Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 211 страница 240 из 298

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

211

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання чергової курсової роботи на тему "Структурно-семантичні типи та стилістичні особливості газетних заголовків". Дякую!


Доброго дня, Віталіє! До Вашої чергової курсової роботи пропонуємо такі книги:

002.6
А 74
Аньєс І. Підручник із журналістики : пишемо для газет / Ів Аньєс ; пер. з фр. Андрія Андрусяка ; [за наук. ред. Анатолія Яковця] = Manuel de journalisme : Ecrire pour le journal / Yves Agnes. - Київ : Києво-Могил. акад., 2013. - 543 [1] с. - Із змісту: Заголовок.

Бойчук М. Полілексемні неологізми у заголовках періодичних інтернет-видань / Марія Бойчук // Укр. мова : наук.-теорет. журн. - 2012. - N 2. - С. 97-103. - Бібліогр.: с. 103.
05
В 53
Кузнєцова Ірина Володимирівна. Заголовок-натяк та його види (концептуальний та комунікативно-функціональний аспекти) / І. В. Кузнєцова, Г. В. Кузнєцова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир, 2010. - Вип. 51. - С. 53-56. - Бібліогр.: с. 56

001
Н 34
Куранова С. Структурно-семантичні особливості типів мовлення у газетній замітці (на матеріалі газет «Голос України», «Уряд. кур’єр») // Наук. записки нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія». – Київ, 2004. – Т. 34 : Філологічні науки. – С. 56-58

002.6
Т 31
Дацишин Х. Мовні маніпуляції в заголовках Інтернет-версії телевізійних новин (на прикладі Інтернет-сторінки програми "ТСН") / Христина Дацишин // Теле- та радіо- журналістика : зб. наук. пр. / [редкол.: В. В. Лизанчук та ін.]. - Львів, 2014. - Вип. 13. - С. 204-209. - Бібліогр.: с. 209.

Москавец М. Н.  Типы корреляции газетного заголовка и текста статьи (структурный критерий) [Текст] / М. Н. Москавец // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2014. - N 6. - С. 65-71. - Библиогр.: с. 71

05
В 53
Мустафаєва К. В.   Використання мовних ресурсів для створення мовної експресії у заголовках (на матеріалі англомовної та німецькомовної преси) / К. В. Мустафаєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. - Вип. 17. - С. 192-194.

4
Д 70
Дослідження з словотвору та лексикології / редкол. В. О. Горпинич [та ін.] ; за ред. В. Г. Петік. - К. : Вища шк., 1985. - 161 с. - Бібліогр.: с. 148-160. – Із змісту: Типи і функції лексичної метафори в газетному заголовку / М. М. Скиба

Малюга Е. Н. Функционально-прагматические параметры кодифицированных и некодифицированных экономических терминов в заголовочных комплексах англоязычных СМИ / Е. Н. Малюга, С. Н. Орлова // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика". - 2015. - N 6. - С. 67-74
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

4Р(07)
Р 89
Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - Киев, 2006. - 521 с. - Из содерж.: Функционально-стилистические особенности газетных заголовков / С. Б. Сереброва
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк.

+1

212

Михаил Хлябин написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Структурно-семантичні особливості прислів'їв із семою протидії"

Доброго вечора, Михайле! З Вашого запиту не зрозуміло у якій мові шукати інформацію, тому пропонуємо таку літературу,а  на майбутнє прохання чіткіше формулювати запит:
4
А 44
Акцентологія. Етимологія. Семантика : до 75-річчя акад. НАН України В. Г. Скляренка / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [редкол. Г. П. Півторак та ін.]. - Київ : Наук. думка, 2012. - 769, [1] с.– Із змісту: Етносимвольна семантика паремійних одиниць / В. В. Жайворонок. – С. 399-406.
ЧЗ №1

Голубовська І. О. Паремії як відбиття ціннісних пріоритетів етнічної спільності (на матеріалі укр., рос.,англ. та китайськ. мов) // Мовознавство. – 2004. - № 2/3. – С. 66-74.
ЧЗ №1

4И(Англ)
Д 30
Дёмина Т. С. Фразеология пословиц и поговорок [Text] : учеб. пособие / Т. С. Дёмина. - М. : ГИС, 2001. - 128, [1] с. - (Английский с удовольствием)
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)


З 12
Забіяка В. В. Глибини дивного слова. Етимологія і семантика фразеологізмів / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка // Світ фразеологізмів : Етимологія, тлумачення, застосування. – Київ, 2012. – С. 5-110.
ЧЗ №1
Марфіна, Ж.  Етнолінгвокультурний зміст українських паремій із семантичним компонентом 'спорідненість' / Жанна Марфіна // Укр. мова : наук.-теорет. журн. - 2014. - N 2. - С. 51-60.
ЧЗ №1

4
М 74
Мова і культура : [у 10 т.] : наук. вид. / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004 - . - (Філологія). -  Вип. 7, т. 5 : Міжкультурна комунікація. - 2004. - 263 с. – Із змісту: Мовні форми паремій як засіб відображення рис характеру українців / Н. А. Ковальська.
ЧЗ №1
4
Н 34
Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія [Текст] : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред. М. О. Карпенко [и др.]. - К. : Київський ун-т, 2001. - 633 с. - Із змісту: Про деякі лінгвосеміотичні особливості календарних паремій / Єрмоленко Сергій.
ЧЗ №1

Пазяк М. М. Контрасність у прислів’ях та приказках // Народна творчість та етнографія. – 1986. - № 3. – С. 25-32.
4Р(07)
Р 89
Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. [Текст] : сб. науч. работ / Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и лит., Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка. - Киев : [б. и.], 2006. - 521 с. - Из содерж.: Пословицы и поговорки в русском и украинском языках / Н. Н. Лапынина, Т. Н. Гапонова.
ЧЗ №1 (1)

Савцова О. Е. Пословицы и поговорки, характеризующие личность / О. Е. Савцова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 2. - С. 105-114. - Библиогр.: с. 114
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

Коцюба З. Г. Паремії як об'єкт соціолінгвістичного дослідження // Мовознавство. - 2009. - № 2. - С. 34-47

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

213

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Адресні імена як засоби ідентифікації людини в сучасній англійській мові". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Пропонуємо даний список літератури до Вашої теми:
Беленькая, В. Д.
Очерки англоязычной топонимики [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности "Иностр. яз." / В. Д. Беленькая. - М. : Высш. шк., 1977. - 226, [1] с. : табл. - (Библиотека филолога).

Ковганюк, С.
Практика перекладу [Текст] : (З досвіду перекладача) / С. Ковганюк. - Київ : Дніпро, 1968. - 272, [3] с.

Korunets', I. V.
             Theory and Practice of Translation [Текст] = Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / Ilko V. Korunets' ; ред. О. І. Терех. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 445 с. - Бібліогр.: с. 444-445.

Кочан, І. М.
Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кочан ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 423 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Дод.: с. 406-423.

Слепович, В. С.
Курс перевода. Английский - русский [Текст] = Translation Course : [учеб. пособие] / В. С. Слепович. - Изд. 2-е. - Минск : НТООО ТетраСистемс, 2002. - 268, [1] с. - Библиогр.: с. 264-267.

Томахин, Г. Д.
Реалии-американизмы [Текст] : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с. - Библиогр.: с. 223-224.

Томахин, Г. Д.
Америка через американизмы [Текст] : [пособие] / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1982. - 255, [1] с.

Федоров, А. В.
          Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк) [Текст] : учеб. пособие для студентов.

Підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В.О.

+1

214

Євгенія написал(а):

Доброго дня, можна список літератури для курсової роботи. Тема: "Штучні силікати скло, бетон, цемент, фосфор, фаянс".

Доброго дня, Євгеніє! Нагадуємо Вам, що згідно правил ВДС, бібліотека не пише списки до курсових робіт, а підбирає літературу для їх написання. Література підібрана по темі  чекає Вас в бібліотеці природничого факультету (вул. Пушкінська,42, III  пов., ауд. № 314).

1. Аппен А. А. Химия стекла / А. А. Аппен. – 2-е изд., испр. – Л. : Химия, 1974. – 351 с.
2. Белоцветов А. В. Силикаты / А. В. Белоцветов // Химическая технология : учеб. пособие // А. В. Белоцветов, С. Д. Бесков, Н. Г. Ключников. – 4-е изд., перераб. – М., 1976. – С. 100-121.
3. Буринська, Н. М. Силікатна кислота і силікати / Н. М. Буринська // Викладання хімії у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів : метод. посіб. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – Київ, 2002. – С. 54-59.
4. Гавриліна В. В. Поняття про будівельні матеріали: бетон, скло, цемент : 10 кл. / В. В. Гавриліна // Уроки-ігри та інші форми ігрової діяльності у курсі хімії  / упоряд. К. М. Задорожний. – Х., 2008. – 123, [2] с. : іллюстр. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 9 (69)).
5. Голь М. М. Руководство по основам стеклодувного дела / М. М. Голь. – 2-е изд., испр. – Л. : Химия, 1974. – 119 с.
6. Горшкова, В. Силікатна кислота. Поняття про будівельні матеріали : урок : 10 кл. / Валентина Горшкова // Хімія. Шк. світ : газ. для вчителів хімії. – 2015. - N 19/20. - С. 51-55.
7. Івашина, А. Скло : історія, географія, технологія виробництва / А. Івашина // Географія : наук.-метод. журн. – 2014. – N 5/6. – С. 18-24.
8. Технология силикатов // Общая химическая технология : учеб. пособие / под ред. И. Э. Фурмер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – С. 175-195.
9. Хвостіченко, В. В. Поняття про будівельні матеріали: цемент, бетон, скло : урок : 10 кл. / В. В. Хвостіченко // Хімія : наук.-метод. журн. – 2011. – N 23/24. – С. 32-34.

(У назві теми вказано слово „фосфор”, Ви напевно, мали на увазі слово „фарфор”, тому що, „фарфор” – це штучний силікат, а „фосфор” – це хімічний елемент).

Довідку виконали бібліотекарі Батарейна Н. Ю. та Бурчинська А.В.

0

215

Ira P написал(а):

Доброго дня! Який матеріал до тренінгу " Пізнай себе" є в вашій бібліотеці?

Доброго дня! Пропонуємо таку літературу за Вашим запитом:
Бончук О. О. "Пізнаймо самих себе" : психолог. тренінг / О. О. Бончук // Позакласний час. - 2012. - N 23/24. - С.79-81.
Данілович Наталія. Пізнай себе : заняття з елементами тренінгу для підлітків / Н. Данілович // Психолог . -2012.- N 17 - С.19-20.
Заняття "Пізнай себе" : школа лідерів // Позакласний час. - 2017. - № 1. - С. 12-13.
Звєрєва Р. А. Пізнай себе / Р. А. Звєрєва // Все для вчителя. - 2011. - № 22/24. - С. 19-20
Кондратець І. Пізнай себе : рефлексив. тренінги для педагогів / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. - 2013. - № 5. - С. 15-19 .
Миронюк, Г.  "Пізнай самого себе" : цикл тренінгів / Ганна Миронюк // Здоров'я та фізична культура. - 2012. - N 4. - С. 4-17
Мозгова В. "Пізнай себе та інших": психолог. КВК / В. Мозгова // Психолог. – 2013. - № 4. -С.52-54.
Олійник Н. Пізнай себе : год. самовдосконалення / Ніна Олійник // Шкільний світ. - 2010. - N 38. - С. 12-14
15
П 30
Петрасинський  З.  Пізнай себе : кн. для учнів / З. Петрасинський ; з польської пер. В. Романець ; наук. ред. В. О. Моляко. - К. : Рад. шк., 1989. - 191 с.
Аб № 1
Пізнай себе - зрозумій іншого // Позакласний час. - 2013. - № 19/20. - С. 57-59.
Пізнай себе! // Позакласний час. - 2017. - № 3. - С. 12.
Ткачук Г. Пізнай себе : тренінг. заняття для підлітків 13-15 років / Г. Ткачук // Психолог. ¬ 2009. - № 42-43. - С.42-44
Уманська О.Пізнай себе : індивідуальні особливості старшого школяра / О. Уманська // Психолог. - 2012. - № 1. - С. 24-30 .
Цільман О. М.Комплекс вправ "Пізнай себе та інших" / О.М. Цільман // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 3. - С. 41-42.
Юшина О. Пізнай себе / О. Юшина, Г. Довгаль // Психолог. - 2011.- N 11. - С.27-30.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

216

Ira P написал(а):

Добрий день! Мені потрібна інформація про навчальну діяльність школярів із вадами слуху (для курсової роботи). Що ви можете порадити?

Доброго дня! Для Вас ми підібрали таку інформацію:
1. Вовченко О. Особливості використання музично-ритмічних занять як засобу корекції психофізичного розвитку дітей із порушеннями слуху / Ольга Вовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2016. - N 2. - С. 26-33. - Бібліогр.: с. 33
2. Жук В. Особливості інтегрування дітей з порушеннями слуху в загальноосвітній простір / Валентина Жук // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2010. - N 3. - С. 16-19. - Бібліогр.: с. 19
3. Жук В. Технології навчання словесного мовлення дітей з порушеннями слуху / Валентина Жук // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - N 1. - С. 25-28. - Бібліогр.: с. 28
4. Задворнова О. М. Сучасний підхід до організації інклюзивного навчання дітей з порушенням слуху / О. М. Задворнова // Логопед. - 2016. – N 7. - С. 15-19.
5. Зборовська Н. Особливості білінгвального навчання у школі для дітей із порушеннями слуху / Наталія Зборовська // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - N 2. - С. 12-15. - Бібліогр.: с. 15
6. Таранченко О. Діти з порушеннями слуху в інклюзивному закладі / Оксана Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2010. - N 4. - С. 3-8
7. Таранченко О. Пріоритетні напрями розвитку національної освіти осіб із порушеннями слуху / Оксана Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - N 3. - С. 49-53.
8. Таранченко О. М. Спеціальна освіта осіб з порушеннями слуху: періоди розбудови / О. М. Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2012. - N 1. - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5.
9. Федоренко О. Особливості впровадження технології спільного викладання у процесі навчання учнів із порушеннями слуху в різних типах освітніх закладів / О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання .- 2014 .- № 4 .- С. 75-80
10. Федоренко О. Особливості педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання / О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання .- 2015 .- № 2 .- С. 72-77
11. Федоренко О. Теоретико-методичні основи педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання / Оксана Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2016. - N 2. - С. 50-58. - Бібліогр.: с. 57-58 (
12. Федоренко О. У пошуках оптимальних шляхів упровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху / Оксана Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - N 2. - С. 41-43. - Бібліогр.: с. 43
13. Харламова А. Учні з порушенням слуху : організація корекц.-пед. допомоги / Аліса Харламова // Психолог. - 2015. - N 1. - С. 40-42
14. Чібікова О. Застосування проектної системи навчання з метою розвитку компетентностей учнів із порушеннями слуху / Олена Чібікова, Оксана Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. . - 2013. - N 3. - С. 59-62. - Бібліогр.: с. 62.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

217

Nastya Nastya написал(а):

Доброго дня! Прошу допомогти підібрати літературу до курсової роботи "Вікові особливості пам"яті підлітків та її розвиток". Буду дуже вдячна.

Доброго дня! Пропонуємо Вам таку літературу:
Загубинога О. Пам'ять та увага. Розвиток сприйняття, пам'яті та уваги : урок із основ здоров'я : 9 кл. / Оксана Загубинога // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ : газ. для вчителів фізкультури, основ здоров'я, ОБЖ. - 2011. - N 5. - С. 14-18
ЧЗ природ. ф-ту (1)

Заика Е. Пам'ять: ее развитие и совершенствование // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. - № 8. – С. 39-45.
ЧЗ №1 (1)

Запольська Д. Вивчення типів пам'яті дітей молодшого і середнього віку : проект / Діана Запольська, Тетяна Каришева // Біологія. Шкільний світ : газ. для вчителів біології. - 2011. - N 8. - С. 25-27.
ЧЗ природ. ф-ту (1)

378
Н 34
Науковий пошук молодих дослідників [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. IV / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.-мат. ф-ту ; [за ред.: В. М. Єремєєвої, О. М. Королюк ; рец. Н. А. Сейко]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 251 с. - Із змісту: Вікові особливості пам'яті підлітків та їх зв'язок з успішністю учіння / Наталія Петраківська.
ЧЗ №1 (1)
378
Н 34
Науковий пошук молодих дослідників [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. V / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Студ. наук. т-во фіз.- мат. ф-ту ; [за ред.: В. М. Єремєєвої, О. М. Королюк ; рец. Н. Г. Сидорчук]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 319 с. - Із змісту: Особливості розвитку пам'яті учнів підліткового віку та їх зв'язок з успішністю навчання / Тетяна Ярмалюк
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (2)

Нечипуренко Ю. Розвиток пам’яті та правила роботи з нею : метод. розробка // Психолог. – 2008. - № 11. – С. 17-20.
ЧЗ №1
15
П 86
Психологія  : респ. наук.-метод. зб. Вип. 8 / [редкол.: М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв, О. А. Братко]. - Київ : Рад. шк., 1970. - 150, [1] с.. - Із змісту: Розвиток пам'яті учнів у процесі навчання / П. І. Зінченко, Г. К. Середа.
ЧЗ №1 (1)

371.015
Р 17
Развитие творческой активности школьников / под ред. А. М. Матюшкина. - М. : Педагогика, 1991. - 155, [1] с. : рис. - Библиогр. в конце гл. - Из содерж.: Развитие памяти школьника.
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (2)
371.015
С 13
Савчин М. В. Розвиток пам’яті підлітка / М. В. Савчин, Л. П. Василенко // Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. - К., 2005. – С.220-221. - (Альма-матер).
ЧЗ №1, Аб. №1

364
С 69
Семків Т. В. Особливості оцінки і розвитку пам’яті у підлітків / Т. В. Семків // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. Ч. 5 / [авт. кол. Ходорчук А. Я. та ін.]. - Київ, 2003. – С. 183-199.
ЧЗ №1 (1)

159.922.7
Т 46
Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника : попул. пособие для родителей и педагогов / Л. Ф. Тихомирова. - Ярославль : Акад. развития, 1997. - 237 с. - (Вместе учимся, играем). - Из содерж.: Развитие памяти.
ЧЗ №1 (1)

159.922.7
Ч-46
Черемошкина Л. В. Развитие памяти детей : попул. пособ. для родит. и педагогов / Л. В. Черемошкина. - Ярославль : Акад. развития, 1997. - 235, [2] с. - (Вместе учимся, играем). - Библиогр.: с.237 . - Из содерж.: Особенности памяти подростков ; Игры, задания и упражнения, развивающие память подростков ; Диагностика уровня развития памяти подростков.
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

218

Іванна написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему "Стереотипи в англомовних країнах". Дякую!

Доброго дня, Іванна!
Пропонуємо таку літературу до Вашої теми:
1. Борисенко, Наталія Дмитрівна.
Лінгвокраїнознавство англомовних країн [Текст] : для студ. ден. від-нь / Н. Д. Борисенко, О. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 160 с.

2. Борисенко, Наталія Дмитрівна.
Англомовний світ: лінгвокраєзнавчий вимір [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Борисенко, Л. Ф. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 339 с.

3. Воробйова, І. А.
Основи лінгвокраїнознавства [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с.

4. Dodryk, O.
Stereotypes [Текст] : out-of-class activity / Olga Dodryk // English. Шк. світ : language & culture : weekly. - 2012. - N 11. - С. 10-11 : ілюстр.

5. Дубенко, О. Ю.
Spotlight on the USA [Текст] : [посібник] / О. Ю. Дубенко. - К. : "Правда Ярославичів", 1998. - 280 с.

6. Кончіч, В. В.
Курс «Країнознавство США» : 11 кл. / В. В. Кончіч, Ю. Г. Лайко, А. Л. Мирошніченко. - Харків : Основа, 2011. - 127, [1] с. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (102)).

7. Манакін, В. М.
Мова і міжкультурна комунікація [Текст] : навч. посіб. / В. М. Манакін. - К. : Академія, 2012. - 284 с. : рис., табл. - (Альма-матер : заснов. в 1999 р.).

8. Рубанчук, М.
Stereotypes [Текст] : англ. мова / Марина Рубанчук // Інозем. мови в шк. України : наук.-метод. журн. - 2016. - N 1. - С. 46-49.

9. Сатинова, В. Ф.
Читаем и говорим о Британии и британцах [Текст] : [учеб. пособие] / В. Ф. Сатинова. - 2-е изд. стер. - Минск : Вышэйш. шк., 1997. - 255 с. : ил., фотогр.

10. Тенсон, И. А.
Habits and Ways in Great Britain and the United States / И. А. Тенсон, Г. А. Войтова. – М. : Междунар. отношения, 1978. – 216 с.

Підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В.О.

+1

219

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з лінгвокраїнознавcтва на тему "Оcобливоcті британcького та американcького державних гімнів". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Пропонуємо таку літературу до Вашої теми курсової роботи:
Барановский, Л. С. Здравствуй, Америка! / Л. С. Барановский, Д. Д. Козикис = Hello, America! / L. S. Baranovski, D. D. Kozikis : [учебник]. - Минск : Вышэйш. шк., 1997. - С. 209-211

Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни: [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. – С. 20-21

Children’s Britannica : [in 12 vol.] / [ed.: John Armitage; ass. ed. Christopher Kent, Robin Sales]. -London: Encyclopaedia Britannica, 1964
Vol. 7 : NOP. - London; 1964. – Р. 11-12

The World Book Encyclopedia : [in 22 vol.] / [ed.: Sara Dreyfuss, Warren Silver]. - Chicago : World Book, Inc., 1996
Vol. 14 : N-O. - Chicago ; London ; Sydney, 1996. –Р. 28 - (World Book).

The New Encyclopedia Britannica : [in 33 vol.] / ed.: Robert P. Gwinn, Peter B. Norton, Robert McHenry. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1993
Vol. 1 : Micropaedia. - Chicago ; 1993. – Р. 442

The New Encyclopedia Britannica : [in 33 vol.] / ed.: Robert P. Gwinn, Peter B. Norton, Robert McHenry. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1993
Vol. 8 : Micropaedia. - Chicago ; 1993. – Р. 530

Павлюк, А. В. Відкрий Велику Британію : посіб. з країнознавства для старш. кл.шк. з погл. вивч. англ. мови, гімназій, ліцеїв. коледжів / А. В. Павлюк. - Тернопіль : Лібра Терра, 2008. – С. 60

Современные соединенные штаты Америки : энциклопед. справ. / ред. Г. А. Арбатов [и др.]. - М. : Изд-во полит. лит., 1988. - С. 10

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

+2

220

Alina написал(а):

Доброго дня! Дуже потрібна література з теми "Формування здоров'язбережувального середовища в школі". Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу!

Доброго дня, Alina!
Пропонуємо дану літературу до Вашої теми:
1. Бережна Т. Моделювання здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: обґрунтування структури і критеріїв / Таміла Бережна // Рідна шк. – 2016. – № 1. – С. 37-42. – Бібліогр.: с. 41-42.
2. Бережна Т. Педагогічні технології здоров'язбереження молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі / Таміла Бережна // Рідна шк. – 2014. – № 4/5. – С. 57-61. – Бібліогр.: с. 60.
3. Бережна Т. Формування здоров'язбережувального освітнього середовища: обгрунтування стратегії [Текст] / Таміла Бережна, Наталія Карленко // Рідна шк. - 2017. - N 9/10. - С. 96-99. - Бібліогр.: с. 98-99.
4. Бережна Т. Школа культури здоров'я / Таміла Бережна // Завуч. – 2014. – № 2. – С. 19-25.
5. Богосвятська А. І. Здоров'язбережувальні та здоров'ятворчі технології на уроках світової літератури/А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. -К.:Антросвіт, 2012. - N 6.-С.14-16
6. Дембіцька Л. Здоров'язбережувальні технології в освітньому середовищі/Людмила Дембіцька, Оксана Петрова // Початкова освіта. – 2015. – № 23. – С.4-49.
7. Дехтієвська О. Здоров'язбережувальні технології. Зберігаємо здоров'я молодших школярів/Олена Дехтієвська // Початкова освіта. – 2017. – № 13. – С.29-38.
8. Завалевський Ю. Готовність учителя до формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: сутність і структура / Юрій Завалевський, Таміла Бережна // Рідна шк. – 2015. – № 9/10. – С. 11-16. – Бібліогр.: с. 15-16.
Ч/З № 1
9. Каленіченко Л. Г. Здоров'язбережувальні технології в практиці викладання різних навчальних дисциплін / Л. Г. Каленіченко // Основи здоров'я. – 2017. – № 6. – С. 20-25.
Бібл. природ. ф-ту
10. Кумпан І. Здоров'язбережувальні технології в сучасній школі / Інеса Кумпан // Завуч. – 2017. – № 22. – С.27-30.
Ч/З № 1
11. Луценко І. М. Формування здоров'я зберігаючої компетенції школярів : пед. досвід / І. М. Луценко // Біологія. – 2010. – N 13. – С. 12-16.
Бібл. природ. ф-ту
12. Нікітенко О. Формування культури здоров'я молодших школярів шляхом впровадження здоров'язбережувальних освітніх технологій / Ольга Нікітенко // Поч. шк. – 2018. – № 1. – С. 36-40.
13. Рижікова І. Здоров'язбережувальні технології/Ірина Рижікова // Директор школи. – 2014. - N 7.- С.32-33.
14. Холтобіна О. Використання здоров'язбережувальних технологій на уроках у проектних класах "Інтелект України" / Олександра Холтобіна, Катерина Юр'єва, Вадим Зданюк // Рідна шк. – 2016. – № 4. – С. 60-64. – Бібліогр.: с. 63-64.
Ч/З № 1
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

221

Тася написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Структурно-семантичні особливості англійських фразеологізмів-анімалізмів". Дякую!

Доброго дня, Тася!
Пропонуємо таку літературу:
Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / И. В. Арнольд. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 295, [1] с. : табл. - Загл. обл. : The English Word.

Кунин , А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания : [учебник] / А. В. Кунин . - М. : Междунар. отношения, 1972. - 287, [1] с.

Мостовий, М. І. Лексикологія англійської мови : підруч. для студ. ін-тів і ф-тів інозем. мов. / М. І. Мостовий. - Х. : Основа, 1993. – С. 130-151.

Ногайцева, В. Ф. «Животные». Англо-русский фразеологический словарь / В. Ф. Ногайцева, Л. А. Печенина // English = Английский язык : газ. для тех, кто преподает и изучает - 2006. - N 1-12. - С. 33-34.

Смит, Л. П. Фразеология английского языка : [учебник] / Логан П. Смит ; пер. А. С. Игнатьева ; [ред. М. И. Перпер] ; [предисл. Д. Н. Шмелева]. - М. : Гос. учеб.-пед. изд-во м-ва просвещения РСФСР, 1959. - 207, [1] с.

Уоррелл, А. Дж. Английские идиоматические выражения для иностранных студентов / А. Дж. Уоррелл. - М. : Художеств. лит-ра, 1993. - 95, [1] с.

Юрчук М. С. Ідіоматичний простір зоонімів в сучасній англійській мові/ М. С. Юрчук // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців за міжнар. участі, 27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [ред.: В. В. Жуковська, О. А. Черниш]. - Житомир ; Київ : ЦУЛ, 2015. С. 490-492.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

+1

222

Добрий день! Пропонуємо до Вашої теми таку літературу:

1. Буткова В. М. Узагальнення й систематизація вивченого про прикметник : урок-програма передач. 6 клас / В. М. Буткова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 25/26. - С. 25-28.
2. Висоцька В. Тести з української мови з розділу "Морфологя" : 6-7 кл. / Валентина Висоцька // Українська мова та література. - 2011. – Ч. 12. - С. 6-13.
3. Вірста Г. Систематизація й узагальнення вивченого з теми "Прикметник" : 6 кл. / Галина Вірста // Українська мова і література в школах України. - 2016. - № 10. - С. 28-30.
4. Водясова В. Написання не з прикметниками : 6-й кл. : [розробка уроку] / Валентина Водясова // Українська мова та література. - 2012. – Ч. 2. - С. 18-20.
5. Дись Л. Повторення й узагальнення вивченого про прикметник : 6 кл. / Лариса Дись // Українська мова та література. - 2012. – Ч. 2. - С. 25-27.
6. Кондратенко О. В. Мандрівка містом Прикметник : узагальнення й систематизація вивченого про прикметник : 6 кл. / О. В. Кондратенко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2015. - № 3. - С. 2-4.
7. Неділя І. Тематичний контроль з української мови та літератури у 6 класі / Ірина Неділя, Галина Чирко // Українська мова та література. - 2015. – Ч. 23/24. - С. 34-83.
8. Обручар А. Д. Мандрівка стежками історії Хустського замку : урок узагальнення й систематизації вивченого з теми "Прикметник" : 6 кл. / А. Д. Обручар // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2016. - № 1/2. - С. 18-24.
9. Олефір О. Прикметник : система уроків для 6 кл. / Ольга Олефір // Українська мова та література. - 2010. – Ч. 5-6. - С. 16-20.
10. Пінчук В. Гайда в похід! : цикл уроків-колаж із вивчення теми "Прикметник" : 6 кл. / В. Пінчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 1. - С. 11-19.
11. Сапожкова О. С. Прикметник: узагальнення й систематизація вивченого : урок-конкурс : 6 кл. / О. С. Сапожкова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2014. - № 27. - С. 16-18.

Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+2

223

Ira P написал(а):

Добрий день! Чи э в вас література до теми:  "Доба Центральної Ради: політична боротьба за українську державність"?

Добрий день, Ira P! Пропонуємо таку літературу до Вашої теми:
1. Бевз Т. А. Фракція українських есерів у Центральній Раді і Генеральному Секретаріаті: між конструктивністю й опозиційністю / Т. А. Бевз // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 110–124.
2. Верстюк В. Ф. Політична боротьба за владу в УНР в перші місяці її проголошення / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 4–31.
3. Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 2012. –№ 3. – С. 4–28.
4. Гай-Нижник П. Заснування Центральної Ради та її перші заходи у фінансовій сфері (березень – червень 1917 р.) / П. Гай-Нижник // Київська старовина. – 2006. – № 6. – С. 27–35.
5. 9(У)2
     Д 69
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. : в 2 т. / Дмитро Дорошенко ; [упоряд., авт. передм. К. Ю. Галушко]. - Київ : Темпора, 2002. - (Vita Memoriae). - Т. 1 : Доба Центральної Ради. - 2002. - 320 с.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)
6. Ковальчук М. Ультиматум Раднаркому Центральній Раді: хроніка конфлікту (середина грудня 1917 р.) / М. Ковальчук // Мандрівець. - 2013. - N 3. - С. 24-32.
7. Ковальчук М. Центральна Рада і розгортання українського національного руху / М. Ковальчук // Пам’ять століть. – 2007. – № 6. – С. 77–96.
8. 9(У)21
     К 65
Копиленко О. Л. «Сто днів» Центральної Ради / О. Л. Копиленко. – Київ : Україна, 1992. – 204 с.
Ч/З № 1
9. 9(У)
     В 67
Волинські наукові записки. Т. 6 / [голов. ред. С. М. Міщук ; редкол.: М. В. Кордон та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 181, [4] с. - Із змісту: Вплив І та ІІ Універсалів Центральної Ради на розвиток українського національного руху на Волині / А. Рацілевич.
10. 9(У)2
        М 13
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921 / Ісак Мазепа. – Київ : Темпора, 2003. - 607 с. - Із змісту: Доба Центральної Ради.
11. Макаренко Т. Питання прав національних меншин у програмах партій самостійницького спрямування за доби Української Центральної Ради / Тамара Макаренко // Мандрівець. - 2013. - N 4. - С. 27-30. - Бібліогр.: с. 30
ЧЗ №1
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

224

Александра написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання науково-дослідницької роботи на тему "Новинна журналістика як основа сучасних медіа". Заздалегіть дякую!

Доброго дня, Александра! До Вашої теми ми підібрали таку літературу:
002.6
Б 77
Бойд, Е.  Ефірна журналістика : технології вир-ва ефір. новин / Ендрю Бойд ; [пер. з англ. О. О. Колот] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - 5-те вид. - К. : [б. в.], 2007. - 429 с.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)
05
В 53
Біляк, Ірина Валеріївна. Мовна гра як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті / І. В. Біляк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - Вип. 58. - С. 84-87
Аб. №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (2), ЧЗ №1 (2)
Вестник Московского государственного областного университета. Серия "Лингвистика" – 2012. - N 3. – Из содерж.: Пресуппозиция как средство реализации прагматической установки в текстах новостей немецкоязычных СМИ / А. А. Дергунова. - С.119-122.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 3 (81) : Філологічні науки / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. Н. А. Сейко ; відп. секр. Н. П. Бірук]. - 2015. - 87, [1] с. – Із змісту: Диференційні ознаки сучасного англомовного дискурсу новин як конвергентної соціальної комунікації в електронних ЗМІ / О. М. Матюшенко.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
659
К 64
Кондратьев, Э. В. Связи с общественностью : учеб. пособие / Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов. - 3-е изд. - М. : Академ. проект, 2005. - 430, [1] с. : рис. - (Gaudeamus). - Из содерж.: Формы подачи новостных материалов и организация PR-коммуникаций.
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (1)
05
В 53
Кришталюк, Г. А. Відмінності заперечної концептуалізації подій в англомовному газетному новинному й аналітичному дискурсах / Г. А. Кришталюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 64 / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир, 2012. - С. 173-177. - Бібліогр.: с. 176-177.
Аб. №1 (3), ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
002
М 31
Масс-медиа, сектор безопасности и власть. Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности : науч. пособие / [под ред. М. Капарини]. - Киев : [Ин-т журналистики], 2005. - 279 с.
Аб. №1 (1)
02
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 41 / [редкол.: В. Попик та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. І. В. Вернадського, 2015. - 623 с. - Із змісту: Аналіз новинних потоків у дослідженні вітчизняного інформаційного поля / Андрій Берегельський, Юлія Половинчак. - С .425-440.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)
6Ф3
С 80
Стівенс, М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет : роки, події, звершення / М. Стівенс ; пер. з англ. Н. Єгоровець. - К. : Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 407 с. - Із змісту: Зв'язність тексту ; Принадлива мова ; Сюжети ; Написання текстів для аудіоматеріалів ; Написання текстів до відеоматеріалів ; Телевізійні новини.
ЧЗ №1 (1)
002.6
Т 31   
Теле- та радіо- журналістика : зб. наук. пр. Вип. 13 = TV and Radio Journalism : Collection of Scholarly Articles. Issue 13 / [редкол.: В. В. Лизанчук та ін.]. - Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. - 425 с. – Із змісту: Лексична надмірність та лексична недостатність у мовленні репортерів і ведучих випусків телевізійних новин / А. Капелюшний ; Мовні маніпуляції в заголовках Інтернет-версії телевізійних новин (на прикладі Інтернет-сторінки програми "ТСН") / Христина Дацишин.
ЧЗ №1 (1)
Чобанян К. В. Языковые средства и приемы привлечения внимания зрителей телевизионных новостей : на материале шапок и шпигелей телеканала Си-эн-эн / К. В. Чобанян // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10: Журналистика. - 2015. – N 3. - С. 80-99.
05
В 53
Матюшенко Олена Миколаївна.  Особливості функціонування англомовного дискурсу новин в мережі Інтернет / О. М. Матюшенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 55. - Житомир, 2011. - С. 183-186. - Бібліогр.: с. 185-186
Аб. №1 (2), ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (2)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

225

natalie написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури до курсової роботи на тему: "Формування в молодших школярів критичного мислення". Можливо, є наукові статті та електронні джерела? Завчасно дякую!

Доброго дня, natalie! Пропонуємо Вам такий список літератури:
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 44 / [відп. ред. С. І. Покутній ; відп. секр. Н. П. Щербакова]. - 2009. - 233, [2] с. – Із змісту: Розвиток критичного мислення учнів початкових класів / Л. П. Шимон.
Аб. №1 (1)
Доманюк Т. Від критичного мислення до творчого розвитку особистості. Прийоми критичного мислення у проектній діяльності молодших школярів / Тетяна Доманюк // Поч. освіта. - 2016. - N 11. - С. 4-27.
Козінцева Т. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів / Тетяна Козінцева // Поч. шк. - 2018. - N 2. - С. 10-13. - Бібліогр.: с. 13.
Марченко Л. Система вправ з розвитку критичного мислення на уроках в початкових класах / Лариса Марченко // Поч. шк. – 2018. –N 1.- С.17-22.
ЧЗ №1 (1)

Медюк І. Рідна мова - це музика і малювання. Формування критичного мислення на уроках рідної мови [Текст] / Ірина Медюк // Поч. освіта. - 2016. - N 11. - С. 28-65
ЧЗ №1 (1)

Паращенко І. І. Розвиток критичного мислення на сучасних уроках читання в початковій школі : поради для вчителя / І. І. Паращенко // Почат. навчання та виховання. - 2015. - N 28/29. - С. 2-7.
ЧЗ №1 (1)

378.147
П 45
Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / [літ. ред. Н. М. Мирончук.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 573 с. - Із змісту: Психологічні особливості розвитку критичного мислення молодших школярів / Н. М. Дубравська, А. Рябчук ; Формування критичного мислення / Т. В. Ковальчук.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)
Початкова освіта. Бібліотека. – 2007 - .N 1 : Критичне мислення : поч. шк. / Інна Большакова ; [ред. рада: М. Мосієнко, Д. Долгова]. - 2016. - 144 с.
ЧЗ №1
159.922.7
П 86
Психологія молодшого школяра : зб. наук.-метод. праць / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. - Житомир : Рута, 2016. - 287 с. –Із змісту: Розвиток критичного мислення учнів початкових класів / Олександра Грабовчак. - С .237-329 ; Психологічні особливості розвитку мислення у молодших школярів / А. Печенюк, В. Ткачук. - С .276-279.
ЧЗ №1 (1)
Райн Е. Навчаємо малечу мислити. Технології критичного мислення на уроках / Емма Райн // Поч. освіта. - 2016. - N 13. - С. 4-25
159.922.7
Т 33
Теоретико-методичні підходи до психічного та особистісного розвитку дитини в умовах системних змін : зб. наук.-метод. пр / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред. Н. М. Дубравської]. - Житомир : Рута, 2015. - 216 с. - Із змісту: Особливості розвитку мислення у дітей молодшого шкільного віку / Анна Шаховець. - С .201-203. - Бібліогр.: с. 203.

Фаніна М.  Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів / Марина Фаніна // Поч. шк. - 2016. - N 12. - С. 34-36. - Бібліогр.: с. 36.
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк.

+1

226

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з лінгвокраїнознавcтва на тему "Флора і фауна Нової Зеландії". Дякую!

Доброго дня, Віталій! До Вашої теми пропонуємо таку літературу:

Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь : ок. 5000 единиц / под общ. рук.: В. В. Ощепковой, А. С. Петриковской = Dictionary of AUSTRALIA and NEW ZEALAND : about 5000 entries / edited under the Supervision of V. V. Oshchepkova and A. S. Petrikovskaya. - 2-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 2001.

Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни: [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. – С. 422-446.

Children’s Britannica : [in 12 vol.] / [ed.: John Armitage; ass. ed. Christopher Kent, Robin Sales]. -London: Encyclopaedia Britannica, 1964
Vol. 7 : NOP. - London; 1964. – Р. 66-73.

Mykhailenko, T. New Zealand : [матеріал до  уроку] / Tatiana Mykhailenko // English. Шк. світ : language & culture : weekly. - 2001. - N 31-32. - С. 6-8 : фотогр.

A Climpse of English Speaking Countries : [пособие по страноведению] / [Е. Л. Власова и др.]. - М. : Наука, 1969. – С. 271-293.

The New Encyclopedia Britannica : [in 33 vol.] / ed.: Robert P. Gwinn, Peter B. Norton, Robert McHenry. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1993
Vol. 24 : Micropaedia. - Chicago ; 1993. – Р. 916-930.

Timanovskaya, N.  Spotlight on English-speaking Countries : учеб. пособие по страноведению / N. Timanovskaya. - Изд. 3-е. - Тула : Автограф, 2000. – С. 331-383.

Довідку виконала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

+1

227

Іннеса написал(а):

Доброго вечора! Мені потрібна література по темі курсової роботи « Особливості реклами та піару на території житомирщини в 20 столітті»


Доброго дня! Нам вдалося підібрати до запропонованої теми такий список літератури:

Воронюк, О. Мода та реклама доби постмодерну: спроба філософського осмислення [Текст] / Олександр Воронюк // Історія. Філософія. Релігієзнавство : наук. журн. - 2010. - N 3/4. - С. 60-64

Дрозд А. Социальная реклама в Украине. Оценки развития и проблем / А. Дрозд, А. Массарова // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2006. - № 2. – С. 10-14.
ЧЗ №1

Іванов В. Реклама та зв’язки з громадськістю – поле діяльності сучасних мас-медіа // Пам’ять століть. – 2007. - № 3. – С. 41-50.

316.77
І 22
Івановський, В. Інформаційний простір регіону: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / Валерій Івановський. - Житомир : Полісся, 2005. - 164 с. : фото. - Бібліогр.: с. 101-104. - Із змісту: Сутність та основні характеристики інформаційного простору ; Друковані засоби масової інформації (преса) регіону ; Телерадіоінформаційний простір регіону ; Поліграфічно-видавнича галузь регіону.
ЧЗ №1

659.1
Л 86
Луференко, Ліна Юріївна. Рекламна діяльність молокопереробних підприємств [Текст] : монографія / Луференко Л. Ю. ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 181 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 148-158. - Дод.: с. 159-181. - Із змісту: Теоретичні засади рекламної діяльності молокопереробних підприємств ; Сучасний рівень та основні тенденції розвитку рекламної діяльності молокопереробних підприємств Житомирської області ; Основні напрями підвищення ефективності рекламної діяльності молокопереробних підприємств Житомирської області.
ЧЗ природ. ф-ту

913(У)
М 29
Мартинюк, К. А. Поштовий зв'язок на Житомирщині : сторінки історії: від перших поштових станцій до директора "Укрпошти" : іст.-краєзн. іл. нарис / Костянтин Мартинюк, Георгій Мокрицький, Олександр Нечипорук. - Житомир : Волинь, 2007. - 427 с. : ілюстр., фотогр. - (Історія трудових колективів Житомирщини ; кн. 18).
Кл.слова:
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
05
В 53
Мосієнко, О. В. Реклама як вид аргументативного дискурсу [Текст] / О. В. Мосієнко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2004. - Вип. 17. - С. 190-191. - Бібліогр.: с. 191.

05
В 53
Романюк, С. К. Типологічні особливості рекламного тексту [Текст] / С. К. Романюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 54. - С. 228-231. - Бібліогр.: с. 230-231
659.1
С 43
Скляренко, Н.  Соціальна реклама в контексті дизайну [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Наталія Скляренко, Ольга Романюк ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. - Київ : Вид. Філюк О., 2014. - 184 [49] с.
ЧЗ №1 (1)
Моисеев В. Взаимосвязь и различия ПР с рекламой / Вячеслав Моисеев // Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации : (теория и практика) / Вячеслав Моисеев. – Киев : Дакор, 2002. – С. 86-97.
Аб. №1 (4), ЧЗ №1 (2)

Радимо звернутись у краєзнавчий відділ обл. бібліотеки ім. Ольжича за такими виданнями:

659.1(477.42)
Р 36
Рекламна діяльність Житомирщини [] : екон. доповідь / Голов. упр. статистики у Житомир. обл. ; [за ред. Т. М. Бульчак]. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2009. - 13 с. : табл., граф
659.1(477.42)
Р 36
Рекламна діяльність Житомирщини [] : екон. доповідь / Голов. упр. статистики у Житомир. обл. - Житомир : Голов. упр. статистики у Житомир. обл., 2008. - 15 с. : табл.
659.1(477.42)
Р 36
Рекламна діяльність Житомирщини []. - Житомир : Держкомстат України, 2007. - 14 с. : граф., табл. - 023.14 грн
Утримувачі документа: ЖОУНБ ім. О. Ольжича
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

0

228

Ira P написал(а):

Добрий день! Чи є у вас література до теми "Творчість Володимира Даниленка"?


Доброго дня, Іро! Пропонуємо Вам такий список літератури, хоча з запиту не зовсім зрозуміло, що саме потрібно: власне творчість письменника чи про його творчість:

У2
Д 18
Даниленко, В. Грози над Туровцем [Текст] : родин. хроніки / Володимир Даниленко. - Львів : Піраміда, 2014. - 368 с. : іл. - (Приватна колекція).
Аб. №2 (1)
У2
Д 18
Даниленко, В. Кохання в стилі бароко й інші любовні історії [Текст] : роман та оповід. / Володимир Даниленко. - [Л.] : Піраміда, 2011. - 253 с. - (Приватна колекція).
Аб. №2 (1)


Д 18
Даниленко В. Г.  Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес / В. Г. Даниленко. - Київ. : Академвидав, 2008. - 346, [4] с.
Аб. №1 (3), ЧЗ №1 (2)

У2
Д 18
Даниленко, В. Газелі бідного Ремзі [Текст] : любов. послання мудрого й правовір. хана Хаджи Селіма Герая І своїм сорока жінкам із країни гяурів / Володимир Даниленко ; [ред. В. Веремій]. - Л. : Піраміда, 2008. - 477, [10] с.
Аб. №1 (1)
Аб. №2 (1)
У2
Д 18
Даниленко, В. Сон із дзьоба стрижа [Текст] : [оповідання] / Володимир Даниленко ; [авт. передм. Петро Білоус]. - Л. : Піраміда, 2007. - 382 с.
ЧЗ №1 (1)
У2
Д 18
Даниленко, В. Тіні в маєтку Тарновських : повісті / Володимир Даниленко. - Л. : Піраміда, 2012. - 176, [1] с. - (Приватна колекція).
Аб. №2 (1)

Публікації статей Володимира Даниленка в журналах:
Даниленко, В. Дві короткі історії Олексія Ганзенка [Текст] / Володимир Даниленко // Дніпро. - 2011. - N 9. - С. 176-177 .
Даниленко, В. Загублений український письменник XX століття [Текст] : [про Степана Риндика] / Володимир Даниленко // Кур'єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. - 2012. - N 268/269/270. - С. 254-255
Даниленко, В.  Іронічний садомазохізм Єгора Коника / Володимир Даниленко // Дніпро. - 2011. - N 11. - С. 154-155
Даниленко, В.  Клітка для вивільги : уривок з роману / Володимир Даниленко // Кур'єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. - 2013. - N 284/285/286. - С. 3-59.
Даниленко, В. Танець над прірвою: смерть Григора Тютюнника в дзеркалі аналітичної психології / Володимир Даниленко // Сл. і час. - 2011. - N 12. - С. 31-34
Даниленко, В. Про мистецтво й ремісництво Юрія Кирика / Володимир Даниленко // Дніпро. - 2011. - N 7. - С. 142-143
Даниленко, В. Романи "Не-ми" та "Ісихія" в літературній спадщині Юрка Гудзя / Володимир Даниленко // Слово і час. - 2011. - N 6. - С. 48-53.
Даниленко, В.  Туровецькі хроніки / Володимир Даниленко // Кур'єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. - 2014. - N 293/294/295. - С. 30-55.
Даниленко, В. Український римейк Віма Вендерса [Текст] : про оповід. О. Усманової та О. Пошуруєвої "Гра в чотири руки" / Володимир Даниленко // Дніпро. - 2011. - N 5/6. - С. 182-183.

Про творчість В. Даниленка:
Бабич І. «Дзеньки-бреньки» як пародія на замкнутість української літератури / Ірина Бабич // Слово і час. – 2009. - № 6. – С. 99-101.
У2
Б18
Білоус П. Між першою і останньою чашкою кави : [про творчість В. Даниленка] / Петро Білоус // Сон із дзьоба стрижа  : [оповідання] / Володимир Даниленко. – Львів, 2007. – С. 4-16.

Бурдастих М. Трансформація готичної традиції в новелістиці В. Даниленка / Марія Бурдастих // Слово і час. - 2014. - N 10. - С. 77-84. - Бібліогр.: с. 84 (10 назв) .
ЧЗ №1 (1)
913(У)
В 67
Волинь-Житомирщина / [ред.: В. О. Єршов, В. М. Мойсієнко]. - Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 20. - .Із змісту: Житомирська прозова школа: нативізм (В. Шевчук) і контракультурація (В. Даниленко) / Олена Юрчук.

Галич О. "Капелюх Сікорського" В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? / Олександр Галич // Слово і час. - 2016. - N 7. - С. 12-21. - Бібліогр.: с. 21

Давиденко І. Міфологічні трансформації в оповіданнях В. Даниленка / Іван Давиденко // Слово і час. - 2011. - N 9. - С. 100-106.
Шнайдер В. Демони кохання в маєтку Тарновських : [про творчість В. Даниленка] / В'ячеслав Шнайдер // Кур'єр Кривбасу. - 2012. - N 276/277. - С. 345-354.
ЧЗ №1 (1)
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+2

229

alya написал(а):

Добрий день! Шукаю матеріали, присвячені творчості поетеси Ірини Жиленко.  Допоможіть будь ласка)

Доброго дня! У нашій бібліотеці достатньо інформації про творчість І. Жиленко. Пропонуємо Вам частину літератури з теми, решту можна переглянути скориставшись електронним каталогом бібліотеки або відвідати читальний зал.

Буряк О. Жанрово-стильові особливості художніх автопортретів Б.-І. Антонича, Ю. Тарнавського, І. Жиленко / Олена Буряк // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. : наук.-метод. журн. - 2013. - N 11. - С. 21-24.
ЧЗ №1
8У2
Г 68
Гордасевич Г. Силуети поетес : літ. портр. / Г. Гордасевич. - К. : Рад. письм., 1989. - 244, [2] с. - Із змісту: Полуничне віконце. Ірина Жиленко.
(3), Аб. №1 (2)

Дроздовський Д. Поетична суб'єктність у віршах І.Жиленко / Д. Дроздовський // Слово і час. - 2008. - № 1. - С. 10-18.
Касян Л.  "Книга життя" Ірини Жиленко: "Homo feriens" в автобіографічно-мемуарному дискурсі [Текст] / Людмила Касян // Слово і час. - 2012. - N 6. - С. 41-49. - Бібліогр.: с. 49

К 75
Коцюбинська М. Вікно у сад: «Вибране» Ірини Жиленко / Михайлина Коцюбинська // Мої обрії. В 2 т. Т.2 / Михайлина Коцюбинська. – Київ, 2004. – С. 230-236.
ЧЗ №1 (1)

8У2
Н 62
Никанорова О. Поезії одвічна висота : літ.-крит. ст. / Олена Никанорова. - Київ : Рад. письменник, 1986. - 243, [2] с. - Із змісту: "Дочекалась я щастя жить..." (Штрихи до портрета І. Жиленко).

Павленко М. Чотири стихії буття Ірини Жиленко / Марина Павленко // Дивослово. - 2011. - N 7. - С. 41-44. - Бібліогр.: с. 44.
ЧЗ №1

8У2
С 42
Скирда Л. М. Сучасна українська поезія. До тенденції розвитку / Л. М. Скирда. - Київ : Вища шк., 1983. - 165, [2] с. - Із змісту: У затінку чуда, в світлі надії (І. Жиленко).
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (2) (1)

Сулима В. "Жила я просто, ясно, тихо..." : до ювілею Ірини Жиленко / Віра Сулима // Дивослово. - 2011. - N 4. - С. 49-56. - Бібліогр.: с. 56/

8У2
Т 19
Таран Л. Енергія пошуку : літ.-крит. ст. / Людмила Таран. - Київ : Рад. письменник, 1988. - 191 с. - Із змісту: Кристалізація ідеалу. Морально-етична проблематика у творчості Ірини Жиленко.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (4)

Матеріал підготувала А. Мартинюк

+1

230

Дякую за допомогу!

0

231

Alina написал(а):

Шановні бібліотекарі! Вітаю із Великодніми святами! Прошу допомогти підібрати літературу до теми: "Мовленнєві компетентності молодших школярів: формування і розвиток".

Доброго дня, Alina! Пропонуємо Вам таку літературу:
Вашуленко, О. Повторення як засіб формування мовної компетентності молодших школярів / Оксана Вашуленко // Почат. шк. - 2014. - N 1. - С. 8-11.

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 24 / [відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук]. - 2005. - 295, [3] с. – Із змісту: Наукові засади розвитку образного мовлення учнів початкових класів / Н. М. Сіранчук-Василишина.

Гамаюн, С. А. Формування мовленнєвої компетентності на уроках розвитку зв'язного мовлення : [конспекти уроків] / С. А. Гамаюн // Початкове навчання та виховання. - 2011. - N 16/18. - С. 34-42.

371.01
З-22
Залібовська-Ільніцька, Зоя Володимирівна. Професійно-педагогічні засади формування комунікативної компетентності молодших школярів : монографія / З. В. Залібовська-Ільніцька. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 239 с.

371.01
І-67
Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [за заг. ред.: В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник ]. - Житомир : ФОП Левковець, 2012. - 456 с. - Із змісту: Роль словникової роботи в розвитку комунікативних мовленнєвих умінь молодших школярів / Л. В. Ковалик, В. Д. Усатий.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (1)

Левицька, М. Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів / Марія Левицька // Почат. освіта. - 2014. - N 10. - С. 22-32. - Бібліогр.: с. 32

Павелко, Л. І. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів / Л. І. Павелко // Почат. навчання та виховання. - 2016. - N 7/8. - С. 2-7.
Прищепа, О.  Розвиток мовленнєвої компетентності учнів 1-2 класів / Ольга Прищепа // Почат. шк. - 2013. - N 8. - С. 17-20.

Сидюк Т. М. Розвиток мовленнєвої компетентності молодших школярів шляхом використання елементів методики швидкого читання І. Т. Федоренка / Т. М. Сидюк // Початкове навчання та виховання. - 2017. - N 28/29. - С.48-54.

Сидяка Н. М. Діалогічне мовлення як складова комунікативної компетентності молодшого школяра / Н. М. Сидяка // Поч. навчання та виховання. - 2017. - N 28/29. - С. 26-47.

378.147
С 89
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полісся, 2016. - 296 с. – Із змісту: Формування мовленнєвої компетенції молодших школярів на уроках навчання грамоти / О. В. Ободзинська. - С .116-120 ; Формування мовленнєвої компетенції у дітей молодшого шкільного віку / В. П. Краснікова. - С .208-214 ; Зв'язне мовлення, як одна з основних компетентностей дитини / І. А. Роговська. – С. 271-275.

378.147
С 89
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти. Ч. 3 / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полісся, 2016. - 232 с. - Із змісту: Формування навичок зв'язного мовлення учнів 3-4 класів у процесі вивчення казок на уроках літературного читання / С. С. Шкабара, О. А. Гордієнко. - С .223-228.
ЧЗ №1
Матеріал підготувала А. Мартинюк

+1

232

Nastya Nastya написал(а):

Доброго вечора) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до доповіді з теорії міжкультурної комунікації на тему: "Languages and country-study". Буду дуже вдячна.

Доброго дня! При написанні доповіді можете скористатися такою літературою:

Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. - 2-ге вид., допов. - К. : Академія, 2009. - 375 с. : табл. - (Альма-матер : засн. в 1999 р.). - Бібліогр.: с. 361-375.

Борисенко, Н. Д. Лінгвокраїнознавство англомовних країн : для студ. ден. від-нь / Н. Д. Борисенко, О. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 160 с. - Бібліогр.: с. 158-160.

Борисенко, Н. Д. Англомовний світ: лінгвокраєзнавчий вимір : навч. посіб. / Н. Д. Борисенко, Л. Ф. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 339 с.

Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. – 269 с.

Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с.

Corbett, J. Intercultural Language Activities / John Corbett ; ed. and consult. Scott Thornbury. - Cambridge : Cambridge Universiti Press, 2010. - 262 p. : pict., tab. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Cambridge Handbooks for Language Teachers).

Левицький, А. Е. Теорія міжкультурної комунікації : працюємо самостійно : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. Е. Левицький, Н. Д. Борисенко, І. І. Савчук ; [рец. І. М. Рудик]. - Київ : Логос, 2011. - 127 с.

Манакін, В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. - К. : Академія, 2012. - 284 с.

Словник термінів міжкультурної комунікації : укр., рос., англ. та нім. мова / А. Е. Левицький [та ін.] ; за ред. А. Е. Левицького. - Київ : Логос, 2011. - 262, [1] с. - Бібліогр.: с. 248-263.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

+1

233

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з лінгвокраїнознавcтва на тему "Оcобливоcті вираження заперечення на матеріалі газетних видань Канади". Дякую!

Доброго дня, Віталіє! Нам вдалося підібрати літературу, що стосується заперечення. На жаль, наша бібліотека не передплачує газетних видань Канади. Пропонуємо такий перелік:
1. Alexander, L. G. Longman English Grammar [Текст] : [ref. bk.] / L. G. Alexander. - London ; New York : Longman, 1998. - 374 p.

2. Английская лексикология в выдержках и извлечениях [Текст] : пособие для студентов пед. ин-тов / [С. С. Хидекель и др.]. - Изд. 2-е. - Л. : Просвещение, 1975. - 237, [1] с.

3.  Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования) [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности "Иностр. яз." / И. В. Арнольд. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 1990. - 300, [1] с.

4. Galperin, I. R. Stylistics [Текст] : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / I. R. Galperin. - Moscow : Higher School Publishing House, 1971. - 342, [1] p.

5. Діброва, В. А. Категорія заперечення в діловій англійській та українській мовах [Текст] / В. А. Діброва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - Вип. 51. - С. 105-108.

6. Дубенко, О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов [Текст] : [посіб. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / О. Ю. Дубенко ; [рец.: А. Ф. Левицький, Л. Ф. Омельченко, С. М. Іваненко] . - 2-е вид., переробл. та доповн. - Вінниця : Нова кн., 2011. - 327 с.

7. Yefimov, L. P. Practical Stylistics of English [Текст] : [учбово-метод. посіб.] / L. P. Yefimov, E. A. Yasinetskaya ; рец.: Н. І. Панасенко, І. М. Підгайська, О. В. Жарікова. - Вінниця : Нова кн., 2004. - 228 с.

8. Close, R. A. A Reference Grammar for Students of English [Текст] : [пособие для учителя] / R. A. Close. - Moscow : Prosveshcheniye, 1979. - 342 с. - Bibliogr.: p. 305-306.

9. Кришталюк, Г. А. Відмінності заперечної концептуалізації подій в англомовному газетному новинному й аналітичному дискурсах [Текст] / Г. А. Кришталюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - Вип. 64. - С. 173-177.

10. Кришталюк, Г. А.  Когнітивне пояснення виявів англомовного заперечення / Г. А. Кришталюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - Вип. 2 (68). - С. 97-102.

+2

234

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з лінгвокраїнознавcтва на тему "Семантика та функціонування англійcьких фразеологізмів з колоронімами". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Пропонуємо таку літературу до Вашої курсової роботи:
Воробьева, И. Н. Семантика устойчивых сочетаний с колоронимом white/белый в современном английском языке / И. Н. Воробьева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / М-во освіти України. -  2011. - № 954, Вип. 66. - С. 54-60.

Жаркова, Т. И. О национальных особенностях восприятия цвета во фразеологизмах  / Т. И. Жаркова // Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. - 2010. - N 9. - С. 75-80.

Гайдукевич, А. Колоративна композита в англійській мові / Навчай і навчайся = Teach and learn : зб. наук.-метод. матеріалів. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [відп. за вип. Є. М. Карпенко ; ред. рада: Л. В. Калініна та ін.]. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – С. 164-166.

Кунин , А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания : [учебник] / А. В. Кунин . - М. : Междунар. отношения, 1972. - 287, [1] с.

Лукашенко, Е. С. Основные тенденции развития значений цветолексем / Е. С. Лукашенко // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 6. - С. 61-64.

Манакін, В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. - К. : Академія, 2012. - 284 с. : рис., табл. - (Альма-матер : заснов. в 1999 р.).

Новикова, М. Г. Фразеологизмы: сущность, классификация, приемы перевода / М. Г. Новикова // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2009. – N24. - С. 122-127.

Пичугина, А. А. Символика цветообозначений в кельтском элементе мифологической культуры Британских островов / А. А. Пичугина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2011. - N 4. - С. 107-110.

Уоррелл, А. Дж. Английские идиоматические выражения для иностранных студентов : [сборник] / А. Дж. Уоррелл = English Idioms for Foreign Students : with exercises / A. J. Worrall. - М. : Худ. лит., 1993. - 95, [1] c.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

+1

235

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з лінгвокраїнознавcтва на тему "Фонова лекcика на позначення спорту у Великобританії". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Пропонуємо таку літературу до Вашої теми:

1. Борисенко, Н. Д. Лінгвокраїнознавство англомовних країн [Текст] : для студ. ден. від-нь / Н. Д. Борисенко, О. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 160 с.

2. Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с.

3. Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с.

4. Hurska, N. Leisure and Sports in Great Britain [Текст] : [конспект уроку] / Natalia Hurska // English. Шк. світ : language & culture : weekly. - 2013. - N 10. - С. 19-21

5. O'Driscoll, J. Britain [Текст] : [the country and its people: an introduction for learners of English] / James O'Driscoll. - revised and updated. - Oxford ; [New York] : Oxford University Press, 2009. - 234 p.

6. Колодяжная, Л. Познакомьтесь: Великобритания [Текст] : This is Great Britain : [intermediate] : кн. для чтения на англ. яз. в ст. кл. сред. шк., лицеев, гимназий, 8-9 кл. шк. с углублен. изучением англ. яз., на I-II курсах неяз. вузов / Л. Колодяжная ; под ред. Е. Л. Заниной. - Изд. 2-е, испр. . - М. : Айрис-пресс : Рольф, 2000. - 157, [1] с.

7. Look at Britain [Текст] : навч.-наоч. посіб. з країнознавства Великої Британії : темат. табл. та роздав. карт. / [уклад.: О. І Близнюк, Н. М. Жилко]. - К. : Знання, 2001. - 127 с.

8. McDowall, D. Britain in Close-up [Текст] : [textbook] / David McDowall ; [ill.: D. Green, G. Humphries, C. Witchard]. - Harlow : Longman, 2001. - 208 p.

9. Павлюк, А. В. Відкрий Велику Британію [Текст] : посіб. з країнознавства для старш. кл. шк. з поглибл. вивч. англ. мови, гімназій, ліцеїв, коледжів / Анна Володимирівна Павлюк. - Тернопіль : Лібра Терра, 2008. - 147 с.

10. Рум, А. Р. У. Великобритания. Лингвострановедческий словарь [Текст] : ок. 10 000 словар. ст. / Адриан Р. У. Рум = Adrian R. W. Room : Dictionary of GREAT BRITAIN / about 10 000 entries. - 3-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 2002. - 558, [1] с.

11. Сатинова, В. Ф. Читаем и говорим о Британии и британцах [Текст] : [учеб. пособие] / В. Ф. Сатинова. - 2-е изд. стер. - Минск : Вышэйш. шк., 1997. - 255 с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

+1

236

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з лінгвокраїнознавcтва на тему "Фонова лекcика на позначення транспортних засобів англомовних країн". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
До Вашої теми є така література:
1. Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с.

2. Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с.

3. Glover, D. Transportation [Текст] / David Glover. - Chicago : World Book : Two-Can, 1998. - 48 р. - (Picture Reference).

4. O'Driscoll, J. Britain [Текст] : [the country and its people: an introduction for learners of English] / James O'Driscoll. - revised and updated. - Oxford ; [New York] : Oxford University Press, 2009. - 234 p.

5. Klimchuk, A. Means of Transport [Текст] : [конспект уроку] / Alla Klimchuk // English. Шкільний світ : language & culture : weekly. - 2011. - N 33. - С. 10-11

6. London.Transport : // English. Шк. світ : language & culture : weekly. - 1993. - N 35-36. - P. 2.
7. McDowall, D. Britain in Close-up [Текст] : [textbook] / David McDowall ; [ill.: D. Green, G. Humphries, C. Witchard]. - Harlow : Longman, 2001. - 208 p.

8. Мічуріна, Т. В. London Transport [Текст] : 5 form : [конспект уроку] / Т. В. Мічуріна // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2017. - N 25/26. - С. 22-24

9. Томахин, Г. Д. Реалии-американизмы [Текст] : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.

10. Томахин, Г. Д. США. Лингвострановедческий словарь [Текст] : св. 10 000 словар. ст. / Г. Д. Томахин = Dictionary of USA : 10 000 entries approx / G. D. Tomakhin. - 3-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 2001. - 575, [1] с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

237

Доброго дня!
Будь ласка, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему "Англійські фразеологізми як джерело фонових знань"
Завчасно дякую)

+1

238

Доброго дня, Oksana!

Пропонуємо таку літературу до Вашої курсової роботи:

1. Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с. - Бібліогр.: с. 251-270.

2. Гюббенет, И. В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного текста : монография / И. В. Гюббенет. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. - 204, [1] с. - Библиогр.: с. 203-204.

3. Дуброва, А. С. Дослідження особливостей перекладу англійських фразеологізмів / А. С. Дуброва, В. М. Трофімчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - Вип. 2 (74). – С. 209-212.

4. Кунин, А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания : [учебник] / А. В. Кунин . - М. : Междунар. отношения, 1972. - 287, [1] с.

5. Локетт, Б. Идиомы и фразеологизмы / Брайен Локетт // Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. - 2003. - N 4-6. - С. 67-71; № 4, 6, 7. – С. 87-91

6. Новикова, М. Г. Фразеологизмы: сущность, классификация, приемы перевода / М. Г. Новикова // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2009. - № 2. – С. 122-127.

7. Смит, Л. П. Фразеология английского языка : [учебник] / Логан П. Смит ; пер. А. С. Игнатьева ; [ред. М. И. Перпер] ; [предисл. Д. Н. Шмелева]. - М. : Гос. учеб.-пед. изд-во м-ва просвещения РСФСР, 1959. - 207, [1] с.

8. Уоррелл, А. Дж. Английские идиоматические выражения для иностранных студентов / А. Дж. Уоррелл. - М. : Художеств. лит-ра, 1993. - 95, [1] с.

9. Ухтомский, А. В. Функционирование фразеологизмов в текстах английской прессы / А. В. Ухтомский // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "Linguistics" : науч. журн. - 2009. - № 3. – С. 156-159.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

239

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з лінгвокраїнознавcтва на тему "Безеквівалентна лекcика на позначення реалій в американській системі освіти". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Пропонуємо Вам таку літературу для написання курсової роботи:
1. Антонюк, Н. М. Англомовні країни та Україна. Любов та шлюб (сім'я). Освіта. Мистецтво [Текст] : теми для розв. мовлення та підготов. до тестів, міжнар. іспитів / Н. М. Антонюк, К. К. Краснолуцький ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид. - Вінниця : [Нова кн.], 2004. - 269 с.

2. Василюк, І. М. Основи теорії і практики перекладу [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. М. Василюк, І. М. Рудик ; рец. А. Е. Левицький [та ін.] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : ПП Перегуда, 2006. - 120 с.

3. Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с.

4. Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с.

5. Знайомтеся: Сполучені Штати Америки [Текст] : проб. підруч. для 11 кл. спец. серед. загальноосвіт. шк. з поглибл. вивч. англ. мови / [О. Ф. Вигран та ін.]. - Київ : Форум, 2002. - 304 с.

6. Маслова, Н. І. Країнознавство США. Полікультурність [Текст] : [метод. посіб.] / Н. І. Маслова, Н. О. Бутковська. - Харків : Основа, 2008. - 141, [1] с.

7. Нестерчук, Г. В. США и американцы [Текст] : учеб. пособие / Г. В. Нестерчук, В. М. Иванова. - Минск : Вышэйш. шк., 1997. - 238 с.

8. Тарнопольський, О. Б. Стандарти комунікативної поведінки у США [Текст] : посіб. для студ. старш. курсів, які вивчають англ. мову як спец. / О. Б. Тарнопольський, Н. К. Скляренко ; [співавт. вступ. частини Л. С. Дімова]. - Київ : Вид. центр КДЛУ, 2000. - 174, [1] с.

9. Томахин, Г. Д. Реалии-американизмы [Текст] : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.

10. Томахин, Г. Д. США. Лингвострановедческий словарь [Текст] : св. 10 000 словар. ст. / Г. Д. Томахин = Dictionary of USA : 10 000 entries approx / G. D. Tomakhin. - 3-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 2001. - 575, [1] с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

+1

240

Юленька написал(а):

Доброго вечора!
Будь ласка, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему "Фонова лексика на позначення побуту США"

Доброго дня, Юленька!
Пропонуємо таку літературу до Вашої теми:
Фонова лексика на позначення побуту США

1. Антонюк, Н. М. Англомовні країни та Україна. Любов та шлюб (сім'я). Освіта. Мистецтво : теми для розв. мовлення та підготов. до тестів, міжнар. іспитів / Н. М. Антонюк, К. К. Краснолуцький ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид. - Вінниця : [Нова кн.], 2004. - 269 с. :

2. Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с. - Бібліогр.: с. 251-270.

3. Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с. 

4. Манакін, В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. - К. : Академія, 2012. - 284 с. : рис., табл. - (Альма-матер : заснов. в 1999 р.). - Термінол. слов.: с. 270-280

5. The United States of America [Текст] = Соединенные Штаты Америки : пособие по страноведению для ст. кл. гимназий и шк. с углублен. изучением англ. яз. / сост. Ю. Б. Голицынский. - СПб. : КАРО, 2002. - 447 с.

6. Тарнопольський, О. Б. Стандарти комунікативної поведінки у США : посіб. для студ. старш. курсів, які вивчають англ. мову як спец. / О. Б. Тарнопольський, Н. К. Скляренко ; [співавт. вступ. частини Л. С. Дімова]. - К. : Вид. центр КДЛУ, 2000. - 174, [1] с. : ill. - Загл. обл. : Lifestyle Communicative Behavioral Patterns in the USA. - Бібліогр.: с. 173-[175].

7. Томахин, Г. Д. Реалии-американизмы : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с. - Библиогр.: с. 46-83.

8. Томахин, Г. Д. США. Лингвострановедческий словарь : св. 10 000 словар. ст. / Г. Д. Томахин = Dictionary of USA : 10 000 entries approx / G. D. Tomakhin. - 3-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 2001. - 575, [1] с.

9. Шевчук, А. М. Англійська мова крізь призму корінних жителів та української діаспори США / Анатолій М. Шевчук ; М-во освіти і науки України = English through Native Tales and the Ukrainian Diaspora of America / Anatoly M. Shevchuk : [навч.-метод. посіб.]. - Житомир : Полісся, 2005. - 170 с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка