо я не є студентом ЖДУ ім. Франка, я можу замовити підбірку літератури? І де з нею можна попрацювати: в читальному залі чи можливо взяти з собою?

Доброго дня, Олено! Читачі, які не є нашими студентами, можуть працювати у читальних залах за наявності паспорта. Пропоную Вам звернутися у головний читальний зал, який знаходиться у навчальному корпусі №4, що на вулиці Пушкінська, там же Вам підберуть список літератури до теми.

0

175

Іванна написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до реферату на тему: "Біографія і творчість Джека Лондона".
Дякую.

Доброго дня! Пропонуємо Вам таку літературу про Джека Лондона:

Б 74
Богословский В. Н. Джек Лондон / В. Н. Богословский. - М. : Просвещение, 1964. - 238, [1] с. - Библиогр.: с. 237-238.
Примірників всього: 3
Аб. №1 (3)

8И(Амер)
Б 95
Быков В. М. Джек Лондон / В. М. Быков. - М. : Изд-во Москов. ун-та, 1964. - 251, [2] с. : фот.
Примірників всього: 5
Аб. №1 (5)

Доценко Р. Джек Лондон в українських перекладах / Р. Доценко // Всесвіт. – 1976. - № 5. – С. 180-183.


Д 13
Давиденко Г. Й.  Історія зарубіжної літератури XX століття : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак ; М-во освіти і науки України, Глухів. держ. пед. ун-т. - 3-тє вид. - К. : Центр учб. л-ри, 2011.  - Із змісту: Американська література. Джек Лондон.
Примірників всього: 7
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (5)

8И(Амер)
Д 33
Денисова, Т. Н. Джек Лондон : Життя і творчість / Т. Н. Денисова. - Київ : Дніпро, 1978. - 123, [2] с.
Примірників всього: 9
Аб. №1 (9)

8И(Амер)
Л-64
Спиллер Э. Р. [О Джеке Лондоне] / Роберт Э. Спиллер // Литературная история Соединенных Штатов Америки. В 3 т. Т. 3 / под ред Р. Спиллера и др. – М., 1979. – С. 115-117, 121-125.
ч/з № 1

И (Амер)
Л-76
Лібман З. Письменник, що з нами поруч / З. Лібман // Твори : у 12 т. Т. 1. Оповідання / Джек Лондон. – Київ, 1969. – С. 5-29.
ч/з №1

8И(Амер)
С-82
Стоун И. Моряк в седле : биография Джека Лондона / Ирвинг Стоун ; пер. М. Кан. – М., 1960. – 394 с. – (Жизнь замечательных людей).
Ч/з № 1

8И(Амер)
Ф 77
    Фонер Ф. Джек Лондон - американский бунтарь : пер. с англ. / Ф. Фонер. - М. : Прогресс, 1966. - 237, [2] с. : фот. - Библиогр.: с. 225-237, [1]. –
Примірників всього: 4
Аб. №1 (4)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

176

Ник Варген написал(а):

Доброго дня. У вас є література по англійському лінгвокраїнознавству та словники з англійської мови професійного спрямування?

Доброго дня! Пропонуємо вам такий список книг з лінгвокраїнознавства:
   1. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Text] : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с. : фотогр., карти, рис. - Бібліогр.: с. 463. - ISBN 966-8609-38-7 : 54.00 грн
УДК 811.111

ББК 81.432.1-923
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Лінгвокраїнознавство--Навчальне видання
2. Павлоцкий, В. М.
    Discovering Britain [Text] = Открой для себя Британию : учеб. пособие / В. М. Павлоцкий. - СПб. : БАЗИС : КАРО, 2000. - 429 с. : фото. -ISBN 5-93942-001-X : 8.00 грн

ББК 81.432.1-922
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Лінгвокраїнознавство--Англійська мова--Навчальне видання
3.  Борисенко, Наталія Дмитрівна.
    Лінгвокраїнознавство англомовних країн [Text] : для студ. ден. від-нь / Н. Д. Борисенко, О. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 160 с. - Бібліогр.: с. 158-160. - 25.00 грн, 27.00 грн, 28.00 грн
УДК 908:811.111
39:811.111

ББК 26.891:81.432.1
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Англійська мова--Навчальне видання
4.   Колодяжная, Л.
    Познакомьтесь: Великобритания [Text] : This is Great Britain : [intermediate] : кн. для чтения на англ. яз. в ст. кл. сред. шк., лицеев, гимназий, 8-9 кл. шк. с углублен. изучением англ. яз., на I-II курсах неяз. вузов / Л. Колодяжная ; под ред. Е. Л. Заниной. - Изд. 2-е, испр. . - М. : Айрис-пресс : Рольф, 2000. - 157, [1] с. : фото, рис. - (Английский клуб) (Школьная мозаика). - ISBN 5-7836-0216-7 : 4.50 грн
УДК 820(075)

ББК 81.432.1-922-3
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Англійська мова--Навчальне видання
   Лінгвокраїнознавство--Навчальне видання

5.   McDowall, D.
    Britain in Close-up [Text] : [textbook] / David McDowall ; [ill.: D. Green, G. Humphries, C. Witchard]. - Harlow : Longman, 2001. - 208 p. : ill. - Ind.: p. 205-208. - From Cont.:The system of government ; The forces of law and order ; Local government ; Working Britain ; A social profile ; Dress codes ; Urban sub-cultures ; The culture of sport ; The arts ; Educating the nation ; The media: the press, radio and television ; The environment. - ISBN 0-582-32826-8 : 54.00 грн
Переклад назви: Макдауалл Д. Британія зблизька

ББК 6/8:81.432.1
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Лінгвокраїнознавство--Англійська мова--Навчальне видання
 
6.  Великобритания. Лингвострановедческий словарь [Text] : 9500 единиц / А. Р. У. Рум [и др.] ; под ред. Е. Ф. Рогова. - М. : Рус. яз., 1978. - 479, [2] с. : ил., цв. ил. - 4.40 р.

ББК 81.2 Англ
РУБ 4И(Англ)(03)
Рубрики: Лінгвокраїнознавство--Англійська мова--Довідкове видання
7.  Борисенко, Наталія Дмитрівна.
    Англомовний світ: лінгвокраєзнавчий вимір [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Борисенко, Л. Ф. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 339 с. - Довід.: с. 75-152. - Глосарій: с. 153-316. - Бібліогр.: с. 334-338. - Предм. покажч.: с. 339. - 60.00 грн
УДК 811.111:39
811.111.908

ББК 81.432.1:26.981(4Вел) + 81.432.1:63.5
РУБ 4И(Англ)
Рубрики: Лінгвокраїнознавство--Навчальне видання
8. Воробйова, І. А.
    Основи лінгвокраїнознавства [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с. - Бібліогр.: с. 251-270. - ISBN 978-966-194-190-7 : 65.00 грн
УДК 811.111-2''8(075.8)

ББК 81.2Англ-67-923
РУБ 4И(Англ)
Бібліотека ННІ іноземної філології має англійські словники професійного спрямування, з метою уточнення запиту та для  детального ознайомлення з ними пропоную звернутися до нас. Бібліотека працює з 7 серпня 2017 року з 9.00 до 17.45. Довідку виконала заступник директора Громницька Н. К.

0

177

Диана написал(а):

Доброго вечора, допоможіть будь ласка скласти список літератури до теми з курсової по природонознавству "Організація спостереження у куточку живої природи". Дякую.

.
Доброго дня, Диана!
Пропонуємо список літератури до Вашої теми:
1. Веретенникова С. О. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою [Текст] : підручник / С. О. Веретенникова. - Київ : Вища шк., 1979. - 246, [1] с. : рис., табл. - Із змісту: Природа рідного краю ; Форми організації дітей і методи ознайомлення їх з природою ; Куточок живої природи ; Земельна ділянка ; Домашні тварини і дикі звіри ; Осінні явища в природі ; Ознайомлення дітей з природою восени ; Зимові явища в природі ; Ознайомлення дітей з природою навесні ; Літні явища в природі.
2. Верзілін М. М. Куточок живої природи / М. М. Верзілін // Загальна методика навчання біології : підручник / М. М. Верзілін, В. М. Корсунська. – Київ, 1980. – С. 320-329.
3. Куточок живої природи // Загальна методика навчання біології : навч. посіб. / за ред. І. В. Мороза. – Київ, 2006. – 485-505.
4. Наблюдения и труд детей в природе [Текст] : пособие для воспитателей дет. сада / [сост. А. Ф. Мазурина]. - Изд. 3-е, перераб. и испр. - М. : Просвещение, 1976. - 206, [19] с. : табл. - Библиогр.: с. 199-200. - Из содерж.: Прогулки и экскурсии в природу ; Уголок природы ; Огород, цветник, ягодник.
5. Онегов А. Школа юннатов. Живой уголок [Текст] : науч.-худож. пособие / Анатолий Онегов ; худож. А. Радаев, В. Храмов. - М. : Дет. лит., 1990. - 271 с. : ил.
6. Сосновский И. П. Основы организации уголка живой природы / И. П. Сосновский, В. И. Коренева // Уголок природы в школе : кн. для учителя. – М., 1986. – С. 7-108.
7. Танська В. В. Куточок живої природи / В. В. Танська // Методика навчання природознавства у початковій школі : навч.-метод. посіб. / В. В. Танська. – Житомир, 2014. – С. 161-164.
8. Трайтак Д. І. Організація кутка живої природи в школі / Д. І. Трайтак // Кабінет біології : посіб. для вчителів / Д. І. Трайтак. – Київ, 1980. – С. 83-115.
9. Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою [Текст] : навч. посіб. для пед. ін-тів / Н. Ф. Яришева. - К. : Вища шк., 1993. - 255 с. : ілюстр.
Кл.слова (ненормированные): куточок природи -- ампельні рослини -- сукуленти -- розумове виховання -- моральне виховання -- естетичне виховання -- фізичне виховання -- кімнатні рослини -- планування ділянки -- тварини -- акваріум -- риби -- птахи   

Довідку виконала бібліотекар природничого факультету Бурчинська А. В.

0

178

Alina написал(а):

Добрий день! Яка є література з теми "Духовний розвиток особистості школярів в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського"?

Добрий день, Alina!
Пропонуємо такий список літератури по Вашій темі:
371
С 91
Сухомлинський, В. О. Вибрані твори. В 5 т. / В. О. Сухомлинський. - Київ : Рад. шк., 1976 - 1977. - Т. 1 : Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Духовний світ школяра. Методика виховання колективу. - 653, [1] с.

37(09)У
І 89
Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям ; Павлиська середня школа ; Як виховати справжню людину / В. О. Сухомлинський // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – С. 494-513

Батрун І. В. Сухомлинський про життєві орієнтації шкільної молоді / І. В. Батрун // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 9. – С. 31-36. – Бібліогр.: с. 36.

15
Б 55
Бех І. Д. Естетика духовності Василя Сухомлинського / І. Д. Бех // Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І. Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2009. – С.233-237 – (Альма-матер).

05
В 53
Васянович Г. П. Сутність і зміст моральної відповідальності особистості у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Г. П. Васянович // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка / [редкол.: П. Ю. Саух, О. А. Дубасенюк та ін.]. – Житомир, 2007. – Вип. 35. – С. 50-53. – Бібліогр.: с. 53.


У 45
Вітвицька С. С. В. О. Сухомлинський про виховання духовності підростаючого покоління / С. С. Вітвицька, З. А. Осадча // Україна: минуле, сучасне, майбутнє : до 10-річчя незалежності України / [редкол.: М. А. Козловець, М. І. Лавринович, П. І. Натикач]. – Житомир : Полісся, 2001. – C. 135-144.

Дічек Н. В. Сухомлинський і зарубіжна філософсько-психологічна думка XX ст.: збіжності морально-етичних поглядів на суспільство і людину в ньому / Наталія Дічек // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 3-8. - Бібліогр.: с. 7-8.

Доброва О. І. Гуманізація шкільного життя на основі концепції філософії дитячого щастя Василя Сухомлинського / О. І. Доброва, Н. П. Руденко // Управління школою. – 2014. – № 28/30. – С. 79-82

Кравченко Ю. Будитель людського в людині. Василь Сухомлинський / Юлія Кравченко // Історія України. – 2015. – № 4. – С. 24-27. – Бібліогр.: с. 27.

8У(07)
В 41
Підлужна Г. В. В. О. Сухомлинський про роль книги у духовному становленні людини / Г. В. Підлужна // Вивчення нових тем у шкільному курсі української літератури : метод. зб. / [упоряд. С. О. Пультер]. – Житомир, 1998. – С. 214-219. – Бібліогр.: с. 218-219.

Пожарська Л. В. Гуманістичні погляди В. О. Сухомлинського / Л. В. Пожарська // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 2. – С. 36-38 ; № 3. – С. 43-47.

159.9
Р 49
Рибалка В. Система В. Сухомлинського щодо виховання щасливої особистості на основі визнання людини найвищою цінністю / Валентин Рибалка // Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / Валентин Рибалка. – Київ, 2009. – С.106-114. – (Бібліотека "Шкільного світу").

159.923
Р 49
Рибалка В. В. Теорія виховання всебічно розвиненої, щасливої особистості та її практичне втілення у школі радості В. О. Сухомлинського / Рибалка В. В. // Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / Рибалка В. В. ; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Одеса, 2009. – С. 202-226. – Бібліогр.: с. 226.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

179

Kate написал(а):

Доброго дня! Яка є література на тему "Сучасне українське мовлення в засобах масової інформації"?

Доброго дня! Пропонуємо список літератури до теми:
Бибик С. Мовні знаки повсякденної культури в сучасній газетно-журнальній публіцистиці / Світлана Бибик // Укр. мова. - 2013. - N 1. - С. 51-58. - Бібліогр.: с. 58.
ЧЗ №1

Бибик С. Оновлена стильова норма засобів масової інформації / Світлана Бибик // Укр. мова. - 2016. - N 2. - С. 72-81. - Бібліогр.: с. 80.
ЧЗ №1

Ганжа Ю. Інновації в сучасній українській мові : на матеріалі преси / Юлія Ганжа // Дивослово. - 2016. - N 9. - С. 40-43. - Бібліогр.: с. 43
Анотація: Статтю присвячено інноваціям, які виникли у сучасній лексичній системі української мови протягом останніх років, закріпилися в ній та активно використовуються у пресі й інтернет-просторі. Джерельною базою дослідження є газети "День" та "Україна молода" (2014-2016 рр.). У статті описано закономірності утворення лексичних інновацій у сучасній мові.
ЧЗ №1

913(У)
В 67
Григораш А. Використання крилатих висловів у сучасній публіцистиці (на матеріалі сучасної преси України) / Антоніна Григораш // Волинь-Житомирщина [ред.: В. О. Єршов, В. М. Мойсієнко]. - Житомир, 2002. - Вип. 9. - С. 121-126. - Бібліогр.: с. 126.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

Залюбовська Л. Особливості орфоепії в мові засобів масової інформації / Л. Залюбовська // Мандрівець. – 2008. - № 2. – С. 71-77.
ЧЗ №1

913(У)
В 67
Конторчук Г. Проблеми культури мовлення у сучасних засобах масової інформації / Ганна Конторчук // Волинь-Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. пробл. / ред.: Володимир Єршов, Віктор Мойсієнко. - Житомир, 2001. - Вип. 6. - С. 146-150 .
Є примірники у відділах: всього 4 : Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (2)

05
В 53
Кревно Т. І. Мотивація запозичень та особливості функціонування полонізмів у новітній українській мові (на матеріалі сучасного україномовного телевізійного простору) / Т. І. Крехно // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир, 2012. - Вип. 61. - С. 190-193. - Бібліогр.: с. 192-193.
Є примірники у відділах: всього 6 : Аб. №1 (3), ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
Вільні: Аб. №1 (3), ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

05
В 53
Мислива-Бунько І. Я. Складні слова у мові друкованих мас-медіа XXI століття / І. Я. Мислива-Бунько // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир, 2011. - Вип. 55. - С. 207-211. - Бібліогр.: с. 210-211.
Є примірники у відділах: всього 6 : Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (2)
Вільні: Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (2)

Руда О. Двомовність засобів масової комунікації в оцінках майбутніх журналістів / Олена Руда // Укр. мова. - 2014. - N 3. - С. 84-92 : табл. - Бібліогр.: с. 2 (6 назв)

Соколова С. Мова засобів масової комунікації очима майбутніх журналістів / Світлана Соколова // Укр. мова. - 2014. - N 3. - С. 71-83 : табл. - Бібліогр.: с. 83.

Соколова С. Українська мова в сучасних засобах масової комунікації: проблеми культури мови, стилістики та соціолінгвістики / Світлана Соколова, Світлана Бибик // Укр. мова. - 2014. - N 2. - С. 133-145.
Матеріал підготувала завідувач інформаційно-бібліографічного відділу А. І. Мартинюк

+2

180

abm написал(а):

Доброго дня! Прохання допомогти списком літератури на тему "Українські прізвища як культурно-мовне явище"

Доброго дня! Виконуємо ваше прохання та надсилаємо список до теми:
4У(03)
Б 91
Буркат В. Оригінальні козацькі прізвища  / Валерій Буркат. – Київ, 2005. - 207 с.
ЧЗ №1 (1)

Горпинич В. Основні принципи дослідження сучасних прізвищ України / В. Горпинич // Українська мова. – 2009. - № 4. – С18-28.
ЧЗ №1 (1)

Дицюра Н. С. Роль прізвища в житті людини : дослідж. етимології деяких укр. прізвищ / Н. С. Дицюра // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2014. -N 31/32. - С. 32-37. - Бібліогр.: с. 37.
ЧЗ №1 (1)

Лісова Л. Історія вивчення та перспективи дослідження українських прізвищ / Лариса Лісова // Укр. мова. - 2016. - N 2. - С. 136-144. - Бібліогр.: с. 143-144.
ЧЗ №1 (1)

Остапченко О. У світі імен і прізвищ / Олена Остапченко // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - N 5. - С. 19-23. - Бібліогр.: с. 23
ЧЗ №1 (1)


У 45
Осташ Р. Корінні і некорінні прізвища / Р. Осташ // Українська історична та діалектна лексика / [ред.: Г. В. Войтів, О. В. Кровицька]. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2003. - Вип. 4. – С. 342-353.
ЧЗ №1 (1)


Р 33
Редько Ю. К.  Сучасні українські прізвища  / Ю. К. Редько ; Акад. наук УРСР. - Київ : Наук. думка, 1966. - 214, [2] с
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (2)

Савченко Л. Г. Наша вдача - у наших прізвищах  / Л. Г. Савченко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2012. - N 14. - С. 27-28.
ЧЗ №1 (1)

Сокол І. Про що розповідають прізвища / І. Сокол // Дивослово. – 2003. - № 3. – С. 32-35.
ЧЗ №1 (1)

Худаш М. З історії формування і становлення українських прізвищ / М. Худаш // Мовознавство. – 1969. - № 2. – С. 37-46.
ЧЗ №1 (1)

902.7
Ч 46
Черепанова С. Українські імена і прізвища //Філософія родознавства : навч. посіб. / Світлана Черепанова. – Київ, 2008. – С. 300-325.
ЧЗ №1 (1),

4У(03)
Ч-96
Чучка П. Прізвища закарпатських українців : іст.-етимолог. слов. / Павло Чучка. - Львів : Світ, 2005. - 701, [1] с.
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка