Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 241 страница 270 из 311

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

241

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з лінгвокраїнознавcтва на тему "Лекcико-граматичні особливості американських афоризмів". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Можете скористатися даною літературою для написання курсової роботи:

1. Афоризмы [Текст] : По иностранным источникам / [сост. Я. Берлина]. - М. : Прогресс, 1966. - 415 с.
ЧЗ №1 (1)

2. Бажалкина, Н. С. Лексико-семантические составляющие политических афоризмов (на материале английского и русского языков) [Текст] / Н. С. Бажалкина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 1. - С. 120-125.

3. Иванова, Ю. С. Слоган, пословица и афоризм [Текст] / Ю. С. Иванова // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2011. - N 5. - С. 130-133

4. Івасишина, Т. А. Семантико-когнітивний потенціал біблійних афоризмів у контексті художнього дискурсу [Текст] / Т. А. Івасишина // Мовознавство : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України. - 2017. - N 5. - С. 73-80.

5. Кунин , А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания [Текст] : [учебник] / А. В. Кунин . - М. : Междунар. отношения, 1972. - 287, [1] с.

6. Лесин, В. М. Словник літературознавчих термінів [Текст] / В. М. Лесин, О. С. Пулинець. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - Київ : Рад. шк., 1965.

7. Смит, Л. П. Фразеология английского языка [Текст] : [учебник] / Логан П. Смит ; пер. А. С. Игнатьева ; [ред. М. И. Перпер] ; [предисл. Д. Н. Шмелева]. - М. : Гос. учеб.-пед. изд-во м-ва просвещения РСФСР, 1959. - 207, [1] с.

8. Теорія і практика перекладу [Текст] : респ. міжвідом. наук. зб. - Київ : Вища шк., 1979 - Вып. 10 : республик. междуведомствен. науч. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; [редкол.: А. И. Чередниченко [и др.]. - 1983. - 134, [1] с.
ЧЗ №1 (1)

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

242

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з лінгвокраїнознавства на тему "Вживання реалій в художній літературі". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Нам вдалося підібрати для Вас таку літературу:
1.  Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с.

2. Дмитриева, Н. Д. Вопросы изучения реалий (на материале романа Ч. Диккенса "Повесть о двух городах") [Текст] / Н. Д. Дмитриева // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 2. -  С. 97-101.

3. Евсюнина, Т. С. Понимание переводного текста: проблема перевода реалий [Текст] / Т. С. Евсюнина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 5. - С. 62-66.

4. Евсюнина, Т. С. Проблема понимания слов-реалий русскими и британскими читателями (на материале цикла рассказов А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе) [Текст] / Т. С. Евсюнина // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2013. - N 1. -  С. 52-58.

5. Зорівчак, Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) [Текст] : монографія / Р. П. Зорівчак. - Львів : Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1989. - 213, [2] с.

6. Ковригина, И. А. Реалии-американизмы конца XIX в. и проблема их межъязыковой передачи (на материале русских переводов романа Теодора Драйзера "Титан") [Текст] / И. А. Ковригина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 1. - С. 80-85.

7. Крупник, Л. В. Особенности перевода реалий: имен собственных и топонимов (на материале исторического романа Лью Уоллиса "Бен-Гур") [Текст] / Л. В. Крупник // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 1. - С. 85-90.

8. Од слова путь верстаючи й до слова... : зб. на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак = Paving the Path that Runs from Word to Word... : in honour of Roksolana P. Zorivchak / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 997, [12] с.

9. Томахин, Г. Д. Реалии-американизмы : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.

10. Федоров, А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) [Текст] : для ин-тов и фак. иностр. яз. [учеб. пособие] / А. В. Федоров ; отв. ред. Л. С. Бархударов. - 5-е изд. - М. : Филология три ; СПб. : Филолог. фак. СПбГУ, 2002. - 414, [1] с. - (Студенческая библиотека).

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

243

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з лінгвокраїнознавства на тему "Функціонування етнографічних реалій Австралії та Нової Зеландії". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Радимо таку літературу до Вашої теми:

1. Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь [Текст] : ок. 5000 единиц / под общ. рук.: В. В. Ощепковой, А. С. Петриковской = Dictionary of AUSTRALIA and NEW ZEALAND : about 5000 entries / edited under the Supervision of V. V. Oshchepkova and A. S. Petrikovskaya. - 2-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 2001. - 211, [2] с.

2. Australia [Текст] : [history and identity] // English Learner's Digest. - 2010. - N 2. - С. [1]-3 : фотогр.

3. Australia / comp. by Larisa Zakharova // English. Шкільний світ : language & culture : weekly. - 2001. - N 20. - С. 4-8 : ill.

4. A Glimpse of English Speaking Countries [Текст] / сост. Е. Л. Власова [и др.]. - М. : Наука, 1969. - 302 с.

5. Борисенко, Н. Д. Англомовний світ: лінгвокраєзнавчий вимір [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Борисенко, Л. Ф. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 339 с.

6. Борисенко, Н. Д. Лінгвокраїнознавство англомовних країн [Текст] : для студ. ден. від-нь / Н. Д. Борисенко, О. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 160 с.

7.  Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с.

8. Єфремов, С. В. Країнознавство. Україна та англомовні країни [Текст] : [посібник] / С. В. Єфремов. - Х. : Основа, 2008. - 175 с. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" : засн. 2003 р. ; вип. 12 (72)).

9. New Zealand / comp. by Tatiana Mykhailenko // English. Шкільний світ : language & culture : weekly. - 2001. - N 31-32. - С. 6-8 : ill.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

244

Trunceva Vira написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з психології на тему: "Поведінкові стратегії дітей молодшого шкільного віку у конфліктах з батьками". Дякую!

Доброго дня, Trunceva Vira!
Пропонуємо таку літературу до Вашої теми:
Єрємєєва Н. Дисципліна без конфліктів : семінар-практикум для батьків / Наталія Єрємєєва, Юлія Таланова // Психолог. - 2014. - N 24. - С. 17-18
371
П 78
Коновальчук І. М. Можливості задачного підходу в підготовці вчителів початкової школи до вирішення конфліктів дітей з батьками / І. М. Коновальчук // Проблеми освіти . Вип. 87 / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. - Житомир, 2017. - С. 140-146.
Ч/З № 1
Коновальчук І. М. Сфери конфліктної взаємодії батьків з дітьми молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12792/1/Стаття Коновальчук І.М. Сфери конфл. взаємодії батьків з дітьми мол. шк. віку.pdf. – Дата перегляду: 15.05.2017. – Назва з тит. екрана.
Костинюк О. Конфлікти з батьками : година спілкування з елементами тренінгу / Ольга Костинюк // Шк. світ. - 2014. - N 6. - С. 15-17.
371.015
О-28
Общение и формирование личности школьника. Опыт экспериментального психологического исследования : [монография] / под ред. А. А. Бодалева, Р. Л. Кричевского. - М. : Педагогика, 1987. - 149, [2] с. - (Образование. Педагогические науки). - Библиогр.: с. 146-150. - Из содерж.: Диагностика отношений родителей с младшими школьниками и подростками.

371.015
П 24
Педагогический опыт как источник психолого-педагогических знаний о коллективе и личности школьников : сб. науч. тр. / Акад. пед. наук СССР, Науч.-исслед. ин-т общ. проблем воспитания ; ред. В. И. Максакова [и др.]. - М. : [б. в.], 1986. - 144 с. - Из содерж.: Изучение отношения младших школьников к родителям / Л. С. Бородушкина.
Репринцева Г. И. Гармонизация детско-родительских отношений в кризисной ситуации / Г. И. Репринцева // Педагогика. - 2013. - N 9. - С. 63-69.
Сердюк В.  У гармонії з конфліктом : заняття для батьків / Валентина Сердюк // Психолог. - 2010. - N 17. - С. 9-10.
Тригук, О. Проблеми спілкування в системі "Батьки-діти" / Оксана Тригук // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2011. - N 2. - С. 19-20.
Ярмолицька С. Формування гармонійних батьківсько-дитячих відносин у родині : практ. заняття / Світлана Ярмолицька, Світлана Демидась // Психолог. - 2014. - N 24. - С. 21-25.
ЧЗ №1
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

245

tori8889 написал(а):

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літерату для курсової роботи з теми: "Реалії на позначення національного колориту Нової Зеландії".

Отредактировано tori8889 (Вчера 12:08:10)

Доброго дня! Пропонуємо Вам такий список літератури до написання курсової роботи:

1. Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь [Текст] : ок. 5000 единиц / под общ. рук.: В. В. Ощепковой, А. С. Петриковской = Dictionary of AUSTRALIA and NEW ZEALAND : about 5000 entries / edited under the Supervision of V. V. Oshchepkova and A. S. Petrikovskaya. - 2-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 2001. - 211, [2] с.

2. Борисенко, Н. Д. Англомовний світ: лінгвокраєзнавчий вимір [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Борисенко, Л. Ф. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 339 с.

3. Борисенко, Н. Д. Лінгвокраїнознавство англомовних країн [Текст] : для студ. ден. від-нь / Н. Д. Борисенко, О. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 160 с.

4. Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с.

5.  Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с.

6. A Glimpse of English Speaking Countries [Текст] / сост. Е. Л. Власова [и др.]. - М. : Наука, 1969. - 302 с.

7. Єфремов, С. В. Країнознавство. Україна та англомовні країни [Текст] : [посібник] / С. В. Єфремов. - Х. : Основа, 2008. - 175 с. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" : засн. 2003 р. ; вип. 12 (72)).

8. New Zealand / comp. by Tatiana Mykhailenko // English. Шкільний світ : language & culture : weekly. - 2001. - N 31-32. - С. 6-8 : ill.

9. Томахин, Г. Д. Реалии-американизмы [Текст] : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

246

Ольга Химич написал(а):

biblZDU
Доброго дня допоможіть будь ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему "Міфологія Ірландії як джерело фонових знань"

Доброго дня! Пропонуємо Вам попрацювати з такою літературою:
1. Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с.

2. Борисенко, Н. Д. Лінгвокраїнознавство англомовних      країн [Текст] : для студ. ден. від-нь / Н. Д. Борисенко, О. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 160 с.

3. Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с.

4. A Glimpse of English Speaking Countries [Текст] / сост. Е. Л. Власова [и др.]. - М. : Наука, 1969. - 302 с.

5. Ліндер, Е. Р. Чи знаєте ви? : [посіб. для учнів старш. кл. та студентів] / Е. Р. Ліндер, Л. К. Маслова, Р. І. Циба. - Київ : Рад. шк., 1980. - 151, [1] с.

6.   Сатинова, В. Ф. Читаем и говорим о Британии и британцах [Текст] : [учеб. пособие] / В. Ф. Сатинова. - 2-е изд. стер. - Минск : Вышэйш. шк., 1997. - 255 с. : ил., фотогр.

7.    Timanovskaya, N.  Spotlight on English-speaking Countries : учеб. пособие по страноведению / N. Timanovskaya. - Изд. 3-е. - Тула : Автограф, 2000. – С. 52.

8.   The New Encyclopedia Britannica : [in 33 vol.] / ed.: Robert P. Gwinn, Peter B. Norton, Robert McHenry. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1993
Vol. 21 : Macropaedia. - Chicago ; 1993. – Р. 997-1016.

Довідку виконала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

+1

247

Alina написал(а):

Доброго дня! Будь ласка, допоможіть знайти матеріал до теми "Особливості роботи  з молодшими школярами, які мають порушення зору". Буду дуже вдячна!

Доброго дня!Розкрити вашу тему можна за допомогою таких джерел:
1. 371.9
Е 72
Ермаков В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения : справоч.-метод. пособие для учителя / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. – М. : Просвещение, 1990. - 222, [1] с.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)
2. Кобильченко В. Загальні підходи щодо психологічної реабілітації школярів з глибокими порушеннями зору / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2007. – № 1. – С. 7-9.
3. Кобильченко В. Концепція психологічного супроводу учнів 1-4 класів спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями зору / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2007. – № 4. – С. 36-39.
4. Кобильченко В. Методичні рекомендації щодо проведення індивідуальних занять з корекції психосоціального розвитку учнів 1-4 класів з порушеним зором / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2006. – № 1. – С. 12-15.
5. Кобильченко В. Теоретико-методичні засади корекції психосоціального розвитку молодших школярів з глибокими порушеннями зору / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2005. – № 2. – С. 23-27.
6. 371.9
К 60
Колишкін О. В. Особливості психічного розвитку дітей з порушенням зору / О. В. Колишкін // Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : Унів. кн., 2012. – С. 99-102.
ЧЗ №1 (1), Аб. природ. (3), ЧЗ природ. ф-ту (1), Аб. №1 (10)
7. Колупаєва А. Навчання дітей з порушеннями зору в масових загальноосвітніх закладах / Алла Колупаєва // Дефектологія. – 2011. – № 1. – С. 13-17.
8.
371.9
Л 64
Литвак А. Г. Тифлопсихология : учеб. пособие / А. Г. Литвак. – М. : Просвещение, 1985. – 206, [2] с.
ЧЗ №1 (1)
9. Скрипник Т. Особливості розвитку ставлення до себе у слабозорих дітей / Тетяна Скрипник, Оксана Таран // Дефектологія. – 2003. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр.: с. 26.

Підготувала А. Мартинюк

0

248

Діана Усевич написал(а):

Доброго дня!
Будь ласка, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему "РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТАНОВЛЕННІ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ"
Дякую)

Доброго дня! Пропонуємо Вам таку літературу до Вашої курсової роботи:
1. Адаменко, В. С. Англійська мова - мова міжнародного спілкування / В. С.   Адаменко // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 6. - С. 23-27

2. Борисова, Л. И. "Ложные друзья переводчика". Общенаучная лексика. Английский язык : [учеб. пособие по науч.-техн. пер.] / Л. И. Борисова. - М. : НВИ-Тезаурус, 2002. - 211, [1] с. - (Научно-технический перевод).

3. Гутнер, М. Д. Пособие по переводу с английского языка на русский общественно-политических текстов / М. Д. Гутнер. - М. : Высш. шк., 1982. - 157, [1] с. - Загл. обл. : A Guide to Translation from English into Russian.

4. Интернациональные элементы в лексике и терминологии : [монография] / [редкол.: В. В. Акуленко, Н. Д. Андреев, В. И. Перебейнос]. - Х. : Вища шк., 1980. - 208 с.

5. Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : грамат. труднощі, лекс., термінолог. та жанрово-стиліст. пробл. / В. І. Карабан ; рец.: З. О. Гетьман, А. Г. Гудманян, О. М. Старикова. - Вінниця : Нова кн., 2002. - 562 с.

6. Карабан, В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову = Theory and practice of translation from Ukrainian into English : посібник-довідник / В'ячеслав Карабан, Джеймс Мейс. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 606 с.

7. Кияк, Т. Р. Запозичення та інтернаціоналізми у фахових мовах / Т. Р. Кияк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. - Вип. 27. - С. 32-34.

8. Левицкая, Т. Р. Пособие по переводу с английского языка на русский : учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. - М. : Высш. шк., 1973. - 134, [2] с.

9. Лейба, В. І. Англійська мова - мова міжнародного спілкування : [конспект уроку] : 9 кл. / В. І. Лейба // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 4/5. - С. 36-39

10. Чернышова, Л. А. Интернациональные термины как компонент профессиональной языковой картины мира / Л. А. Чернышова // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2014. - N 3. - С. 51-56

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

+1

249

Alina написал(а):

Добрий день! Мені потрібна література по темі "Навчання дітей з особливими освітніми потребами в Україні". дякую!

Доброго дня! Для вивчення данної теми пропонуємо Вам ознайомитися з такою літературою:
1. Актуальні питання інклюзивної освіти : навч. посіб. / уклад.: О. М. Борейко, Ю. Ю. Агапов. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 143 с.
2. Коврігіна, Л. М. Формування готовності вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Лілія Михайлівна Коврігіна // Освіта та розвиток обдар. особистості : наук.-метод.журн. - 2017. - N 11. - С. 10-16. - Бібліогр.: с. 15-16 (
3. Колупаєва, А. Інклюзія - соціальна модель устрою суспільства / Алла Колупаєва, Оксана Таранченко // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2017. - N 2. - С. 47-50. - Бібліогр.: с. 50 (
4. Колупаєва, А. Освіта дітей з особливими потребами за часів незалежності України: етапність у стратегічному вимірі / Алла Колупаєва, Оксана Таранченко // Особлива дитина: навчання і виховання = Exceptional child: teaching and upbringing : наук., навч., інформ. журн. - 2016. - N 3. - С. 7-18. - Бібліогр.: с. 17-18
5. Луценко, І. Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні  / Інна Луценко // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2017. - N 3. - С. 53-56. - Бібліогр.: с. 56
6. Моклович, Ю. А. Інклюзивна форма освіти: досвід колективу загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Ю. А. Моклович // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання : наук.-метод. журн. . - 2013. - N 1. - С. 40-42
7. Мороз, Б. Упровадження нових інформаційних технологій в умовах інклюзивної системи навчання [Текст] / Борис Мороз, Людмила Коваль // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання : наук.-метод. журн. . - 2010. - N 2. - С. 28-30.
8. Родименко, І. Інклюзивне навчання: ретроспективний екскурс та аналітичні висновки для впровадження в Україні [Текст] / Ірина Родименко // Особлива дитина: навчання і виховання = Exceptional child: teaching and upbringing : наук., навч., інформ. журн. - 2017. - N 4. - С. 17-26. - Бібліогр.: с. 25-26
9. Сердюк, В. М. Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі : семінар-тренінг для педагогів / В. М. Сердюк // Шк. психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2017. - N 12. - С. 4-7. - Бібліогр.: с. 7
10. Таранченко, О. Соціальне інтегрування: ключовий концепт інклюзії  / Оксана Таранченко // Особлива дитина: навчання і виховання = Exceptional child: teaching and upbringing : наук., навч., інформ. журн. - 2017. - N 3. - С. 7-15. - Бібліогр.: с. 14-15
Матеріал підготувала А. Мартинюк.

+1

250

vano написал(а):

Доброго дня! Прохання допомогти в підборі літератури до теми "Інтегрування дітей з порушеннями слуху в загальноосвітній простір".

Доброго дня! Пропонуємо Вам попрацювати з такою літературою:
1. Вовченко О. Особливості використання музично-ритмічних занять як засобу корекції психофізичного розвитку дітей із порушеннями слуху / Ольга Вовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2016. - N 2. - С. 26-33. - Бібліогр.: с. 33
2. Жук В. Технології навчання словесного мовлення дітей з порушеннями слуху / Валентина Жук // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - N 1. - С. 25-28. - Бібліогр.: с. 28
3. Задворнова О. М. Сучасний підхід до організації інклюзивного навчання дітей з порушенням слуху / О. М. Задворнова // Логопед. - 2016. - N 7. - С. 15-19.
4. Зборовська Н. Особливості білінгвального навчання у школі для дітей із порушеннями слуху / Наталія Зборовська // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - N 2. - С. 12-15. - Бібліогр.: с. 15
5. Таранченко О. Діти з порушеннями слуху в інклюзивному закладі / Оксана Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2010. - N 4. - С. 3-8
6. Таранченко, О. Концепція розвитку системи освіти осіб із порушеннями слуху в Україні [Текст] : проект / Оксана Таранченко, Оксана Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2015. - N 1. - С. 26-33. - Бібліогр.: с. 33
7. Таранченко О. Пріоритетні напрями розвитку національної освіти осіб із порушеннями слуху / Оксана Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - N 3. - С. 49-53.
8. Таранченко О. М. Спеціальна освіта осіб з порушеннями слуху: періоди розбудови / О. М. Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2012. - N 1. - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5.
9. Федоренко О. Особливості впровадження технології спільного викладання у процесі навчання учнів із порушеннями слуху в різних типах освітніх закладів / О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання .- 2014 .- № 4 .- С. 75-80
10. Федоренко О. Особливості педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання / О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання .- 2015 .- № 2 .- С. 72-77
11. Федоренко О. У пошуках оптимальних шляхів упровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху / Оксана Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - N 2. - С. 41-43. - Бібліогр.: с. 43.
12. Харламова А. Учні з порушенням слуху : організація корекц.-пед. допомоги / Аліса Харламова // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2015. - N 1. - С. 40-42
13. Чібікова О. Застосування проектної системи навчання з метою розвитку компетентностей учнів із порушеннями слуху / Олена Чібікова, Оксана Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. . - 2013. - N 3. - С. 59-62. - Бібліогр.: с. 62.

+1

251

Дякую Вам за допомогу!

0

252

Tetiana написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему "Дитяча література як засіб розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів: дидактичні аспекти". Дякую!

Отредактировано Tetiana (Вчера 16:26:07)

оброго дня! Пропонуємо Вам переглянути такий список літератури:

Буряк В. Активность и самостоятельность учащихся в познавательной деятельности / В. Буряк // Педагогика. – 2007. - № 8. – С. 71-77.
Кл.слова (ненормовані):
ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ -- ПІЗНАВАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ -- ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС – ІНІЦІАТИВНІСТЬ
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 43 / [відп. секр. Н. П. Щербакова]. Житомир, 2009. – В змісті: Інтерактивні методи в розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів / Л. І. Чулак, Л. І. Козак, І. І. Коновальчук.
05
В 53
Вісник Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 13 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. П. В. Білоус ; заст. відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук]. - 2003. - 265, [3] с. - Із змісту: Психологічні особливості розвитку пізнавальної самостійності сучасних учнів / Л. М. Король, С. М. Максимець. - С .249-252
ЧЗ №1 (1)
37(09)У
І-89
Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя. - Київ : Знання, 2003. - 767 с. - Із змісту: Дидактичні умови розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів / О. Я. Савченко.
ЧЗ №1, Аб. № 1
Митник, О.     Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання [Текст] / Олександр Митник, Світлана Швець, Галина Буряк // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2016. - N 11. - С. 13-19 ; N 12. - С. 15-19 ; Поч. шк. - 2017. - N 1. - С. 10-15 ; N 2. - С. 18-21 .
378
М 74
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; рец.: Н. А. Сейко, Г. П. Васянович, Н. М. Дубравська. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 403 с. - Із змісту: Розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів як передумови оптимізації процесу навчання / О. М. Стрельченко, О. А. Дубасенюк.
ЧЗ №1
Палій, В. І. Основні напрями роботи з дитячою книгою у початковій школі / В. І. Палій // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2010. - N 19/21. - С. 51-60
ЧЗ №1
378.1
П 84
Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред.: С. С. Вітвицької, Н. М. Мирончук]. - Житомир : Левковець, 2015. - 380 с. – Із змісту: Формування в учнів початкової школи позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності на уроках читання / Тетяна Михаляк, В. А. Ковальчук. - С .105-107
ЧЗ №1 (1)
371.01
С 13
Савченко, О. Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів / О. Я. Савченко. - Київ : Рад. шк., 1982. - 174, [2] с.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (4)
378.147
С 89
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полісся, 2016. - Ч. 2. - 296 с. – В змісті:  Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів як психологічна проблема / Т. М. Пушкар. - С .124-128. - Бібліогр.: с. 128 (8 назв)
Ткачук, Г. Роль і місце дитячої книжки у розвитку творчої особистості дитини-читача / Галина Ткачук // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2016. - N 5. - С. 27-30.
Чернишук В. Дидактична роль казки на уроках читання // Початкова школа. – 2008. - № 10. – С. 7-8.
Ярченко, Л. П.  Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інтерактивних технологій у навчально-виховний процес [Текст] / Л. П. Ярченко // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2015. - N 12. - С. 2-4.

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

253

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з практики перекладу на тему "Способи відтворення антропонімів при перекладі з англійської на українську мову". Дякую!

Доброго дня! Вітаю з початком! Пропонуємо переглянути таку літературу:

1. Артемова, А. Ф. Имена собственные в сленге / А. Ф. Артемова, О. А. Леонович // Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. - 2013. - N 2. - С. 56-59.

2. Артемова, А. Ф. Имя John в английском культурном контексте / А. Ф. Артемова, О. А. Леонович // Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. - 2015. - N 4. - С. 55-59.

3. Беляева, Е. И. Социально обусловленные антропонимы в современном английском языке / Е. И. Беляева // Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. - 2011. - N 1. - С. 79-84.

4. Гюббенет, И. В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного текста : монография / И. В. Гюббенет. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. - 204, [1] с.

5. Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : [посіб.-довід.] / В. І. Карабан ; [рец.: З. О. Гетьман, А. Г. Гудманян, О. М. Старикова]. - Вінниця : Нова кн., 2002. - 562 с.

6. Крупник, Л. В. Особенности перевода реалий: имен собственных и топонимов (на материале исторического романа Лью Уоллиса "Бен-Гур") / Л. В. Крупник // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 1. - С. 85-90.

7. Оликова, М. А. Обращение в современном английском языке : монография / М. А. Оликова ; рец. Г. Г. Почепцов. - Львов : Изд-во при львов. гос. ун-те издат. об-ния "Вища школа", 1979. - 82, [2] с.

8. Титова, О. А. Английские фразеологизмы-антропономинанты в системе средств объективации национально-культурных ценностей / О. А. Титова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 3. - С. 90-94.

9. Томахин, Г. Д. Реалии-американизмы : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.

10. Ходоренко, А. В. К вопросу о когнитивных составляющих антропонимных единиц / А. В. Ходоренко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / М-во освіти України : 2011. - № 954, Вип. 66. - С. 102-106.

11. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева, ред. кол.: Н. Д. Арутюнова [и др.]. - 2-е изд. - М. : Большая Рос. энцикл., 2000. - 682, [3] с. : табл. - (Большие энциклопедические словари).

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

254

Тася написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з практики перекладу на тему  "Специфіка перекладу назв англомовних серіалів українською мовою". Дякую!

Доброго дня! До Вашої курсової пропонуємо таку літературу:

Бавикіна, Е. О. Прагматична адаптація у синхронному перекладі  кінострічок / Е. О. Баксимова // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 25 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філол., Студ. наук. т-во "Просвіта" ; [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 11-13

Галашевська, Л. О. Стилістичні функції та прийоми перекладу алюзій і діалектних слів у романі та фільмі «Жінка французького лейтенанта» / Л. О. Галашевська // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 24 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філол., Студ. наук. т-во "Просвіта" ; [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 91-94

Ерошин, А. П. К переводу игры слов в аудио-медиальных текстах (на материале американского и английского телесериалов) / А. П. Ерошин // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2014. - N 1. - С. 86-91.

Ерошин, А. П. Проблема достижения адекватного перевода словесной игры в аудио-медиальных текстах / А. П. Ерошин // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2014. - N 3. - С. 70-75.

Максимова, О. В. Лексико-граматичні труднощі перекладу текстів у галузі кіноперекладу / О. В. Максимова // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 24 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філол., Студ. наук. т-во "Просвіта" ; [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 266-268.

Практикум перекладу. Англійська - українська : підручник / Н. В. Бідасюк [та ін.]. - К. : Знання, 2011. – С.183-189. (English headlines).

Саприкін, С. С. Світ усного перекладу / С. С. Саприкін, А. П. Чужакін. - Вінниця : Нова кн., 2011. - 220 с.        (Різновиди кіноперекладу. С. 60-62)

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

255

Sh_Ann написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь лаcка підібрати літературу для напиcання магістерської робити з педагогіки на тему "Педагогічні умови формування якостей відповідального громадянина у старшокласників", а також для написання курсової роботи з інформатики на тему "Використання ігрових програм в навчанні молодших школярів" Дякую!

Доброго дня! До Вашої магістерської пропонуємо таку літературу:
Кульчицький, В. Й. Роль національного виховання у формуванні особистості громадянина [Текст] / В. Й. Кульчицький // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - Вип. 61. - С. 85-89. - Бібліогр.: с. 88-89 (13 назв)
Волошина, І. В. Формування креативно-виховного середовища для розвитку особистості громадянина України [Текст] / І. В. Волошина // Клас. кер. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2013. - N 10. - С. 8-11. - Бібліогр.: с. 11 (3 назви)
Давидюк, Д. П.     Я - громадянин і патріот держави [Текст] : виход. год. / Д. П. Давидюк // Клас. кер. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2013. - N 5. - С. 25-27
Дерев'янко, В. Громадянин України - громадянин Європи [Текст] : проект / Віра Дерев'янко // Завуч. Шкільний світ : газ. для заст. директорів середніх навч. закл. - 2011. - N 15. - С. 13-15. - Бібліогр.: с. 15
Домарецька, О.  Виховуємо громадянина [Текст] : про деякі аспекти формування громадянськості на уроках історії України / Оксана Домарецька // Історія України. Шк. світ : всеукр. газ. для вчителів. - 2013. - N 7. - С. 9-11
Захаренко, С. Формування громадянина-патріота у педагогічній системі О. А. Захаренка [Текст] / Сергій Захаренко, Ольга Коваленко // Рідна шк. : наук.-пед. журн. - 2013. - N 6. - С. 36-40. - Бібліогр.: с. 39-40 (14 назв)
Кухар, Л. Виховання національно свідомого громадянина засобами географії [Текст] / Любов Кухар // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів. - 2010. - N 34. - С. 16-20 : фото, рис. - Бібліогр. в кінці ст.
Огняник, Л. Я - громадянин України [Текст] : орг. позаклас. роботи з прав. виховання / Людмила Огняник // Шкільний світ : всеукр. газ. для вчителів. - 2011. - N 2. - С. 5-10. - Бібліогр.: с. 10 (9 назв)
Рукавченко, І. Ю. Учнівське самоврядування як метод виховання громадянина України [Текст] / І. Ю. Рукавченко // Клас. кер. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2013. - N 10. - С. 2-7
Свергунова, Л. Учнівське самоврядування - основа демократичного виховання громадянина України [Текст] / Людмила Свергунова, Ольга Пасинкова // Директор шк. : для керівників навч. закл. - 2017. - N 19/20. - С. 79-84
Семеренко, Г. Роль української мови в становленні громадянина-патріота в творчій спадщині В. О. Сухомлинського [Текст] / Ганна Семеренко // Укр. мова і літ. в шк. України : наук.-метод. та літ.-мистец. журн. - 2018. - N 6. - С. 3-8. - Бібліогр.: с. 8 (11 назв)
Тимченко, Г. Ф. Виховання громадянина та творчої особистості в умовах полікультурного середовища засобами художньо-естетичної освіти [Текст] / Г. Ф. Тимченко // Шк. бібліотекар : наук.-метод. журн. - 2017. - N 3. - С. 6-8. - Бібліогр.: с. 8 (9 назв)
Чорна, К. Риси, притаманні громадянину-патріоту [Текст] / Катерина Чорна // Шк. світ : всеукр. газ. для вчителів. - 2013. - N 17. - С. 22-24
ЧЗ №1 (1)

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

Отредактировано leni (2018-10-16 16:49:35)

+1

256

Юленька написал(а):

Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Відтворення модальних дієслів must/have to і should при перекладі". Дякую!

Доброго дня! До Вашої курсової пропонуємо таку літературу:

Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : [посіб.-довід.] / В. І.
Карабан ; [рец.: З. О. Гетьман, А. Г. Гудманян, О. М. Старикова]. - Вінниця : Нова кн., 2002. - 562 с.

Korunets', I. V. Theory and Practice of Translation  = Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / Ilko V. Korunets' ; ред. О. І. Терех. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 445 с. - Бібліогр.: с. 444-445.

Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти  : навч. посіб. / за ред. В. К. Шпака. - 2-ге вид. стер. - К. : Знання, 2007. - 310 с. - (Вища освіта XXI століття).
Рубцова, М. Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы  : лексико-граммат. справ. / М. Г. Рубцова. - М. : АСТ : Транзиткнига : Астрель, 2003. - 382, [1] с. : табл.

Starko, V. Speak Authentic English! : a handbook for Ukrainians / [рец.: Є. І. Гороть, Н. М. Антонюк] . - Vinnytsia : [Nova knyha], 2004. - 191 с : табл.

Арбекова, Т. И. Английский без ошибок : [пособие] / Т. И. Арбекова. - 2-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 1990. - 220, [2] с : рис. - Загл. обл. : Correct English for Everyday Use.

Арбекова, Т. И. Пособие по развитию навыков устной речи на английском языке / Т. И. Арбекова. - М. : Высш. шк., 1984. - 207 с.

Barabash, T. A. A Guide to Better Grammar  = Пособие по грамматике английского языка / T. A. Barabash. - М. : Междунар. отношения, 1975. - 287 p.

Вейхман, Г. А. Новое в грамматике современного английского языка [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. А. Вейхман. - [2-е изд., доп. и испр.]. - М. : Астрель : АСТ, 2002. - 542, [1] с.

Верба, Л. Г. Граматика сучасної англійської мови : довідник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. - К. : Логос, 1997. - 341 с. : табл. - (Серія "Учням та абітурієнтам" : (засн. в 1997 р.)).

Горбунова, Е. В. Английская грамматика в коммуникативных упражнениях : учеб. пособие для вузов / Е. В. Горбунова, С. Г. Дубровская. - М. : Высш. шк., 1985. - 172, [2] с.

Гордон, Е. М. Грамматика современного английского языка : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / Е. М. Гордон, И. П. Крылова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 429, [1] с.

Грамматика английского языка. Морфология : учеб. пособие / Н. А. Кобрина [и др.]. - М. : Просвещение, 1985. - 287, [1] с.

Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич = English Grammar / K. N. Kachalova, E. E. Israilevich. - М. : ЮНВЕС, 1996. - 716, [1] с.

Євченко, В. В. Як використовувати модальні дієслова сучасної англійської мови : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. Вип. 1 / В. В. Євченко, А. В. Сингаївська. - Житомир : Полісся, 1999. - 145, [2] с. - Загл. обл. : How to Use English Modals.

Підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

Отредактировано leni (2018-10-16 17:06:18)

+1

257

Диана написал(а):

Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми з магістерської роботи на тему: "Організація навчально - пізнавальної діяльності учнів початкових класів  в процесі вивчення гуманітарних дисциплін"

Доброго дня! До Вашої магістерської пропонуємо переглянути таку літературу:

1. 05
В 53
Бондарчук Н. В. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів / Н. В. Бондарчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - Вип. 41. - С. 103-106. - Бібліогр.: с. 106
2. 371.01
П 24
    Педагогічні технології: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Мін-во освіти і науки України ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Вид. 3. - Полтава : АСМІ, 2012. - 231 с. - Із змісту: Технологія побудови навчання на засадах активізації пізнавальної діяльності учнів.
3. Калініченко Л. Ідеї Олександри Савченко про вплив пізнавальної активності та самостійності на формування творчого мислення молодших школярів (1970-1990-ті рр.) / Людмила Калініченко // Рідна шк. : наук.-пед. журн. - 2017. - N 5/6. - С. 26-30. - Бібліогр.: с. 30.
4. Кікоть О. Мотивація пізнавальної діяльності молодших школярів // Почат. освіта. - 2015. - N 20. - С. 9-19.
5. Митник О. Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / Олександр Митник, Світлана Швець, Галина Буряк // Поч. шк. - 2016. - N 11. - С. 13-19 ; N 12. - С. 15-19 ; 2017. - N 1. - С. 10-15 ; N 2. - С. 18-21
6. Овечко Н. О. Використання елементів ігрового навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / Н. О. Овечко // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2013. - N 5. - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5.
7. Ольшанська С. М. Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів : з досвіду роботи / С. М. Ольшанська // Вихователю ГПД. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2016. - N 11. - С. 6-10
8. Токар О. В. Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом використання ІКТ / О. В. Токар // Англ. мова в почат. шк. : [наук.-метод. журн.]. - 2015. - N 7. - С. 19-21
9. Толочка М. В. Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи / М. В. Толочка // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2010. - N 19/21. - С. 29-28.
10. Шило Л. В. Нестандартний урок як засіб підвищення пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної мови / Л. В. Шило // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2016. - N 4/5. - С. 2-5.
11. Ярова Н. Дослідницька діяльність як спосіб стимулювання пізнавальної активності молодших школярів / Наталія Ярова // Почат. шк. : наук.-метод. журн. - 2014. - N 6. - С. 35-39 .
12. Ярченко Л. П. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інтерактивних технологій у навчально-виховний процес / Л. П. Ярченко // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2015. - N 12. - С. 2-4. - Бібліогр.: с. 4.

   Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

+2

258

Sh_Ann написал(а):

Доброго дня! Допоможіть будь лаcка підібрати літературу для напиcання магістерської робити з педагогіки на тему "Педагогічні умови формування якостей відповідального громадянина у старшокласників", а також для написання курсової роботи з інформатики на тему "Використання ігрових програм в навчанні молодших школярів" Дякую!

Доброго дня! До Вашої курсової пропонуємо таку літературу:

6П2.15
А 43
    Актуальні питання сучасної інформатики. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. приклад. математики та інф-ки. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 145 с. – Із змісту: Комп'ютерні ігри та їх класифікація / Я. П. Мудрий. - С .133-137. Онлайн-ігри як один з сучасних напрямків вивчення основ програмування / Д. П. Онищук. - С .138-141

6П2.15
А 43
Актуальні питання сучасної інформатики. Вип. 3. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці", 10-11 листопада 2016 р. / М-во освіти та науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. приклад. математики та інформатики. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 290 с. –Із змісту: Ігрові програми в навчанні та розвитку особистості / О. А. Степушенко. - С .79-81

05
В 53
  Вісник Житомирського педагогічного інституту Вип. 2 / [Текст] / М-во освіти України. - Житомир : Полігр. центр ЖДУ, 1998 - . 144 с. – Із змісту: Логічні та розвиваючі ігри при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки в початкових та середніх класах основної школи / В. В. Міхеєв, М. П. Циганенко. - С .40-43.

Дем'янова О. Г. Інформатика в початковій школі [Текст] : матеріали до уроків на допомогу вчителю / О. Г. Дем'янова // Інф-ка в шк. - 2012. - N 6. - С. 1-111.

Нікулочкіна О. В. Особливості уроку інформатики в початковій школі / Нікулочкіна Олена Василівна // Комп'ют. у шк. та сім'ї. - 2015. - N 5. - С. 24-32 : табл. - Бібліогр.: с. 32.

Пушкарьова Т. Ігрові комп'ютерні програми на уроках математики [Текст] / Тетяна Пушкарьова, Ольга Рибалко // Почат. шк. - 2013. - N 2. - С. 9-13 - Бібліогр.: с. 13.

Саражинська Н. Комп'ютер для природознавства : 2-й кл. / Наталія Саражинська // Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інф-ки. - 2014. - N 8. - С. 6-8 : ілюстр. - Бібліогр.: с. 8.

Саражинська Н. Уроки українського читання з використанням комп’ютерів у початковій школі / Наталія Саражинська // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2011. - № 4/5. – С. 50-61.

Сахно О. О. Використання ігрових технологій на уроках інформатики // Інформатика в шк. - 2016. - N 5. - С. 2-9. - Бібліогр.: с. 9.

Сокуренко С. Цікаві завдання, тести, ігри на уроках інформатики // Початкова школа. – 2009. - № 7. – С. 31-35.

Шоколенко Л. М. Організаційно-методичні аспекти формування комп'ютерної грамотності учнів початкових класів на уроках інформатики / Л. М. Шоколенко // Інформатика в шк. - 2016. - N 10. - С. 2-5.

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

+2

259

Щиро дякую за допомогу!

0

260

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання бакалаврської роботи на тему "Особливості перекладу англійських діалектизмів українською мовою (за матеріалами художньої літератури)". Дякую!

Доброго дня, Віталіє! Для цієї теми пропонуємо Вам переглянути таку літературу:
1. Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования) : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности "Иностр. яз." / И. В. Арнольд. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 1990. - 300, [1] с.
2. Galperin, I. R. Stylistics : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / I. R. Galperin. - 2nd ed., revised. - Moscow : Higher School, 1977. - 331, [2] p.
3. Верба, Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 246, [2] с.
4. Карабан, В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову = Theory and practice of translation from Ukrainian into English : посібник-довідник / В'ячеслав Карабан, Джеймс Мейс. - Вінниця : Нова кн., 2003. – 600 с. : табл. - (Dictum Factum).
5. Маковский, М. М. Английские социальные диалекты (онтология, структура, этимология) : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности "Иностр. яз" / М. М. Маковский. - М. : Высш. шк., 1982. - 135 с. - (Библиотека филолога).
6. Маковский, М. М. Английская диалектология. Современные английские территориальные диалекты Великобритании : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности "Иностр. яз" / М. М. Маковский. - М. : Высш. шк., 1980. - 191 с. : рис. - (Библиотека филолога).
7. Маковский, М. М. Современный английский сленг. Онтология, структура, этимология : [учеб. пособие] / М. М. Маковский. - Изд. 2-е, доп. - М. : КомКнига, 2005. - 164 с.
8. Мостовий, М. І. Лексикологія англійської мови : підруч. для студ. ін-тів і ф-тів інозем. мов. / М. І. Мостовий. - Х. : Основа, 1993. - 255 с.
9. Некряч, Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : навч. посіб. для студ. переклад. ф-тів вищ. навч. закл. / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Інститут філології, Київ. нац. лінгв. ун-т. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 195 с.
10. Нікітюк, М. Ю. Британська англійська мова та її діалекти/ М. Ю. Нікітюк // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнар. участі : 27 бер. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка; [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 309-314.
11. Nikolenko, A. G. English Lexicology. Theory and Practice : навч. посіб. / A. G. Nikolenko ; Нац. авіац. ун-т. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. - 525 с.
12. Оржиховська, О. О. Характерні риси сленгу та особливості його перекладу з англійської на українську / О. О.Оржиховська // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців за міжнар. участі : 27 бер. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка; [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 323-327.
13. Туровер, Г. О переводе диалектизмов / Г. Туровер //Тетради переводчика : [сборник] / под ред. Л. С. Бархударова. - М. : Междунар. отношения, 1966. - С.94-97.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

261

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Синтаксичні особливості ділової документації". Дякую!

Здрастуйте! На Ваш запит даємо таку інформацію:
4И(Англ)
А 64
1. Английский язык для деловых людей [Text] / Л. Г. Памухина, Т. Р. Архангельская, Л. Р. Жолтая, С. Н. Любимцева. - М. : Лист Нью, 2003. - 441 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

Б 81
2. Бондарчук, Людмила Іванівна. Культура ділового мовлення : навч. посіб. / Л. І. Бондарчук. - Житомир : Волинь : Рута, 2008. - 242 с.
ЧЗ №1 (2), Аб. №1 (8)


Г 55
3.Глущик, С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. - Вид. 7-ме, випр. - Київ : Літера ЛТД, 2013. - 415 с.
ЧЗ №1 (1)

4. Грицина, В. Особливості функціонування вставлених конструкцій в офіційно-діловому стилі / Валентина Грицина // Дивослово. - 2015. - N 5. - С. 35-36. - Бібліогр.: с. 36.
ЧЗ №1 (1)


З-14
5. Загорецька, О. М. Службові документи сучасної організації : довідник / О. М. Загорецька. - К. : МедіаПро, 2005. - 118 с.
Аб. №1 (1)


З-91
6. Зубков, М.  Сучасна українська ділова мова : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / М. Зубков. - 9-е вид. - Х. : Весна : ФОП Співак Т. К., 2010. - 399 с. :
Аб. №1 (2)

4И(Англ)
И 39
7. Израилевич, Е. Е. Деловая корреспонденция и документация на английском языке = Business correspondence and documents in English : [учеб. пособие] / Е. Е. Израилевич. - [изд. перераб. и доп.]. - М. : ЮНВЕС, 2003. - 496, [1] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (12)

8.Лавренюк, В. Точність терміновживання в офіційно-діловому та науковому стилях мовлення / Віолетта Лавренюк // Дивослово. - 2016. - N 10. - С. 29-34. - Бібліогр.: с. 34.
ЧЗ №1

808.5
О-92
9. Охріменко, Неля Дмитрівна. Культура ділової комунікації : навч.-метод. посіб. / Н. Д. Охріменко, В. Ю. Підгурська ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. - 124 с.
ЧЗ №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1), Аб. №1 (2)
Перейти: PDF


П 43
10. Погиба, Л. Г. Складання ділових паперів : практикум / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. - К. : Либідь, 2002. - 237, [1] с
Примірників всього: 77
ЧЗ природ. ф-ту (3), Б-ка ННІ інозем. філолог. (3), ЧЗ фіз.-мат. ф-ту (2), Аб. №1 (60), Аб. природ. (8), Каб. соц. псих. (1)

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

262

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курcової роботи з практики перекладу на тему "Специфіка перекладу інтернет сленгу на українську мову". Дякую!

Доброго дня! До Вашої курсової пропонуємо таку літературу:

316.77(03)
Б 24
Баришполець, О. Т. Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Київ : Міленіум, 2014. - 194 [1] с. - Із змісту: Медіакультура особистості та суспільства ; Інтернет- та кіберкультура ; Словник юного хакера (молодіжний сленг).
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (4)

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип. 3 (75) / [відп. секр. Н. П. Бірук]. – Житомир, 2014. - 320 с. - Із змісту: Сленг як перекладознавча категорія: поняття, етимологія, способи перекладу / І. В. Онушканич, М. В. Штогрин. Аб. №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (2), ЧЗ №1 (2)

05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 5 (77) / [відп. секр. Н. П. Бірук]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 318 с. - Із змісту: Афіксація як один з продуктивних способів деривації молодіжних сленгових одиниць (на прикладах з англійської, німецької, української та російської мов) / О. В. Столярчук.

Ірклій Є. Іншомовний молодіжний сленг: історія і сучасність / Євгенія Ірклій // Дивослово. - 2012. - N 12. - С. 35-37.

Майборода О. Словник інтернет-сленгу / підгот. Олекса Майборода // Школа. - 2016. - N 4. - С. 50-55.
ЧЗ №1

4И(Англ)
М 16
Маковский М. М. Современный английский сленг. Онтология, структура, этимология : [учеб. пособие] / М. М. Маковский. - Изд. 2-е, доп. - М. : КомКнига, 2005. - 164 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (3)

05
В 53
Медведь М. Н. Особенности интернет-вокабуляра в коммуникативном пространстве интернет-дискурса / М. Н. Медведь // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Вип. 66. - 2011. - № 954. - С. 49-53.
Кл.слова (ненормовані): інтернет-вокабуляр -- інтернет-дискурс -- словотвір -- словотворча модель -- сленг
Анотація: У статті розглянуто проблеми формування Інтернет-вокабуляру у комунікативному просторі Інтернет-дискурсу. Вивчено специфіку словотворчих процесів.
Б-ка ННІ інозем. філолог.

4
С 91
Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти : матеріали V Міжнарод. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців : 22 берез. 2013 р. / [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. - 587 с. – В змісті: О. Мовна організація комунікації в мережі Інтернет / Н. О. Гудзь. - С .138-140.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

801
Т 37
Тетради переводчика. Вып. 14 / под ред. Л. С. Бархударова. - М. : Междунар. отношения, 1977. - 131, [2] с.В содерж: Американский сленг XX в. в аспекте перевода / Р. И. Розина. - С .36-45.
ЧЗ №1 (1)

Шумейкіна А. Сучасний український сленг: конотативний аналіз // Дивослово. - 2010. - N 7. - С. 31-34.
ЧЗ №1

Шурупова М. В. Проблематика английского сленга в аспекте теории перевода / М. В. Шурупова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS". - 2010. - N 4. - С. 130-135.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

Підготувала Аліна Мартинюк

+1

263

Доброго дня, Оксано!
До Вашої наукової роботи на тему "Особливості відтворення персонажного мовлення в українських перекладах (на матеріалі п’єс Бернарда Шоу)" пропонуємо таку літературу:
Андрієнко Т. П. Стратегії відтворення іншомовних елементів у мовленні персонажів художнього твору // Філол. трактати. - 2012. - Том 4, N 1. - С. 11-16. - Бібліогр.: с. 16.
Бабенко В. М. Порівняльний аналіз оригіналу й перекладу під час вивчення зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навч. закладах України. — 2005. — № 6. — С. 39-42.
Ч/З № 1
Грицютенко В. І. До питання про відтворення стилістичного функціонування нелітературного мовлення у перекладі (п’єси Б. Шоу «Будинки вдівця» // Іноземна філологія. Вип. 56. – Львів, 1979. – С. 48-54.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
Грицютенко В. І. Про українські переклади п’єси Б. Шоу «Професія місіс Уоррен» // Укр. літературознавство. Вип. 29. – Львів, 1977. – С. 55-64.
Дудар О. В. Структури передачі чужого мовлення в американському романному дискурсі початку XX ст. / О. В. Дудар // Філол. трактати. - 2013. - Том 5, N 1. - С. 112-115. - Бібліогр.: с. 115
Ч/З № 1
4И(Англ)
K 69
Korunets' I. V. Theory and Practice of Translation [Text] = Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / Ilko V. Korunets' ; ред. О. І. Терех. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 445 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
Павлов М. Феномен Шоу для українського читацтва : коментар до перекладу «Пігмаліона» // Всесвіт. – 1999. - № 11/12. – С. 63-73.
Шоу Бернард. Пігмаліон // Всесвіт. — 1999. — № 11/12.-С.6—69.
Ч/З № 1
И(Англ)
Ш 81
    Shaw B. Pygmalion. Caesar and Cleopatra / Bernard Shaw ; подгот. текста, комент. и слов. Е. Г. Тигонен. - СПб. : КАРО, 2008. - 285, [2] p
И(Англ)
Ш 81
Shaw B. Four Plays / Bernard Shaw ; forew. and comment. by A. Anikst. - Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1952. - 354, [1] p. - (Библиотека иностранной литературы).
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

264

Віталій, можемо запропонувати Вам таку літературу на тему "Особливості передачі реалій при перекладі на українську мову":
40
Б 60
Бик І. С. Основи перекладу : для студентів ф-тів міжнар. відносин : навч. посіб. / І. С. Бик. - Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 287 с. - Бібліогр.: с. 275-281.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
4И(Англ)
В 31
Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 246, [2] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (10)
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Вип. 1 (87) : Філологічні науки. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. - 184, [2] с. – В змісті: Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі / Н. Д. Борисенко, О. С. Садловська. - С .48-52.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
913(У)
В 67
Волинь-Житомирщина. Вип. 15 / [редкол.: П. В. Білоус та ін.]. – Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 285 с. – В змісті: Проза Івана Франка англійською мовою: особливості передачі українських реалій засобами англійської мови / Анатолій Шевчук.
ЧЗ №1 (1)

З-86
Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р. П. Зорівчак. - Львів : Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1989. - 213, [2] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1), Аб. №1 (1)
4И(Англ)
K 21
Карабан В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову = Theory and practice of translation from Ukrainian into English : посібник-довідник / В'ячеслав Карабан, Джеймс Мейс. - Вінниця : Нова кн., 2003. – 600 с. - (Dictum Factum).
Б-ка ННІ інозем. філолог
4И(Англ)
K 69
Korunets' I. V. Theory and Practice of Translation [Text] = Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / Ilko V. Korunets' ; ред. О. І. Терех. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 445 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
4И(Нем)
К 95
Кучер З. І. Практика перекладу (німецька мова) : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Кучер З. І., Орлова М. О., Редчиць Т. В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова кн., 2017. - 459 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог.

Матеріал підготувала зав. інформаційно-бібліографічного відділу Аліна Мартинюк

0

265

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з практики перекладу на тему "Основні прийоми перекладу та специфіка їх практичного застосування". Дякую!

Доброго дня! До Вашої курсової пропонуємо таку літературу:

40
Б 60
Бик І. С. Основи перекладу : для студентів ф-тів міжнар. відносин : навч. посіб. / І. С. Бик. - Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 287 с. - Бібліогр.: с. 275-281.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

40
Б 91
Бурак А. Л. Translating Culture [Text] = Перевод и межкультурная коммуникация. Этап 1: уровень слова : [учеб. пособие] / Александр Бурак. - Изд. 2-е, стер. - М. : Р. Валент, 2005. - 145 с. - (Библиотека лингвиста).
Б-ка ННІ інозем. філолог

4И(Англ)(07)
В 19
Василюк Ірина Миколаївна. Основи теорії і практики перекладу : навч.-метод. посіб. / І. М. Василюк, І. М. Рудик. – Житомир : ПП Перегуда, 2006. - 120 с.

4И(Англ)
В 31
Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 246, [2] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (10)

4И(Англ)
К 14
Казакова Т. А. Практические основы перевода. English - Russian : учеб. пособие / Т. А. Казакова. - СПб. : Союз, 2002. - 317, [2] с. - (Изучаем иностранные языки).
Б-ка ННІ інозем. філолог.

4И(Англ)
K 21
Карабан В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову = Theory and practice of translation from Ukrainian into English : посібник-довідник / В'ячеслав Карабан, Джеймс Мейс. - Вінниця : Нова кн., 2003. – 600 с. - (Dictum Factum).
Б-ка ННІ інозем. філолог

4И(Англ)
K 69
Korunets' I. V. Theory and Practice of Translation [Text] = Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / Ilko V. Korunets' ; ред. О. І. Терех. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 445 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

4И(Нем)
К 95
Кучер З. І. Практика перекладу (німецька мова) : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Кучер З. І., Орлова М. О., Редчиць Т. В. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова кн., 2017. - 459 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог.

4И(Англ)(077)
М 84
Мешков О. Д. Практикум по переводу с русского языка на английский [Text] = Learn to translate by translating / Олег Мешков, Мартин Лэмберт ; отв. ред. В. Ф. Усов. - М. : НВИ-Тезаурус, 2002. - 115, [1] с.

Олейник А. Ю. Статус переводческих приемов в переводоведении / А. Ю. Олейник // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS". - 2012. - N 1. - С. 120-125.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)/

Матеріал підготувала зав. інформаційно-бібліографічного відділу Аліна Мартинюк

0

266

Nastyaaaa написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для написання  курсової роботи на тему "Відтворення ЛСП "Родина" у сучасній англійській мові". Буду дуже вдячна)

Доброго дня! До Вашої курсової пропонуємо таку літературу:

Левицкий, В. В. Семасиология [Текст] : [учебник] / В. В. Левицкий. - Винница : Нова кн., 2006. - 508 с.

Gray, L. S. Mastering Idiomatic English: Noun Phrases [Текст] : [textbook] / Loretta S. Gray. - Lincolnwood : NTC/Contemporary Publishing Company, 1999. - 90 p.

Вердиева, З. Н. Семантические поля в современном английском языке [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по специальности "Иностр. яз." / З. Н. Вердиева. - М. : Высш. шк., 1986. - 118, [2] с. - (Библиотека филолога).

Ильина, В. А. Ассоциативный эксперимент как способ образования семантического поля [Текст] / В. А. Ильина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 5. -  С. 7-10. - Библиогр. в конце ст. (13 назв.)

Мацкевич О. П. Особливості перекладу концепту FAMILY українською мовою // Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 25 лют. 2011 р. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. -  С. 226

Охота Н. В. Вербалізація концепту «мати» у сучасній лінгвокультурі // Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 25 лют. 2011 р. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. -  С. 265

Салюк І. В. Лінгвокультурні особливості концепту РОДИНА на основі роману У. С. Моема «Theatre» // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 24 лют. 2012 р. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - C. 376.

Підготували бібліотекарі ННІ іноземної філології Невмержицька В. О. і Власова Є. Г.

Отредактировано leni (2018-11-20 15:48:12)

0

267

Доброго дня! До Вашої курсової пропонуємо таку літературу:
40
Б 60
Бик, І. С. Основи перекладу : для студентів ф-тів міжнар. відносин : навч. посіб. / І. С. Бик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - Львів, 2014. - 287 с.
Б-ка ННІ інозем. філолог.
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 1 (87) : Філологічні науки / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Житомир, 2018. - 184, [2] с. – В змісті: Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі / Н. Д. Борисенко, О. С. Садловська. - С .48-52.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1), Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 58 / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Житомир, 2011. – 236, [4] с. – Із змісту: Українські та російські лексичні лакуни і шляхи пошуку їх відповідників англійською мовою / С. Ю. Кондратюк.
Аб. №1 (2), Б-ка ННІ інозем. філолог. (2), ЧЗ №1 (2)
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 34 / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Житомир, 2007. - 235, [2] с. – Із змісту: Шляхи збереження авторських імплікацій та національного колориту при відтворенні реалій із романів Ю. Андруховича англійською та польською мовами / М. Ю. Нечипоренко. - С .207-213.
ЧЗ №1 (2)
05
В 53
Большакова, Н. І. Национальная картина мира и проблема лакунарности игры слов в художестенном переводе / Н. І. Большакова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир, 2004. - Вип. 17. - С. 87-88.
Вільні: ЧЗ №1 (1)
05
В 53
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 726, Вип. 49 : Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов / [редкол. Н. Ф. Бориско та ін.]. - Харків : Константа, 2006. - 234 с.Із змісту: Реалії: шляхи аналізу та перекладу / О. І. Білоус. - С .207-212.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)

З-86
Зорівчак, Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) : [монографія] / Р. П. Зорівчак. - Львів : Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1989. - 213, [2] с.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1), Аб. №1 (1)
4
К 75
Кочерган, М. П. Основи зіставного мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. - К. : Академія, 2006. - 423 с. - (Альма-матер).
Каб. укр. мов. (1), ЧЗ №1 (1)

4
М 74
Мова і культура. Вип. 7, т. 5 : Міжкультурна комунікація / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. - К. : Вид. Дім Д. Бураго, 2004. - 263 с. – В змісті: Мовні лакуни та безеквівалентна лексика: культурологічний аспект / Л. М. Сікач.
Б-ка ННІ інозем. філолог.
801.5
Т 33
Теорія і практика перекладу. Вып. 10 / [редкол.: А. И. Чередниченко [и др.]. - Київ : Вища шк., 1983. - 134, [1] с. –В змісті: Фразеологічна лакуна як об'єкт перекладу / Б. М. Ажнюк. - С .99-106.
ЧЗ №1 (1)
4И(Англ)
Ш 33
Швачко, С. О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Швачко. - Вінниця : Нова кн., 2008. - 127 с. -. - Із змісту: Екстеріоризація синтаксичних лакун у квантитативному дискурсі.
Б-ка ННІ інозем. філолог. (1)
Евсюнина, Т. С. Понимание переводного текста: проблема перевода реалий / Т. С. Евсюнина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика". - 2012. - N 5. - С. 62-66.

Ромова, О. М. Понятие "реалия" в ряду других научных терминов в лингвистике / О. М. Ромова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика". - 2010. - N 2. - С. 60-63.
Сизоненко М. Б. Фразеологічні одиниці мови, що містять слова-реалії, як прояв культурної самобутності народу (на матеріалі сучасних американських фразеологізмів) / М. Б. Сизоненко // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф... / [ред.: В. В. Жуковська, О. А. Черниш]. - Житомир ; Київ : ЦУЛ, 2015. – 379-387 с.
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк, Є. Г. Власова

0

268

Oksana написал(а):

Доброго дня!
допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Особливості перекладу фірмових назв з англійської на українську мову"
Завчасно дякую!

Доброго дня, Оксано! Пропонуємо Вам такий перелік книг:
Адаменко, У. А. Бренд как тип рекламного текста / У. А. Адаменко // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 5. - С. 5-9.

Антонюк, Н. М. Present-Day English Terminology: Theory and Practice : навч. посіб. / Н. М. Антонюк, Л. Л. Славова ; [рец.: Карабан В. І., Коломієць Л. В., Іваницька Н. Б.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 119

English Profesional and Culturally-linked Terminology: Translation Aspects : навч. посіб. / Н. М. Антонюк [та ін.] ; [рец.: Карабан В. І., Коломієць Л. В., Борисенко Н. Д.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 253 с.

Білозерська, Л. П.Термінологія та переклад : навч. посіб. для студ. філолог. напряму підготовки / Л. П. Білозерська, Н. В. Возненко, С. В. Радецька ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Нова кн., 2010. – С. 67-76

Грицай І. С. Вживання технічних термінів в англомовній художній літературі та їх переклад на українську мову / І. С. Грицай //
Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 25 лют. 2011 р. / за заг. ред.: В. В. Жуковської, І. І. Савчук, Л. Є. Блін. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 95-97

Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : [посіб.-довід.] / В. І. Карабан ; [рец.: З. О. Гетьман, А. Г. Гудманян, О. М. Старикова]. - Вінниця : Нова кн., 2002. - 562 с.

Коваленко, А. Я. Общий курс научно-технического перевода : пособие по пер. с англ. яз. на рус. / А. Я. Коваленко. - Киев : ИНКОС, 2004. - 314, [1] с.

Скребкова-Пабат, М. А. Технічний переклад: елементи теорії та практики  : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. - Львів : Новий світ-2000, 2012. - 203 с.

Слепович, В. С. Курс перевода. Английский - русский = Translation Course : [учеб. пособие] / В. С. Слепович. - Изд. 2-е. - Минск : ТетраСистемс, 2002. - 268, [1] с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

269

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з практики перекладу на тему "Особливості перекладу фразеологізмів міфічного походження з англійської на українську мову". Дякую!

Дорого дня! На запитану тему надаємо таку інформацію:
Алимов, В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации : [учеб. пособие] / В. В. Алимов. - Изд. 4-е, испр. - М. : КомКнига, 2006. - 158 с.

Великоредчанина, Л. А. Современная текстовая адаптация библейских фразеологизмов в английском и русском языках / Л. А. Великоредчанина // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2013. - N 5. - С. 53-59.

Єгорова О. І. Міфологія у фразеологічній рефлексії: проблеми кодування і декодування / О. І. Єгорова, І. В. Серженко // Філол. трактати. – 2014. – Т. 6, № 2. – С. 25-30.

Казакова, Т. А. Практические основы перевода. English - Russian : учеб. пособие / Т. А. Казакова. - СПб. : Союз, 2002. - 317, [2] с. - (Изучаем иностранные языки).

Карабан, В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову = Theory and practice of translation from Ukrainian into English : посібник-довідник / В'ячеслав Карабан, Джеймс Мейс. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 606 с. : табл. - (Dictum Factum).

Комиссаров, В. Н. Пособие по переводу с английского языка на русский : [в 2 ч.] : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров, Я. И. Рецкер, В. И. Тархов. - 1960 - 1965
Ч. 1 : Лексико-фразеологические основы перевода. - М. : Изд-во лит. на иностр. яз., 1960. - 175, [1] с.

Кунин , А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания : [учебник] / А. В. Кунин . - М. : Междунар. отношения, 1972. - 287, [1] с.

Левицкая, Т. Р. Проблемы перевода : на материале соврем. англ. яз. / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. - М. : Междунар. отношения, 1976. - 203, [2] с.

Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика : Очерки лингвист. теории пер. / Я. И. Рецкер. - М. : Междунар. отношения, 1974. - 215, [1] с.

Савченко Л. В. Міфологічний етнокод культури у фразеосистемі мови // Філол. трактати. – 2014. – Т. 6, № 3. – С. 105-110.

Сержантова, М. А. Проблема современной интерпретации библейской притчи / М. А. Сержантова // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2009. - N 4. - С. 30-35.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

270

Юленька написал(а):

Доброго вечора!Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Адаптація та переклад іншомовних слів та виразів у сучасному медійному дискурсі" Сердечно дякую!

Доброго дня! Нам вдалося до запропонованої теми підібрати таку літературу:
Бик, І. С. Основи перекладу : для студентів ф-тів міжнар. відносин : навч. посіб. / І. С. Бик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 287 с.

Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : [посіб.-довід.] / В. І. Карабан ; [рец.: З. О. Гетьман, А. Г. Гудманян, О. М. Старикова]. - Вінниця : Нова кн., 2002. - 562 с.

Карабан, В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову = Theory and practice of translation from Ukrainian into English : посібник-довідник / В'ячеслав Карабан, Джеймс Мейс. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 606 с. : табл. - (Dictum Factum).

Легуцька, О. І. Інтертекстуальні включення в медіапросторі Великої Британії / О. І. Легуцька // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання іноземнох мови в умовах соціокультурної освіти : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих науковців : 22 бер. 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філол.; [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 277-279

Макарова, О. С. Поняття медіа-дискурсу в сучасних лінгвістичних дослідженнях / О. С. Макарова // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 24 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філол., Студ. наук. т-во "Просвіта" ; [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 263-265.

Семенюк, І. С. Маніпулятивний вплив у медійному англомовному меритократичному дискурсі / І. С. Семенюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - Вип. 2 (73). – С. 174-177.

Семенюк, І С. Лінгвостилістичні особливості текстів сучасної американської художньої прози та газетної публіцистики з юридичної тематики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Семенюк ; [рец.: А. Е. Левицький, Л. Ф. Ваховська, І. Є. Фролова]. - К. : НВП Поліграфсервіс, 2010. - 214 с.

Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір [Текст] : монографія / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; [рец.: О. М. Ільченко, С. О. Швачко ; ред.: А. Е. Левицький, С. І. Потапенко]. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. - 255 с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка