Віртуальна Довідкова Служба

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка


Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка

Сообщений 241 страница 256 из 256

1

Шановні користувачі!
    На сайті нашої бібліотеки працює віртуальна довідкова служба (ВДС) «Запитай бібліотекаря» - онлайнова служба, що виконує разові запити віртуальних користувачів, пов’язані з пошуком різного спектру інформації. Це бібліотечна служба,  яка допоможе Вам  зорієнтуватися у бібліотечному просторі. Мета створення цього сервісу – розкриття та популяризація книжкових фондів та діяльності нашої бібліотеки для віддалених користувачів. Перш ніж поставити запитання, необхідно ознайомитися з Правилами користування віртуальною довідковою службою Бібліотеки Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Правила користування віртуальною довідковою службою «Запитай бібліотекаря»
  Основними принципами роботи ВДС є:
• загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів;
• універсальний характер запитів згідно профілю книжкового фонду бібліотеки;
• оперативність виконання запитів;
• обов’язковість обробки всіх прийнятих запитів і надання відповіді;
• обов’язковість повідомлення про неможливість виконання запиту;
• лаконічність міжособистої взаємодії бібліотекарів і віддалених користувачів.

    Звернувшись до нашої служби, Ви зможете у режимі «запит-відповідь» одержати:
• відомості про наявність видання у бібліотеці та шифр зберігання документа;
• консультацію з бібліографічного опису (уточнення елементів, які відсутні або неточно наведені);
• інформацію про необхідну літературу до реферату чи курсової роботи;
• список літератури за темою (за довідково-бібліографічним апаратом нашої бібліотеки
до 8-10 джерел);
• список нових надходжень до бібліотеки за певний період;
• консультації з використання книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки.

    Джерела виконання запитів:
• електронний каталог бібліотеки;
• традиційний довідково-бібліографічний апарат;
• повнотекстові та бібліографічні бази, які є власністю бібліотеки.

  Віртуальна довідкова служба не виконує запити, якщо:

• запит пов'язаний з комерційною діяльністю;
• запит заперечує чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
• запит пов'язаний з наданням готових рефератів, курсових та дипломних робіт; перекладом текстів; вирішенням математичних, фізичних, хімічних та інших завдань.

Як задати питання?

Одне питання Ви можете надіслати в довільній формі державною мовою на наш форум. Для цього потрібно зареєструватись на форумі: вказавши свій логін та  e-mail. Просимо Вас обов’язково уточнювати мету запиту та обсяг необхідної інформації. Точний і повний запит забезпечує детальне виконання довідки.

    Як отримати відповідь?

Відповідь на свій запит шукайте тут на форумі виконаних довідок у зворотньо-хронологічному порядку. Усі довідки виконуються протягом 1-3 діб. Запити, що надійшли у суботу та неділю, виконуються у понеділок (або перший робочий день після свят).

Примітка:
Можливо, Ви зможете самостійно знайти неохідну інформацію й тим самим прискорити час її одержання. Для цього можете скористатися електронним каталогом  або звернутися у розділ « Ресурси» та «Бібліографічні посібники»  нашої Web-сторінки, або здійснити традиційний пошук через систему картотек, каталогів, які знаходяться у  бібліотеці.

+2

241

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з лінгвокраїнознавcтва на тему "Лекcико-граматичні особливості американських афоризмів". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Можете скористатися даною літературою для написання курсової роботи:

1. Афоризмы [Текст] : По иностранным источникам / [сост. Я. Берлина]. - М. : Прогресс, 1966. - 415 с.
ЧЗ №1 (1)

2. Бажалкина, Н. С. Лексико-семантические составляющие политических афоризмов (на материале английского и русского языков) [Текст] / Н. С. Бажалкина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 1. - С. 120-125.

3. Иванова, Ю. С. Слоган, пословица и афоризм [Текст] / Ю. С. Иванова // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2011. - N 5. - С. 130-133

4. Івасишина, Т. А. Семантико-когнітивний потенціал біблійних афоризмів у контексті художнього дискурсу [Текст] / Т. А. Івасишина // Мовознавство : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України. - 2017. - N 5. - С. 73-80.

5. Кунин , А. В. Фразеология современного английского языка. Опыт систематизированного описания [Текст] : [учебник] / А. В. Кунин . - М. : Междунар. отношения, 1972. - 287, [1] с.

6. Лесин, В. М. Словник літературознавчих термінів [Текст] / В. М. Лесин, О. С. Пулинець. - Вид. 2-ге, перероб. і допов. - Київ : Рад. шк., 1965.

7. Смит, Л. П. Фразеология английского языка [Текст] : [учебник] / Логан П. Смит ; пер. А. С. Игнатьева ; [ред. М. И. Перпер] ; [предисл. Д. Н. Шмелева]. - М. : Гос. учеб.-пед. изд-во м-ва просвещения РСФСР, 1959. - 207, [1] с.

8. Теорія і практика перекладу [Текст] : респ. міжвідом. наук. зб. - Київ : Вища шк., 1979 - Вып. 10 : республик. междуведомствен. науч. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; [редкол.: А. И. Чередниченко [и др.]. - 1983. - 134, [1] с.
ЧЗ №1 (1)

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

242

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з лінгвокраїнознавства на тему "Вживання реалій в художній літературі". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Нам вдалося підібрати для Вас таку літературу:
1.  Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с.

2. Дмитриева, Н. Д. Вопросы изучения реалий (на материале романа Ч. Диккенса "Повесть о двух городах") [Текст] / Н. Д. Дмитриева // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 2. -  С. 97-101.

3. Евсюнина, Т. С. Понимание переводного текста: проблема перевода реалий [Текст] / Т. С. Евсюнина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 5. - С. 62-66.

4. Евсюнина, Т. С. Проблема понимания слов-реалий русскими и британскими читателями (на материале цикла рассказов А. Конан Дойла о Шерлоке Холмсе) [Текст] / Т. С. Евсюнина // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2013. - N 1. -  С. 52-58.

5. Зорівчак, Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) [Текст] : монографія / Р. П. Зорівчак. - Львів : Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1989. - 213, [2] с.

6. Ковригина, И. А. Реалии-американизмы конца XIX в. и проблема их межъязыковой передачи (на материале русских переводов романа Теодора Драйзера "Титан") [Текст] / И. А. Ковригина // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 1. - С. 80-85.

7. Крупник, Л. В. Особенности перевода реалий: имен собственных и топонимов (на материале исторического романа Лью Уоллиса "Бен-Гур") [Текст] / Л. В. Крупник // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 1. - С. 85-90.

8. Од слова путь верстаючи й до слова... : зб. на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак = Paving the Path that Runs from Word to Word... : in honour of Roksolana P. Zorivchak / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. - 997, [12] с.

9. Томахин, Г. Д. Реалии-американизмы : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.

10. Федоров, А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) [Текст] : для ин-тов и фак. иностр. яз. [учеб. пособие] / А. В. Федоров ; отв. ред. Л. С. Бархударов. - 5-е изд. - М. : Филология три ; СПб. : Филолог. фак. СПбГУ, 2002. - 414, [1] с. - (Студенческая библиотека).

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

243

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з лінгвокраїнознавства на тему "Функціонування етнографічних реалій Австралії та Нової Зеландії". Дякую!

Доброго дня, Віталій!
Радимо таку літературу до Вашої теми:

1. Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь [Текст] : ок. 5000 единиц / под общ. рук.: В. В. Ощепковой, А. С. Петриковской = Dictionary of AUSTRALIA and NEW ZEALAND : about 5000 entries / edited under the Supervision of V. V. Oshchepkova and A. S. Petrikovskaya. - 2-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 2001. - 211, [2] с.

2. Australia [Текст] : [history and identity] // English Learner's Digest. - 2010. - N 2. - С. [1]-3 : фотогр.

3. Australia / comp. by Larisa Zakharova // English. Шкільний світ : language & culture : weekly. - 2001. - N 20. - С. 4-8 : ill.

4. A Glimpse of English Speaking Countries [Текст] / сост. Е. Л. Власова [и др.]. - М. : Наука, 1969. - 302 с.

5. Борисенко, Н. Д. Англомовний світ: лінгвокраєзнавчий вимір [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Борисенко, Л. Ф. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 339 с.

6. Борисенко, Н. Д. Лінгвокраїнознавство англомовних країн [Текст] : для студ. ден. від-нь / Н. Д. Борисенко, О. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 160 с.

7.  Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с.

8. Єфремов, С. В. Країнознавство. Україна та англомовні країни [Текст] : [посібник] / С. В. Єфремов. - Х. : Основа, 2008. - 175 с. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" : засн. 2003 р. ; вип. 12 (72)).

9. New Zealand / comp. by Tatiana Mykhailenko // English. Шкільний світ : language & culture : weekly. - 2001. - N 31-32. - С. 6-8 : ill.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

244

Trunceva Vira написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з психології на тему: "Поведінкові стратегії дітей молодшого шкільного віку у конфліктах з батьками". Дякую!

Доброго дня, Trunceva Vira!
Пропонуємо таку літературу до Вашої теми:
Єрємєєва Н. Дисципліна без конфліктів : семінар-практикум для батьків / Наталія Єрємєєва, Юлія Таланова // Психолог. - 2014. - N 24. - С. 17-18
371
П 78
Коновальчук І. М. Можливості задачного підходу в підготовці вчителів початкової школи до вирішення конфліктів дітей з батьками / І. М. Коновальчук // Проблеми освіти . Вип. 87 / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти. - Житомир, 2017. - С. 140-146.
Ч/З № 1
Коновальчук І. М. Сфери конфліктної взаємодії батьків з дітьми молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/12792/1/Стаття Коновальчук І.М. Сфери конфл. взаємодії батьків з дітьми мол. шк. віку.pdf. – Дата перегляду: 15.05.2017. – Назва з тит. екрана.
Костинюк О. Конфлікти з батьками : година спілкування з елементами тренінгу / Ольга Костинюк // Шк. світ. - 2014. - N 6. - С. 15-17.
371.015
О-28
Общение и формирование личности школьника. Опыт экспериментального психологического исследования : [монография] / под ред. А. А. Бодалева, Р. Л. Кричевского. - М. : Педагогика, 1987. - 149, [2] с. - (Образование. Педагогические науки). - Библиогр.: с. 146-150. - Из содерж.: Диагностика отношений родителей с младшими школьниками и подростками.

371.015
П 24
Педагогический опыт как источник психолого-педагогических знаний о коллективе и личности школьников : сб. науч. тр. / Акад. пед. наук СССР, Науч.-исслед. ин-т общ. проблем воспитания ; ред. В. И. Максакова [и др.]. - М. : [б. в.], 1986. - 144 с. - Из содерж.: Изучение отношения младших школьников к родителям / Л. С. Бородушкина.
Репринцева Г. И. Гармонизация детско-родительских отношений в кризисной ситуации / Г. И. Репринцева // Педагогика. - 2013. - N 9. - С. 63-69.
Сердюк В.  У гармонії з конфліктом : заняття для батьків / Валентина Сердюк // Психолог. - 2010. - N 17. - С. 9-10.
Тригук, О. Проблеми спілкування в системі "Батьки-діти" / Оксана Тригук // Психолог. Шкільний світ : всеукр. газ. - 2011. - N 2. - С. 19-20.
Ярмолицька С. Формування гармонійних батьківсько-дитячих відносин у родині : практ. заняття / Світлана Ярмолицька, Світлана Демидась // Психолог. - 2014. - N 24. - С. 21-25.
ЧЗ №1
Матеріал підготувала А. І. Мартинюк

+1

245

tori8889 написал(а):

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літерату для курсової роботи з теми: "Реалії на позначення національного колориту Нової Зеландії".

Отредактировано tori8889 (Вчера 12:08:10)


Доброго дня! Пропонуємо Вам такий список літератури до написання курсової роботи:

1. Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь [Текст] : ок. 5000 единиц / под общ. рук.: В. В. Ощепковой, А. С. Петриковской = Dictionary of AUSTRALIA and NEW ZEALAND : about 5000 entries / edited under the Supervision of V. V. Oshchepkova and A. S. Petrikovskaya. - 2-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 2001. - 211, [2] с.

2. Борисенко, Н. Д. Англомовний світ: лінгвокраєзнавчий вимір [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Борисенко, Л. Ф. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 339 с.

3. Борисенко, Н. Д. Лінгвокраїнознавство англомовних країн [Текст] : для студ. ден. від-нь / Н. Д. Борисенко, О. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 160 с.

4. Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с.

5.  Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с.

6. A Glimpse of English Speaking Countries [Текст] / сост. Е. Л. Власова [и др.]. - М. : Наука, 1969. - 302 с.

7. Єфремов, С. В. Країнознавство. Україна та англомовні країни [Текст] : [посібник] / С. В. Єфремов. - Х. : Основа, 2008. - 175 с. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" : засн. 2003 р. ; вип. 12 (72)).

8. New Zealand / comp. by Tatiana Mykhailenko // English. Шкільний світ : language & culture : weekly. - 2001. - N 31-32. - С. 6-8 : ill.

9. Томахин, Г. Д. Реалии-американизмы [Текст] : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Невмержицька В. О.

0

246

Ольга Химич написал(а):

biblZDU
Доброго дня допоможіть будь ласка знайти матеріал для курсової роботи на тему "Міфологія Ірландії як джерело фонових знань"


Доброго дня! Пропонуємо Вам попрацювати з такою літературою:
1. Воробйова, І. А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова. - Київ : Слово, 2014. - 269, [1] с.

2. Борисенко, Н. Д. Лінгвокраїнознавство англомовних      країн [Текст] : для студ. ден. від-нь / Н. Д. Борисенко, О. О. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 160 с.

3. Гапонів, А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : [підруч. для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / А. Б. Гапонів, М. О. Возна ; за заг. ред. В. В. Бондаренко. - Вінниця : Нова кн., 2005. - 463 с.

4. A Glimpse of English Speaking Countries [Текст] / сост. Е. Л. Власова [и др.]. - М. : Наука, 1969. - 302 с.

5. Ліндер, Е. Р. Чи знаєте ви? : [посіб. для учнів старш. кл. та студентів] / Е. Р. Ліндер, Л. К. Маслова, Р. І. Циба. - Київ : Рад. шк., 1980. - 151, [1] с.

6.   Сатинова, В. Ф. Читаем и говорим о Британии и британцах [Текст] : [учеб. пособие] / В. Ф. Сатинова. - 2-е изд. стер. - Минск : Вышэйш. шк., 1997. - 255 с. : ил., фотогр.

7.    Timanovskaya, N.  Spotlight on English-speaking Countries : учеб. пособие по страноведению / N. Timanovskaya. - Изд. 3-е. - Тула : Автограф, 2000. – С. 52.

8.   The New Encyclopedia Britannica : [in 33 vol.] / ed.: Robert P. Gwinn, Peter B. Norton, Robert McHenry. - Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1993
Vol. 21 : Macropaedia. - Chicago ; 1993. – Р. 997-1016.

Довідку виконала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

+1

247

Alina написал(а):

Доброго дня! Будь ласка, допоможіть знайти матеріал до теми "Особливості роботи  з молодшими школярами, які мають порушення зору". Буду дуже вдячна!


Доброго дня!Розкрити вашу тему можна за допомогою таких джерел:
1. 371.9
Е 72
Ермаков В. П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения : справоч.-метод. пособие для учителя / В. П. Ермаков, Г. А. Якунин. – М. : Просвещение, 1990. - 222, [1] с.
Аб. №1 (1), ЧЗ №1 (1)
2. Кобильченко В. Загальні підходи щодо психологічної реабілітації школярів з глибокими порушеннями зору / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2007. – № 1. – С. 7-9.
3. Кобильченко В. Концепція психологічного супроводу учнів 1-4 класів спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями зору / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2007. – № 4. – С. 36-39.
4. Кобильченко В. Методичні рекомендації щодо проведення індивідуальних занять з корекції психосоціального розвитку учнів 1-4 класів з порушеним зором / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2006. – № 1. – С. 12-15.
5. Кобильченко В. Теоретико-методичні засади корекції психосоціального розвитку молодших школярів з глибокими порушеннями зору / Вадим Кобильченко // Дефектологія. – 2005. – № 2. – С. 23-27.
6. 371.9
К 60
Колишкін О. В. Особливості психічного розвитку дітей з порушенням зору / О. В. Колишкін // Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» : навч. посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : Унів. кн., 2012. – С. 99-102.
ЧЗ №1 (1), Аб. природ. (3), ЧЗ природ. ф-ту (1), Аб. №1 (10)
7. Колупаєва А. Навчання дітей з порушеннями зору в масових загальноосвітніх закладах / Алла Колупаєва // Дефектологія. – 2011. – № 1. – С. 13-17.
8.
371.9
Л 64
Литвак А. Г. Тифлопсихология : учеб. пособие / А. Г. Литвак. – М. : Просвещение, 1985. – 206, [2] с.
ЧЗ №1 (1)
9. Скрипник Т. Особливості розвитку ставлення до себе у слабозорих дітей / Тетяна Скрипник, Оксана Таран // Дефектологія. – 2003. – № 4. – С. 23-26. – Бібліогр.: с. 26.

Підготувала А. Мартинюк

0

248

Діана Усевич написал(а):

Доброго дня!
Будь ласка, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему "РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТАНОВЛЕННІ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ"
Дякую)

Доброго дня! Пропонуємо Вам таку літературу до Вашої курсової роботи:
1. Адаменко, В. С. Англійська мова - мова міжнародного спілкування / В. С.   Адаменко // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 6. - С. 23-27

2. Борисова, Л. И. "Ложные друзья переводчика". Общенаучная лексика. Английский язык : [учеб. пособие по науч.-техн. пер.] / Л. И. Борисова. - М. : НВИ-Тезаурус, 2002. - 211, [1] с. - (Научно-технический перевод).

3. Гутнер, М. Д. Пособие по переводу с английского языка на русский общественно-политических текстов / М. Д. Гутнер. - М. : Высш. шк., 1982. - 157, [1] с. - Загл. обл. : A Guide to Translation from English into Russian.

4. Интернациональные элементы в лексике и терминологии : [монография] / [редкол.: В. В. Акуленко, Н. Д. Андреев, В. И. Перебейнос]. - Х. : Вища шк., 1980. - 208 с.

5. Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : грамат. труднощі, лекс., термінолог. та жанрово-стиліст. пробл. / В. І. Карабан ; рец.: З. О. Гетьман, А. Г. Гудманян, О. М. Старикова. - Вінниця : Нова кн., 2002. - 562 с.

6. Карабан, В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову = Theory and practice of translation from Ukrainian into English : посібник-довідник / В'ячеслав Карабан, Джеймс Мейс. - Вінниця : Нова кн., 2003. - 606 с.

7. Кияк, Т. Р. Запозичення та інтернаціоналізми у фахових мовах / Т. Р. Кияк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. - Вип. 27. - С. 32-34.

8. Левицкая, Т. Р. Пособие по переводу с английского языка на русский : учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз / Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман. - М. : Высш. шк., 1973. - 134, [2] с.

9. Лейба, В. І. Англійська мова - мова міжнародного спілкування : [конспект уроку] : 9 кл. / В. І. Лейба // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. - 2018. - N 4/5. - С. 36-39

10. Чернышова, Л. А. Интернациональные термины как компонент профессиональной языковой картины мира / Л. А. Чернышова // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2014. - N 3. - С. 51-56


Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

+1

249

Alina написал(а):

Добрий день! Мені потрібна література по темі "Навчання дітей з особливими освітніми потребами в Україні". дякую!

Доброго дня! Для вивчення данної теми пропонуємо Вам ознайомитися з такою літературою:
1. Актуальні питання інклюзивної освіти : навч. посіб. / уклад.: О. М. Борейко, Ю. Ю. Агапов. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 143 с.
2. Коврігіна, Л. М. Формування готовності вчителя до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / Лілія Михайлівна Коврігіна // Освіта та розвиток обдар. особистості : наук.-метод.журн. - 2017. - N 11. - С. 10-16. - Бібліогр.: с. 15-16 (
3. Колупаєва, А. Інклюзія - соціальна модель устрою суспільства / Алла Колупаєва, Оксана Таранченко // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2017. - N 2. - С. 47-50. - Бібліогр.: с. 50 (
4. Колупаєва, А. Освіта дітей з особливими потребами за часів незалежності України: етапність у стратегічному вимірі / Алла Колупаєва, Оксана Таранченко // Особлива дитина: навчання і виховання = Exceptional child: teaching and upbringing : наук., навч., інформ. журн. - 2016. - N 3. - С. 7-18. - Бібліогр.: с. 17-18
5. Луценко, І. Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні  / Інна Луценко // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2017. - N 3. - С. 53-56. - Бібліогр.: с. 56
6. Моклович, Ю. А. Інклюзивна форма освіти: досвід колективу загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Ю. А. Моклович // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання : наук.-метод. журн. . - 2013. - N 1. - С. 40-42
7. Мороз, Б. Упровадження нових інформаційних технологій в умовах інклюзивної системи навчання [Текст] / Борис Мороз, Людмила Коваль // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання : наук.-метод. журн. . - 2010. - N 2. - С. 28-30.
8. Родименко, І. Інклюзивне навчання: ретроспективний екскурс та аналітичні висновки для впровадження в Україні [Текст] / Ірина Родименко // Особлива дитина: навчання і виховання = Exceptional child: teaching and upbringing : наук., навч., інформ. журн. - 2017. - N 4. - С. 17-26. - Бібліогр.: с. 25-26
9. Сердюк, В. М. Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі : семінар-тренінг для педагогів / В. М. Сердюк // Шк. психологу. Усе для роботи : наук.-метод. журн. - 2017. - N 12. - С. 4-7. - Бібліогр.: с. 7
10. Таранченко, О. Соціальне інтегрування: ключовий концепт інклюзії  / Оксана Таранченко // Особлива дитина: навчання і виховання = Exceptional child: teaching and upbringing : наук., навч., інформ. журн. - 2017. - N 3. - С. 7-15. - Бібліогр.: с. 14-15
Матеріал підготувала А. Мартинюк.

+1

250

vano написал(а):

Доброго дня! Прохання допомогти в підборі літератури до теми "Інтегрування дітей з порушеннями слуху в загальноосвітній простір".

Доброго дня! Пропонуємо Вам попрацювати з такою літературою:
1. Вовченко О. Особливості використання музично-ритмічних занять як засобу корекції психофізичного розвитку дітей із порушеннями слуху / Ольга Вовченко // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2016. - N 2. - С. 26-33. - Бібліогр.: с. 33
2. Жук В. Технології навчання словесного мовлення дітей з порушеннями слуху / Валентина Жук // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - N 1. - С. 25-28. - Бібліогр.: с. 28
3. Задворнова О. М. Сучасний підхід до організації інклюзивного навчання дітей з порушенням слуху / О. М. Задворнова // Логопед. - 2016. - N 7. - С. 15-19.
4. Зборовська Н. Особливості білінгвального навчання у школі для дітей із порушеннями слуху / Наталія Зборовська // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2011. - N 2. - С. 12-15. - Бібліогр.: с. 15
5. Таранченко О. Діти з порушеннями слуху в інклюзивному закладі / Оксана Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2010. - N 4. - С. 3-8
6. Таранченко, О. Концепція розвитку системи освіти осіб із порушеннями слуху в Україні [Текст] : проект / Оксана Таранченко, Оксана Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2015. - N 1. - С. 26-33. - Бібліогр.: с. 33
7. Таранченко О. Пріоритетні напрями розвитку національної освіти осіб із порушеннями слуху / Оксана Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - N 3. - С. 49-53.
8. Таранченко О. М. Спеціальна освіта осіб з порушеннями слуху: періоди розбудови / О. М. Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання та виховання. - 2012. - N 1. - С. 2-5. - Бібліогр.: с. 5.
9. Федоренко О. Особливості впровадження технології спільного викладання у процесі навчання учнів із порушеннями слуху в різних типах освітніх закладів / О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання .- 2014 .- № 4 .- С. 75-80
10. Федоренко О. Особливості педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання / О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання .- 2015 .- № 2 .- С. 72-77
11. Федоренко О. У пошуках оптимальних шляхів упровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху / Оксана Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. - 2013. - N 2. - С. 41-43. - Бібліогр.: с. 43.
12. Харламова А. Учні з порушенням слуху : організація корекц.-пед. допомоги / Аліса Харламова // Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів. - 2015. - N 1. - С. 40-42
13. Чібікова О. Застосування проектної системи навчання з метою розвитку компетентностей учнів із порушеннями слуху / Олена Чібікова, Оксана Федоренко // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. . - 2013. - N 3. - С. 59-62. - Бібліогр.: с. 62.

+1

251

Дякую Вам за допомогу!

0

252

Tetiana написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь лаcка, підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему "Дитяча література як засіб розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів: дидактичні аспекти". Дякую!

Отредактировано Tetiana (Вчера 16:26:07)

оброго дня! Пропонуємо Вам переглянути такий список літератури:

Буряк В. Активность и самостоятельность учащихся в познавательной деятельности / В. Буряк // Педагогика. – 2007. - № 8. – С. 71-77.
Кл.слова (ненормовані):
ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ -- ПІЗНАВАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ -- ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС – ІНІЦІАТИВНІСТЬ
05
В 53
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 43 / [відп. секр. Н. П. Щербакова]. Житомир, 2009. – В змісті: Інтерактивні методи в розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів / Л. І. Чулак, Л. І. Козак, І. І. Коновальчук.
05
В 53
Вісник Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 13 / [голов. ред. П. Ю. Саух ; відп. ред. П. В. Білоус ; заст. відп. ред. О. А. Дубасенюк ; відп. секр. Т. О. Шевчук]. - 2003. - 265, [3] с. - Із змісту: Психологічні особливості розвитку пізнавальної самостійності сучасних учнів / Л. М. Король, С. М. Максимець. - С .249-252
ЧЗ №1 (1)
37(09)У
І-89
Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / за ред. В. Г. Кременя. - Київ : Знання, 2003. - 767 с. - Із змісту: Дидактичні умови розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів / О. Я. Савченко.
ЧЗ №1, Аб. № 1
Митник, О.     Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання [Текст] / Олександр Митник, Світлана Швець, Галина Буряк // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2016. - N 11. - С. 13-19 ; N 12. - С. 15-19 ; Поч. шк. - 2017. - N 1. - С. 10-15 ; N 2. - С. 18-21 .
378
М 74
Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; рец.: Н. А. Сейко, Г. П. Васянович, Н. М. Дубравська. - Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 403 с. - Із змісту: Розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів як передумови оптимізації процесу навчання / О. М. Стрельченко, О. А. Дубасенюк.
ЧЗ №1
Палій, В. І. Основні напрями роботи з дитячою книгою у початковій школі / В. І. Палій // Початкове навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2010. - N 19/21. - С. 51-60
ЧЗ №1
378.1
П 84
Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти [Текст] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за заг. ред.: С. С. Вітвицької, Н. М. Мирончук]. - Житомир : Левковець, 2015. - 380 с. – Із змісту: Формування в учнів початкової школи позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності на уроках читання / Тетяна Михаляк, В. А. Ковальчук. - С .105-107
ЧЗ №1 (1)
371.01
С 13
Савченко, О. Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів / О. Я. Савченко. - Київ : Рад. шк., 1982. - 174, [2] с.
ЧЗ №1 (1), Аб. №1 (4)
378.147
С 89
Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти [Текст] : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полісся, 2016. - Ч. 2. - 296 с. – В змісті:  Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів як психологічна проблема / Т. М. Пушкар. - С .124-128. - Бібліогр.: с. 128 (8 назв)
Ткачук, Г. Роль і місце дитячої книжки у розвитку творчої особистості дитини-читача / Галина Ткачук // Поч. шк. : наук.-метод. журн. - 2016. - N 5. - С. 27-30.
Чернишук В. Дидактична роль казки на уроках читання // Початкова школа. – 2008. - № 10. – С. 7-8.
Ярченко, Л. П.  Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інтерактивних технологій у навчально-виховний процес [Текст] / Л. П. Ярченко // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2015. - N 12. - С. 2-4.

Матеріал підготувала Аліна Мартинюк

0

253

Віталій написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з практики перекладу на тему "Способи відтворення антропонімів при перекладі з англійської на українську мову". Дякую!


Доброго дня! Вітаю з початком! Пропонуємо переглянути таку літературу:

1. Артемова, А. Ф. Имена собственные в сленге / А. Ф. Артемова, О. А. Леонович // Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. - 2013. - N 2. - С. 56-59.

2. Артемова, А. Ф. Имя John в английском культурном контексте / А. Ф. Артемова, О. А. Леонович // Иностр. яз. в шк. : науч.-метод. журн. - 2015. - N 4. - С. 55-59.

3. Беляева, Е. И. Социально обусловленные антропонимы в современном английском языке / Е. И. Беляева // Иностранные языки в школе : науч.-метод. журн. - 2011. - N 1. - С. 79-84.

4. Гюббенет, И. В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного текста : монография / И. В. Гюббенет. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. - 204, [1] с.

5. Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми : [посіб.-довід.] / В. І. Карабан ; [рец.: З. О. Гетьман, А. Г. Гудманян, О. М. Старикова]. - Вінниця : Нова кн., 2002. - 562 с.

6. Крупник, Л. В. Особенности перевода реалий: имен собственных и топонимов (на материале исторического романа Лью Уоллиса "Бен-Гур") / Л. В. Крупник // Вестник МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2012. - N 1. - С. 85-90.

7. Оликова, М. А. Обращение в современном английском языке : монография / М. А. Оликова ; рец. Г. Г. Почепцов. - Львов : Изд-во при львов. гос. ун-те издат. об-ния "Вища школа", 1979. - 82, [2] с.

8. Титова, О. А. Английские фразеологизмы-антропономинанты в системе средств объективации национально-культурных ценностей / О. А. Титова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: "Лингвистика" = Bulletin of Moscow State Regional University. Series: "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2010. - N 3. - С. 90-94.

9. Томахин, Г. Д. Реалии-американизмы : пособие по страноведению / Г. Д. Томахин. - М. : Высш. шк., 1988. - 238, [1] с.

10. Ходоренко, А. В. К вопросу о когнитивных составляющих антропонимных единиц / А. В. Ходоренко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна / М-во освіти України : 2011. - № 954, Вип. 66. - С. 102-106.

11. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева, ред. кол.: Н. Д. Арутюнова [и др.]. - 2-е изд. - М. : Большая Рос. энцикл., 2000. - 682, [3] с. : табл. - (Большие энциклопедические словари).

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

254

Тася написал(а):

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для напиcання курcової робити з практики перекладу на тему  "Специфіка перекладу назв англомовних серіалів українською мовою". Дякую!


Доброго дня! До Вашої курсової пропонуємо таку літературу:

Бавикіна, Е. О. Прагматична адаптація у синхронному перекладі  кінострічок / Е. О. Баксимова // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 25 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філол., Студ. наук. т-во "Просвіта" ; [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 11-13

Галашевська, Л. О. Стилістичні функції та прийоми перекладу алюзій і діалектних слів у романі та фільмі «Жінка французького лейтенанта» / Л. О. Галашевська // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 24 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філол., Студ. наук. т-во "Просвіта" ; [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 91-94

Ерошин, А. П. К переводу игры слов в аудио-медиальных текстах (на материале американского и английского телесериалов) / А. П. Ерошин // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2014. - N 1. - С. 86-91.

Ерошин, А. П. Проблема достижения адекватного перевода словесной игры в аудио-медиальных текстах / А. П. Ерошин // Вестн. МГОУ. Серия "Лингвистика" = Bulletin of the Moscow State Regional University. Series "LINGUISTICS" : науч. журн. - 2014. - N 3. - С. 70-75.

Максимова, О. В. Лексико-граматичні труднощі перекладу текстів у галузі кіноперекладу / О. В. Максимова // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців : 24 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т інозем. філол., Студ. наук. т-во "Просвіта" ; [за заг. ред.: В. В. Жуковської, О. А. Черниш]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 266-268.

Практикум перекладу. Англійська - українська : підручник / Н. В. Бідасюк [та ін.]. - К. : Знання, 2011. – С.183-189. (English headlines).

Саприкін, С. С. Світ усного перекладу / С. С. Саприкін, А. П. Чужакін. - Вінниця : Нова кн., 2011. - 220 с.        (Різновиди кіноперекладу. С. 60-62)

Матеріал підготувала бібліотекар ННІ іноземної філології Власова Є. Г.

0

255

Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Відтворення модальних дієслів must/have to і should при перекладі". Дякую!

0

256

Доброго дня! Допоможіть будь лаcка підібрати літературу для напиcання магістерської робити з педагогіки на тему "Педагогічні умови формування якостей відповідального громадянина у старшокласників", а також для написання курсової роботи з інформатики на тему "Використання ігрових програм в навчанні молодших школярів" Дякую!

0


Вы здесь » Віртуальна Довідкова Служба » Тестовый форум » Віртуальна Довідкова Служба Бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка