Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 211 страница 217 из 217

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

211

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання чергової курсової роботи на тему "Структурно-семантичні типи та стилістичні особливості газетних заголовків". Дякую!


Доброго дня, Віталіє! До Вашої чергової курсової роботи пропонуємо такі книги:

002.6
А 74
Аньєс І. Підручник із журналістики : пишемо для газет / Ів Аньєс ; пер. з фр. Андрія Андрусяка ; [за наук. ред. Анатолія Яковця] = Manuel de journalisme : Ecrire pour le journal / Yves Agnes. - Київ : Києво-Могил. акад., 2013. - 543 [1] с. - Із змісту: Заголовок.

Бойчук М. Полілексемні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань / Марія Бойчук // Укр. мова : наук.-теорет. журн. - 2012. - N 2. - С. 97-103. - Бібліогр.: с. 103.
05
В 53
Кузнєцова Ірина Володимирівна. Заголовок-натяк та його види (концептуальний та комунікативно-функціональний аспекти) / І. В. Кузнєцова, Г. В. Кузнєцова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир, 2010. - Вип. 51. - С. 53-56. - Бібліогр.: с. 56

001
Н 34
Куранова С. Структурно-семантичні особливості типів мовлення у газетній замітці (на матеріалі газет «Голос України», «Уряд. кур’єр») // Наук. записки нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2004. – Т. 34 : Філологічні науки. – С. 56-58

002.6
Т 31
Дацишин Х. Мовні маніпуляції в заголовках Інтернет-версії телевізійних новин (на прикладі Інтернет-сторінки програми "ТСН") / Христина Дацишин // Теле- та радіо- журналістика : зб. наук. пр. / [редкол.: В. В. Лизанчук та ін.]. - Львів, 2014. - Вип. 13. - С. 204-209. - Бібліогр.: с. 209.

Москавец М. Н.  Типы корреляции газетного заголовка и текста статьи (структурный критерий) [Текст] / М. Н. Москавец // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2014. - N 6. - С. 65-71. - Библиогр.: с. 71

05
В 53
Мустафаєва К. В.   Використання мовних ресурсів для створення мовної експресії у заголовках (на матеріалі англомовної та німецькомовної преси) / К. В. Мустафаєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. - Вип. 17. - С. 192-194.

4
Д 70
Дослідження з словотвору та лексикології / редкол. В. О. Горпинич [та ін.] ; за ред. В. Г. Петік. - К. : Вища шк., 1985. - 161 с. - Бібліогр.: с. 148-160. – Із змісту: Типи і функції лексичної метафори в газетному заголовку / М. М. Скиба

Малюга Е. Н. Функционально-прагматические параметры кодифицированных и некодифицированных экономических терминов в заголовочных комплексах англоязычных СМИ / Е. Н. Малюга, С. Н. Орлова // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика". - 2015. - N 6. - С. 67-74
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

4Р(07)
Р 89
Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - Киев, 2006. - 521 с. - Из содерж.: Функционально-стилистические особенности газетных заголовков / С. Б. Сереброва
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк.

+1

212

Михаил Хлябин написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Структурно-семантичні особливості прислів'їв із семою протидії"

Доброго вечора, Михайле! З Вашого запиту не зрозуміло у якій мові шукати інформацію, тому пропонуємо таку літературу,а  на майбутнє прохання чіткіше формулювати запит:
4
А 44
Акцентологія. Етимологія. Семантика : до 75-річчя акад. НАН України В. Г. Скляренка / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [редкол. Г. П. Півторак та ін.]. - Київ : Наук. думка, 2012. - 769, [1] с.– Із змісту: Етносимвольна семантика паремійних одиниць / В. В. Жайворонок. – С. 399-406.
ЧЗ №1

Голубовська І. О. Паремії як відбиття ціннісних пріоритетів етнічної спільності (на матеріалі укр., рос.,англ. та китайськ. мов) // Мовознавство. – 2004. - № 2/3. – С. 66-74.
ЧЗ №1

4И(Англ)
Д 30
Дёмина Т. С. Фразеология пословиц и поговорок [Text] : учеб. пособие / Т. С. Дёмина. - М. : ГИС, 2001. - 128, [1] с. - (Английский с удовольствием)
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)


З 12
Забіяка В. В. Глибини дивного слова. Етимологія і семантика фразеологізмів / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка // Світ фразеологізмів : Етимологія, тлумачення, застосування. – Київ, 2012. – С. 5-110.
ЧЗ №1
Марфіна, Ж.  Етнолінгвокультурний зміст українських паремій із семантичним компонентом 'спорідненість' / Жанна Марфіна // Укр. мова : наук.-теорет. журн. - 2014. - N 2. - С. 51-60.
ЧЗ №1

4
М 74
Мова і культура : [у 10 т.] : наук. вид. / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004 - . - (Філологія). -  Вип. 7, т. 5 : Міжкультурна комунікація. - 2004. - 263 с. – Із змісту: Мовні форми паремій як засіб відображення рис характеру українців / Н. А. Ковальська.
ЧЗ №1
4
Н 34
Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія [Текст] : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред. М. О. Карпенко [и др.]. - К. : Київський ун-т, 2001. - 633 с. - Із змісту: Про деякі лінгвосеміотичні особливості календарних паремій / Єрмоленко Сергій.
ЧЗ №1

Пазяк М. М. Контрасність у прислів’ях та приказках // Народна творчість та етнографія. – 1986. - № 3. – С. 25-32.
4Р(07)
Р 89
Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. [Текст] : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - Киев : [б. и.], 2006. - 521 с. - Из содерж.: Пословицы и поговорки в русском и украинском языках / Н. Н. Лапынина, Т. Н. Гапонова.
ЧЗ №1 (1)

Савцова О. Е. Пословицы и поговорки, характеризующие личность / О. Е. Савцова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 2. - С. 105-114. - Библиогр.: с. 114
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

Коцюба З. Г. Паремії як об'єкт соціолінгвістичного дослідження // Мовознавство. - 2009. - № 2. - С. 34-47

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

213

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Адресні імена як засоби ідентифікації людини в сучасній англійській мові". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Пропонуємо даний список літератури до Вашої теми:
Беленькая, В. Д.
Очерки англоязычной топонимики [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности "Иностр. яз." / В. Д. Беленькая. - М. : Высш. шк., 1977. - 226, [1] с. : табл. - (Библиотека филолога).

Ковганюк, С.
Практика перекладу [Текст] : (З досвіду перекладача) / С. Ковганюк. - Київ : Дніпро, 1968. - 272, [3] с.

Korunets', I. V.
             Theory and Practice of Translation [Текст] = Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / Ilko V. Korunets' ; ред. О. І. Терех. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 445 с. - Бібліогр.: с. 444-445.

Кочан, І. М.
Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кочан ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 423 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 406-423.

Слепович, В. С.
Курс перевода. Английский - русский [Текст] = Translation Course : [учеб. пособие] / В. С. Слепович. - Изд. 2-е. - Минск : НТООО ТетраСистемс, 2002. - 268, [1] с. - Библиогр.: с. 264-267.

Томахин, Г. Д.
Реалии-американизмы [Текст] : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с. - Библиогр.: с. 223-224.

Томахин, Г. Д.
Америка через американизмы [Текст] : [пособие] / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1982. - 255, [1] с.

Федоров, А. В.
          Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) [Текст] : учеб. пособие для студентов.

Підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В.О.

+1

214

Євгенія написал(а):

Доброго дня, можна список літератури для курсової роботи. Тема: "Штучні силікати скло, бетон, цемент, фосфор, фаянс".

Доброго дня, Євгеніє! Нагадуємо Вам, що згідно правил ВДС, бібліотека не пише списки до курсових робіт, а підбирає літературу для їх написання. Література підібрана по темі  чекає Вас в бібліотеці природничого факультету (вул. Пушкінська,42, III  пов., ауд. № 314).

1. Аппен А. А. Химия стекла / А. А. Аппен. – 2-е изд., испр. – Л. : Химия, 1974. – 351 с.
2. Белоцветов А. В. Силикаты / А. В. Белоцветов // Химическая технология : учеб. пособие // А. В. Белоцветов, С. Д. Бесков, Н. Г. Ключников. – 4-е изд., перераб. – М., 1976. – С. 100-121.
3. Буринська, Н. М. Силікатна кислота і силікати / Н. М. Буринська // Викладання хімії у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів : метод. посіб. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ, 2002. – С. 54-59.
4. Гавриліна В. В. Поняття про будівельні матеріали: бетон, скло, цемент : 10 кл. / В. В. Гавриліна // Уроки-ігри та інші форми ігрової діяльності у курсі хімії  / упоряд. К. М. Задорожний. – Х., 2008. – 123, [2] с. : іллюстр. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 9 (69)).
5. Голь М. М. Руководство по основам стеклодувного дела / М. М. Голь. – 2-е изд., испр. – Л. : Химия, 1974. – 119 с.
6. Горшкова, В. Силікатна кислота. Поняття про будівельні матеріали : урок : 10 кл. / Валентина Горшкова // Хімія. Шк. світ : газ. для вчителів хімії. – 2015. - N 19/20. - С. 51-55.
7. Івашина, А. Скло : історія, географія, технологія виробництва / А. Івашина // Географія : наук.-метод. журн. – 2014. – N 5/6. – С. 18-24.
8. Технология силикатов // Общая химическая технология : учеб. пособие / под ред. И. Э. Фурмер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – С. 175-195.
9. Хвостіченко, В. В. Поняття про будівельні матеріали: цемент, бетон, скло : урок : 10 кл. / В. В. Хвостіченко // Хімія : наук.-метод. журн. – 2011. – N 23/24. – С. 32-34.

(У назві теми вказано слово „фосфор”, Ви напевно, мали на увазі слово „фарфор”, тому що, „фарфор” – це штучний силікат, а „фосфор” – це хімічний елемент).

Довідку виконали бібліотекарі Батарейна Н. Ю. та Бурчинська А.В.

0

215

Ira P написал(а):

Доброго дня! Який матеріал до тренінгу " Пізнай себе" є в вашій бібліотеці?

Доброго дня! Пропонуємо таку літературу за Вашим запитом:
Бончук О. О. "Пізнаймо самих себе" : психолог. тренінг / О. О. Бончук // Позакласний час. - 2012. - N 23/24. - С.79-81.
Данілович Наталія. Пізнай себе : заняття з елементами тренінгу для підлітків / Н. Данілович // Психолог . -2012.- N 17 - С.19-20.
Заняття "Пізнай себе" : школа лідерів // Позакласний час. - 2017. - № 1. - С. 12-13.
Звєрєва Р. А. Пізнай себе / Р. А. Звєрєва // Все для вчителя. - 2011. - № 22/24. - С. 19-20
Кондратець І. Пізнай себе : рефлексив. тренінги для педагогів / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. - 2013. - № 5. - С. 15-19 .
Миронюк, Г.  "Пізнай самого себе" : цикл тренінгів / Ганна Миронюк // Здоров'я та фізична культура. - 2012. - N 4. - С. 4-17
Мозгова В. "Пізнай себе та інших": психолог. КВК / В. Мозгова // Психолог. – 2013. - № 4. -С.52-54.
Олійник Н. Пізнай себе : год. самовдосконалення / Ніна Олійник // Шкільний світ. - 2010. - N 38. - С. 12-14
15
П 30
Петрасинський  З.  Пізнай себе : кн. для учнів / З. Петрасинський ; з польської пер. В. Романець ; наук. ред. В. О. Моляко. - К. : Рад. шк., 1989. - 191 с.
Аб № 1
Пізнай себе - зрозумій іншого // Позакласний час. - 2013. - № 19/20. - С. 57-59.
Пізнай себе! // Позакласний час. - 2017. - № 3. - С. 12.
Ткачук Г. Пізнай себе : тренінг. заняття для підлітків 13-15 років / Г. Ткачук // Психолог. ¬ 2009. - № 42-43. - С.42-44
Уманська О.Пізнай себе : індивідуальні особливості старшого школяра / О. Уманська // Психолог. - 2012. - № 1. - С. 24-30 .
Цільман О. М.Комплекс вправ "Пізнай себе та інших" / О.М. Цільман // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 3. - С. 41-42.
Юшина О. Пізнай себе / О. Юшина, Г. Довгаль // Психолог. - 2011.- N 11. - С.27-30.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

216

Ira P написал(а):

Добрий день! Мені потрібна інформація про навчальну діяльність школярів із вадами слуху (для курсової роботи). Що ви можете порадити?

Доброго дня! Для Вас ми підібрали таку інформацію:
1. Вовченко О. Особливості використання музично-ритмічних занять як засобу корекції психофізичного розвитку дітей із порушеннями слуху / Ольга Вовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2016. - N 2. - С. 26-33. - Бібліогр.: с. 33
2. Жук В. Особливості інтегрування дітей з порушеннями слуху в загальноосвітній простір / Валентина Жук // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2010. - N 3. - С. 16-19. - Бібліогр.: с. 19
3. Жук В. Технології навчання словесного мовлення дітей з порушеннями слуху / Валентина Жук // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - N 1. - С. 25-28. - Бібліогр.: с. 28
4. Задворнова О. М. Сучасний підхід до організації інклюзивного навчання дітей з порушенням слуху / О. М. Задворнова // Логопед. - 2016. – N 7. - С. 15-19.
5. Зборовська Н. Особливості білінгвального навчання у школі для дітей із порушеннями слуху / Наталія Зборовська // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - N 2. - С. 12-15. - Бібліогр.: с. 15
6. Таранченко О. Діти з порушеннями слуху в інклюзивному закладі / Оксана Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2010. - N 4. - С. 3-8
7. Таранченко О. Пріоритетні напрями розвитку національної освіти осіб із порушеннями слуху / Оксана Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - N 3. - С. 49-53.
8. Таранченко О. М. Спеціальна освіта осіб з порушеннями слуху: періоди розбудови / О. М. Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2012. - N 1. - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5.
9. Федоренко О. Особливості впровадження технології спільного викладання у процесі навчання учнів із порушеннями слуху в різних типах освітніх закладів / О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання .- 2014 .- № 4 .- С. 75-80
10. Федоренко О. Особливості педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання / О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання .- 2015 .- № 2 .- С. 72-77
11. Федоренко О. Теоретико-методичні основи педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання / Оксана Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2016. - N 2. - С. 50-58. - Бібліогр.: с. 57-58 (
12. Федоренко О. У пошуках оптимальних шляхів упровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху / Оксана Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - N 2. - С. 41-43. - Бібліогр.: с. 43
13. Харламова А. Учні з порушенням слуху : організація корекц.-пед. допомоги / Аліса Харламова // Психолог. - 2015. - N 1. - С. 40-42
14. Чібікова О. Застосування проектної системи навчання з метою розвитку компетентностей учнів із порушеннями слуху / Олена Чібікова, Оксана Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. . - 2013. - N 3. - С. 59-62. - Бібліогр.: с. 62.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

217

Nastya Nastya написал(а):

Доброго дня! Прошу допомогти підібрати літературу до курсової роботи "Вікові особливості пам"яті підлітків та її розвиток". Буду дуже вдячна.

Доброго дня! Пропонуємо Вам таку літературу:
Загубинога О. Пам'ять та увага. Розвиток сприйняття, пам'яті та уваги : урок із основ здоров'я : 9 кл. / Оксана Загубинога // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ : газ. для вчителів фізкультури, основ здоров'я, ОБЖ. - 2011. - N 5. - С. 14-18
ЧЗ природ. ф-ту (1)

Заика Е. Пам'ять: ее развитие и совершенствование // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. - № 8. – С. 39-45.
ЧЗ №1 (1)

Запольська Д. Вивчення типів пам'яті дітей молодшого і середнього віку : проект / Діана Запольська, Тетяна Каришева // Біологія. Шкільний світ : газ. для вчителів біології. - 2011. - N 8. - С. 25-27.
ЧЗ природ. ф-ту (1)

378
Н 34
Науковий пошук молодих дослідників [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. IV / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту ; [за ред.: В. М. Єремєєвої, О. М. Королюк ; рец. Н. А. Сейко]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 251 с. - Із змісту: Вікові особливості пам'яті підлітків та їх зв'язок з успішністю учіння / Наталія Петраківська.
ЧЗ №1 (1)
378
Н 34
Науковий пошук молодих дослідників [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. V / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.- мат. ф-ту ; [за ред.: В. М. Єремєєвої, О. М. Королюк ; рец. Н. Г. Сидорчук]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 319 с. - Із змісту: Особливості розвитку пам'яті учнів підліткового віку та їх зв'язок з успішністю навчання / Тетяна Ярмалюк
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (2)

Нечипуренко Ю. Розвиток пам’яті та правила роботи з нею : метод. розробка // Психолог. – 2008. - № 11. – С. 17-20.
ЧЗ №1
15
П 86
Психологія  : респ. наук.-метод. зб. Вип. 8 / [редкол.: М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв, О. А. Братко]. - Київ : Рад. шк., 1970. - 150, [1] с.. - Із змісту: Розвиток пам'яті учнів у процесі навчання / П. І. Зінченко, Г. К. Середа.
ЧЗ №1 (1)

371.015
Р 17
Развитие творческой активности школьников / под ред. А. М. Матюшкина. - М. : Педагогика, 1991. - 155, [1] с. : рис. - Библиогр. в конце гл. - Из содерж.: Развитие памяти школьника.
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (2)
371.015
С 13
Савчин М. В. Розвиток пам’яті підлітка / М. В. Савчин, Л. П. Василенко // Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - К., 2005. – С.220-221. - (Альма-матер).
ЧЗ №1, Аб. №1

364
С 69
Семків Т. В. Особливості оцінки і розвитку пам’яті у підлітків / Т. В. Семків // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. Ч. 5 / [авт. кол. Ходорчук А. Я. та ін.]. - Київ, 2003. – С. 183-199.
ЧЗ №1 (1)

159.922.7
Т 46
Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника : попул. пособие для родителей и педагогов / Л. Ф. Тихомирова. - Ярославль : Акад. развития, 1997. - 237 с. - (Вместе учимся, играем). - Из содерж.: Развитие памяти.
ЧЗ №1 (1)

159.922.7
Ч-46
Черемошкина Л. В. Развитие памяти детей : попул. пособ. для родит. и педагогов / Л. В. Черемошкина. - Ярославль : Акад. развития, 1997. - 235, [2] с. - (Вместе учимся, играем). - Библиогр.: с.237 . - Из содерж.: Особенности памяти подростков ; Игры, задания и упражнения, развивающие память подростков ; Диагностика уровня развития памяти подростков.
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка